Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Історія менеджменту (МАУП)

 

 

40 стор., 80 грн.

 

Контрольні питання до теми 3
1. Які чинники, на Ваш погляд, сприяли розвитку управлінської думки в Україні в XVIII—XIX ст., а які — перешкоджали?
2. Як характеризував стан державного управління в Російській імперії В.Н. Каразін і які пропозиції обґрунтував у зв'язку з цим?
3. Яка роль випускників Києво-Могилянської академії в розвитку економічної й управлінської думки в Україні?
Контрольні питання до теми 7
1. Поясніть, чому Фоллет вважала, що успіх організації базується на спільності інтересів її робітників.
2. Поясність чому “закон ситуації” М. Фоллет можна вважати основою ситуаційного підходу.
3. Проаналізуйте сутність “дієвості” й “ефективності” організації з погляду нового підходу до її розуміння Ч. Бернардом.

Тест до теми 1
Question 1
Балів: 1
Прошарок професійних управлінців, головним завданням яких є координація та організація діяльності колективів на основі врахування об'єктивних законів і закономірностей, тобто управління на науковій основі – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підприємці
b. адміністрація
c. менеджери
d. інженери
Question 2
Балів: 1
Система понять, уявлень, що сформувалася на основі вивчення, аналізу й узагальнення реалій дійсності, змінюючись відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища організації – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. теорії управління
b. історія вчень менеджменту
c. парадигма менеджменту
d. всі відповіді правильні
Question 3
Балів: 1
Фредерік Уінслоу Тейлор, Френк і Ліліан Гілбрет – це представники школи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. адміністративного менеджменту
b. сучасної
c. кількісної
d. наукового управління
Question 4
Балів: 1
Мері Паркер Фоллетг і Елтон Мейо – це представники школи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наукового управління
b. адміністративного менеджменту
c. людських відносин
d. кількісної
Question 5
Балів: 1
Анрі Файоль, Лінделл Урвік, Джеймс Муні – це представники школи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кількісної
b. адміністративного менеджменту
c. наукового управління
d. людських відносин
Question 6
Балів: 1
Підхід, який розглядає менеджмент як процес безперервних взаємопов’язаних дій або функцій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. системний
b. процесний
c. кількісний
d. всі відповіді правильні
Question 7
Балів: 1
Внесок школи людських відносин у теорію менеджменту пов'язаний із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробкою принципів і методів організації праці
b. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу
c. всі відповіді правильні
d. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей
Question 8
Балів: 1
Підхід, який вивчає розв’язання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного набору обставин, які впливають на організацію протягом певного часу з метою найбільш ефективного досягнення цілей:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кількісний
b. всі відповіді правильні
c. ситуаційний
d. системний
Question 9
Балів: 1
Внесок школи наукового управління у теорію менеджменту пов'язаний із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей
b. розробкою принципів і методів організації праці
c. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу
d. всі відповіді правильні
Question 10
Балів: 1
Внесок адміністративної школи у теорію менеджменту пов'язаний із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу
c. розробкою принципів і методів організації праці
d. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей

Тест до теми 2
Question 1
Балів: 1
Розвиток виробництва визнається Меном лише як засіб:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розширення торгівлі
b. всі відповіді правильні
c. накопичення багатства
d. збільшення бізнесу
Question 2
Балів: 1
Регламентація (управління) має стосуватися лише зовнішньої торгівлі, а не виробництва та ефективного використання його факторів – це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. меркантилістів
b. фізіократів
c. всі відповіді правильні
d. уряду європейських країн
Question 3
Балів: 1
На відміну від меркантилістів фізіократи надії на прогрес суспільства пов'язували з розвитком:
Виберіть одну правильну відповідь
a. торгівлі
b. науки
c. всі відповіді правильні
d. сільського господарства
Question 4
Балів: 1
Засіб виробництва, який звільнений від пережитків феодалізму і розвиває продуктивні сили на основі принципів вільної конкуренції, тобто капіталістичної форми господарства – це з точки зору фізіократів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. рух суспільства
b. природний порядок
c. всі відповіді правильні
d. управлінський процес
Question 5
Балів: 1
Вирішення проблеми дисципліни шляхом відмови від використання методу тілесних покарань, замінивши його методом умовляння, запропонував:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Томас Мен
b. Анн Роберт Жан Тюрго
c. Адам Сміт
d. Роберт Оуен
Question 6
Балів: 1
Прогресивними заходами з погляду активізації товарно-грошових відносин були введення Тюрго:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. вільної торгівлі зерном і борошном та ліквідація монополії
c. системи оподаткування, податкових канікул
d. збільшення митних зборів
Question 7
Балів: 1
Основним принципом у ринковому механізмі, за Смітом, є принцип:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вільний розвиток зовнішньої торгівлі
b. поділу праці
c. системний підхід до управління
d. всі відповіді правильні
Question 8
Балів: 1
Успіх, якого домігся Оуен на фабриці, ґрунтувався, за його власними словами, на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. знаннях людської натури, запропонованому ним новому монтажі устаткування і поліпшенні умов праці
c. глибоких теоретичних знаннях
d. великому практичному досвіді управлінської діяльності
Question 9
Балів: 1
Роберт Оуен стрижнем своєї політики реформ вважав:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кадрову політику
b. всі відповіді правильні
c. систему охорони праці
d. систему оплати праці
Question 10
Балів: 1
Оуен дорікав своїм партнерам-фабрикантам за те, що вони:
Виберіть одну правильну відповідь
a. не розуміли важливості людського чинника і не підтриманням його реформ
b. не мали великого практичного досвіду управлінської діяльності
c. всі відповіді правильні
d. не погоджувалися з його системою оплати праці

Тест до теми 3
Question 1
Балів: 1
Підкреслюючи стимулюючу роль заробітної плати, Балудянський основи диференціації зарплати пов'язував із:
Виберіть одну правильну відповідь
a. погодинною формою оплати парці
b. всі відповіді правильні
c. талантом, майстерністю, професіоналізмом окремих категорій працівників
d. досвідом роботи та віком працівників
Question 2
Балів: 1
В.Н. Каразін представляв погляди:
Виберіть одну правильну відповідь
a. фізіократизму
b. всі відповіді правильні
c. сучасної економіки
d. меркантилізму
Question 3
Балів: 1
Відомий учений-економіст, який гостро засуджував нерозумне, нераціональне, однобоке зосередження багатства і розкоші в столицях тоді, коли решта держави "ще являє собою халупи без дахів":
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Ліванов
b. В. Каразін
c. М. Балудянський
d. І. Вернадський
Question 4
Балів: 1
Одним із перших у світовій літературі класифікацію напрямів економічної думки розробив:
Виберіть одну правильну відповідь
a. І. Вернадський
b. В. Каразін
c. М. Балудянський
d. М. Туган-Барановський
Question 5
Балів: 1
Вчений вважав, що, незважаючи на меншу розвиненість Російської імперії порівняно з Великобританією, молода російська промисловість усе-таки зможе витримати конкуренцію з боку англійської промисловості, насамперед завдяки своїм структурним перевагам. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. В. Каразіна
b. М. Балудянського
c. І. Вернадського
d. М. Ліванова
Question 6
Балів: 1
Вагомий внесок у вирішення найважливішої проблеми державного регулювання економіки — проблеми ступеня централізації господарського ладу зробив:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Балудянський
b. І. Вернадський
c. М. Туган-Барановський
d. В. Каразін
Question 7
Балів: 1
Висновок про необхідність поліпшення державного управління в Російській імперії, визначення важливості урахування місцевих особливостей у його подальшому реформуванні, було зроблено:
Виберіть одну правильну відповідь
a. І. Вернадським
b. М. Балудянським
c. В. Каразіним
d. М. Лівановим
Question 8
Балів: 1
За його активної участі створюється Українська академія наук, у структурі якої вперше у світі було створено відділення соціально-економічних наук:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Туган-Барановський
b. І. Вернадський
c. В. Каразін
d. М. Балудянський
Question 9
Балів: 1
Випускниками Києво-Могилянської академії є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. М. Ліванов, А. Самборський
c. В. Каразін, А.Сміт
d. М. Балудянський, І. Вернадський
Question 10
Балів: 1
Необхідно надати селянам право власності на землю на основі приватного володіння (включаючи право її продажу і купівлі) і сплати щорічної грошової ренти. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. В. Каразіна
b. М. Ліванова
c. М. Балудянського
d. І. Вернадського

Тест до теми 4
Question 1
Балів: 1
Спеціалізація, тобто поділ праці, відповідно до його вчення, однаковою мірою стосується як фізичної, так і розумової праці. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Тейлора
b. Н. Каразіна
c. Ч. Беббіджа
d. Е. Юра
Question 2
Балів: 1
Основоположником науки управління вважається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ч. Беббідж
b. Е. Юр
c. Н. Каразін
d. Ф. Тейлор
Question 3
Балів: 1
Маккаллум вважав, що для ефективного управління необхідна:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конкретні і докладні інструкції, особиста відповідальність і підзвітність у всій організації
b. сувора дисципліна, часті і точні звіти про виконувані роботи, певна ієрархія влади
c. справедлива виплата заробітної плати і премій
d. всі відповіді правильні
Question 4
Балів: 1
Успіх управління Генрі Варнум Пурр пов'язував з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. добровільним підпорядкуванням
c. чіткій бюрократизації, що, у свою чергу, вимагало гнучкості в організації
d. усвідомленням робітниками своїх обов'язків
Question 5
Балів: 1
Визнання управління наукою, а також величезного теоретичного внеску в неї Ф. Тейлора відбулося після опублікування ним книги:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "Інженер як економіст"
b. всі відповіді правильні
c. "Тарифна система"
d. "Принципи наукового управління"
Question 6
Балів: 1
Саме в недоліках організації праці він бачив соціальну причину важкої праці і злиденного становища робітників, грубого ставлення до них, зловживання дитячою працею. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ч. Беббіджа
b. Н. Каразіна
c. Е. Юра
d. Ф. Тейлора
Question 7
Балів: 1
В основу системи Ф. Тейлора покладено такі принципи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. уміння аналізувати роботу, вивчати послідовність її виконання, підбір робітників (працівників) для виконання даного виду
b. всі відповіді правильні
c. навчання й тренування робітників
d. співробітництво адміністрації й робітників
Question 8
Балів: 1
Спеціалізація праці, вважав він, яка ґрунтується не на машинному виробництві, не може полегшити працю робітників і створити достатню кількість товарів. Це точка зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Е. Юра
b. Ф. Тейлора
c. Д. Маккаллума
d. Г. Пурра
Question 9
Балів: 1
Генрі Таун підкреслював що, неможливо поширювати знання в галузі управління та одержувати від них вигоду за умов:
Виберіть одну правильну відповідь
a. що наявний досвід управління поки що не став предметом теоретичного узагальнення
b. відсутності спеціальної літератури
c. відсутності спеціальних журналів та асоціацій
d. всі відповіді правильні
Question 10
Балів: 1
Управління повинне стати системою, заснованою на певних наукових принципах, повинне здійснюватися спеціально розробленими методами й заходами. Це головна ідея:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Тейлора
b. Ч. Беббіджа
c. Е. Юра
d. Н. Каразіна

Тест до теми 5
Question 1
Балів: 1
Як послідовник Тейлора, Гантт насамперед займався:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробкою “науки про рух”
b. всі відповіді правильні
c. організацією праці робітників і управлінців
d. розробкою принципів управління
Question 2
Балів: 1
Зі свого досвіду роботи шкільним учителем Гантт виніс переконаність у:
Виберіть одну правильну відповідь
a. важливості виховного процесу
b. важливості знань і усвідомив необхідність навчання
c. всі відповіді правильні
d. необхідності своєчасності вирішення питання охорони праці
Question 3
Балів: 1
Особливо наполягала на важливості створення добрих людських відносин й організації навчання на робочому місці:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ліліан Гілбрейт
b. Меррі Фоллет
c. Гаррінгтон Емерсон
d. Анрі Файоль
Question 4
Балів: 1
Неефективна структура організації може знизити економію на масштабі. Це думка:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ч. Беббіджа
b. Ф. Тейлора
c. Г. Емерсона
d. Н. Каразіна
Question 5
Балів: 1
«Ми не можемо управляти людьми. Ми повинні управляти їхнім розвитком». Ці слова належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. і Л. Гілбрейтам
b. Г. Ганту
c. Е. Юру
d. Ф. Тейлору
Question 6
Балів: 1
Представниками школи наукового управління є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Н. Каразін
b. Ф. і Л. Гілбрейт
c. всі відповіді правильні
d. Ч. Беббідж
Question 7
Балів: 1
Першою жінкою – членом Спілки промислових інженерів; першою жінкою – членом Американського товариства інженерів-механіків; першою жінкою, що здобула ступінь “Почесного магістра інженерних наук” Мічиганського університету; першою жінкою-професором у галузі менеджменту інженерних шкіл ряду університетів була:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Анрі Файоль
b. Гаррінгтон Емерсон
c. Меррі Фоллет
d. Ліліан Гілбрейт
Question 8
Балів: 1
Використання графічних засобів у плануванні та управлінні роботою були запропоновані:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Тейлором
b. Г. Гантом
c. Ф. і Л. Гілбрейт
d. Е. Юром
Question 9
Балів: 1
Питаннями вивчення фізичної роботи у виробничих процесах і досліджувало можливість збільшення випуску продукції за рахунок зменшення зусиль, затрачених на виробництво, займалися:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. Фредерік Тейлор та Енрі Юр
c. Гаррінгтон Емерсон та Анрі Файоль
d. Френк і Ліліан Гілбрейт
Question 10
Балів: 1
До принципів ефективності управління Г. Емерсона належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормалізація умов праці, нормування операцій
b. чітке визначення цілей, здоровий глузд
c. всі відповіді правильні
d. дисципліна, справедливе ставлення до персоналу

 

Тест до теми 6

Question 1

 Балів: 1

 Обґрунтував класичний (адміністративний) напрям у менеджменті:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Ліліан Гілбрейт         

          b. Анрі Файоль 

          c. Гаррінгтон Емерсон 

          d. Меррі Фоллет           

Question 2

 Балів: 1

 Розроблений та визначений Анрі Файолем принцип управління “єдиновладдя” полягає в тому, що:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Працівник повинен одержувати накази тільки від одного безпосереднього керівника           

          b. Інтереси одного працівника або групи працівників не повинні превалювати над інтересами компанії або організації більшого масштабу           

          c. Кожна група, що діє в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника 

          d. Для того, щоб забезпечити вірність і підтримку працівників, вони повинні одержувати справедливу зарплату за свою службу          

Question 3

 Балів: 1

 Розроблений та визначений Анрі Файолем принцип управління “підпорядкованість особистих інтересів загальним” полягає в тому, що:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Кожна група, що діє в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника 

          b. Інтереси одного працівника або групи працівників не повинні превалювати над інтересами компанії або організації більшого масштабу 

          c. Працівник повинен одержувати накази тільки від одного безпосереднього керівника    

          d. Для того, щоб забезпечити вірність і підтримку працівників, вони повинні одержувати справедливу зарплату за свою службу          

Question 4

 Балів: 1

 Розроблений та визначений Анрі Файолем принцип управління “Єдність напрямку дій” полягає в тому, що:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Кожна група, що діє в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника          

          b. Працівник повинен одержувати накази тільки від одного безпосереднього керівника    

          c. Для того, щоб забезпечити вірність і підтримку працівників, вони повинні одержувати справедливу зарплату за свою службу          

          d. Інтереси одного працівника або групи працівників не повинні превалювати над інтересами компанії або організації більшого масштабу           

Question 5

 Балів: 1

 Процесійну концепцію управління було розробив:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Ліліан Гілбрейт         

          b. Меррі Фоллет           

          c. Анрі Файоль 

          d. Гаррінгтон Емерсон           

Question 6

 Балів: 1

 Дуже корисна і надійна структура управлінських знань вже існує. Вона лише потребує деякого уточнення співвідношення елементів з огляду на особливості культур різних країн. Це думка:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Ліндела Урвіка        

          b. Анрі Файоля   

          c. Макса Вебера 

          d. Ліліан Гілбрейт         

Question 7

 Балів: 1

 Першим принципом організації є координація зусиль людей, які працюють разом, для досягнення поставленої цілі. Це думка:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Дж. Д. Муні    

          b. Макса Вебера 

          c. Ліндела Урвіка          

          d. Анрі Файоля   

Question 8

 Балів: 1

 “Ідеальний тип” адміністративної організації бюрократії розробив:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Анрі Файоль    

          b. Ліндел Урвік   

          c. Дж. Д. Муні     

          d. Макс Вебер   

Question 9

 Балів: 1

 6 управлінських функцій (передбачення, планування, організація, розподіл, координація, контроль) виокремив та описав:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Анрі Файоль 

          b. Гаррінгтон Емерсон           

          c. Фредерік Тейлор       

          d. Френк Гілбрейт        

Question 10

 Балів: 1

 До основних елементів бюрократії належать:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. ієрархія влади, що формує ланцюг наказів або посадовий принцип           

          b. наявність взаємопов'язаної системи узагальнених формальних правил і стандартів       

          c. всі відповіді правильні     

          d. чіткий розподіл праці, формалістична безособовість керівника, організація найму на роботу в суворій відповідності до технічних кваліфікаційних вимог

 

Тест до теми 7

Question 1

 Балів: 1

 Батьком школи промислової психології вважається:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Елтон Мейо     

          b. Анрі Файоль   

          c. Гуго Мюнстерберг           

          d. Ліндел Урвік   

Question 2

 Балів: 1

 Мета і цілі компанії повинні бути інтегровані із цілями окремих працівників і груп, а це вимагає вищого стандарту лідерства. Це думка:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Гуго Мюнстерберга 

          b. Меррі Фоллет         

          c. Елтон Мейо     

          d. Ліндел Урвіка           

Question 3

 Балів: 1

 Джерело влади міститься не в "людях, що володіють владою", або тих, хто віддає накази, а в прийнятті або неприйнятті влади підлеглими. Це основне положення:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. “теорії влади” Ч. Бернарда      

          b. всі відповіді правильні       

          c. “науки про рух” Гілбрейтів         

          d. “піраміди потреб” А. Маслоу      

Question 4

 Балів: 1

 Однією з перших висунула ідею участі робітників у управлінні

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Анрі Файоль    

          b. Гаррінгтон Емерсон           

          c. Меррі Фоллет          

          d. Ліліан Гілбрейт         

Question 5

 Балів: 1

 Поводження людини у виробничому середовищі й залежність продуктивності праці від стану виконавця вивчала:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. кількісна школа        

          b. поведінкова школа          

          c. класична школа управління         

          d. адміністративна школа      

Question 6

 Балів: 1

 Не можна впровадити контроль в організації доти, поки немає єдності й кооперації між всіма її ресурсами: матеріальними й людськими. Це думка:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Ліндел Урвіка 

          b. Елтон Мейо     

          c. Гуго Мюнстерберга 

          d. Меррі Фоллет         

Question 7

 Балів: 1

 Першим сформулював "принцип інструменталізму", тобто нібито неупередженості психолога до політичних й етичних аспектів своєї праці

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Ліндел Урвік   

          b. Анрі Файоль   

          c. Гуго Мюнстерберг           

          d. Елтон Мейо     

Question 8

 Балів: 1

 Коли потреби самого нижчого рівня задоволені хоча б частково, людина починає рухатися до задоволення потреб іншого і не обов’язково наступного рівня ієрархії. Це основне положення:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. “піраміди потреб” А. Маслоу   

          b. “теорії влади” Ч. Бернарда          

          c. всі відповіді правильні       

          d. “науки про рух” Гілбрейтів         

Question 9

 Балів: 1

 Промислова психологія і науковий менеджмент повинні об'єднатися, оскільки ґрунтуються на однаковому принципі - надмірним тиском на робітника високої ефективності досягти неможливо. Це думка:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Елтон Мейо     

          b. Анрі Файоля   

          c. Гуго Мюнстерберга 

          d. Ліндел Урвіка           

Question 10

 Балів: 1

 Бернард визначив і функції, які виконують неформальні організації. До них належать:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. підтримування зв'язку з формальними організаціями при згоді виконувати відповідну роботу, координація діяльності       

          b. планування, організація, мотивація і контроль        

          c. спілкування, підтримування зв'язку з формальними організаціями при згоді виконувати відповідну роботу, збереження власної цілісності і самоповаги    

          d. всі відповіді правильні

 

 

 

Тест до теми 8

Question 1

 Балів: 1

 Підхід до управління, який розглядає процеси і явища у вигляді сукупності елементів, структур, взаємовідносин і взаємозв'язків:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. ситуаційний     

          b. процесійний    

          c. системний      

          d. всі відповіді правильні       

Question 2

 Балів: 1

 Набір спрямованих на досягнення загальної цілі та взаємопов'язаних елементів чи частин, що функціонують як єдине ціле – це:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. всі відповіді правильні       

          b. процес   

          c. система           

          d. управління      

Question 3

 Балів: 1

 Управління повинно розпочинатися з вироблення цілей, а вже потім переходити до формування функцій, системи взаємодії та процесу управління. Це точка зору:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Томаса Пітерса         

          b. Кеннета Боулдінга    

          c. Меррі Фоллет 

          d. Питера Друкера     

Question 4

 Балів: 1

 Відповідно до даної концепції, тільки ті організації можуть ефективно функціонувати і розвиватися, в яких менеджери здатні забезпечувати гармонійний стан системи, що складається з зазначених семи компонентів:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. “наука про рух”        

          b. всі відповіді правильні       

          c. “теорія загальних систем” 

          d. модель “Мак-Кінсі 7С”   

Question 5

 Балів: 1

 Термін "теорія загальних систем" був висунутий:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Томасом Пітерсом    

          b. Рорбертом Вінером 

          c. Кеннетом Боулдінгом        

          d. Людвігом фон Берталанфі       

Question 6

 Балів: 1

 Теорія загальних систем "спрямована на створення каркасу (структури), на який треба нанизувати певні дисципліни і предмети у відповідному порядок". Це думка:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Томаса Пітерса         

          b. Меррі Фоллет           

          c. Роберта Вінера          

          d. Кеннета Боулдінга           

Question 7

 Балів: 1

 Центром його ідей про управління є учення про менеджмент як про професійну діяльність і про менеджера як професію. Мова йде про:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Томаса Пітерса         

          b. Питера Друкера        

          c. Меррі Фоллет 

          d. Кеннета Боулдінга           

Question 8

 Балів: 1

 Концепція "7С" розроблена:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Людвігом фон Берталанфі 

          b. Кеннетом Боулдінгом        

          c. Томасом Пітерсом та Робертом Уотерманом     

          d. Робертом Вінером    

Question 9

 Балів: 1

 Підхід до управління, який вивчає розв’язання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного набору обставин, які впливають на організацію протягом певного часу з метою найбільш ефективного досягнення цілей:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. ситуаційний   

          b. процесійний    

          c. всі відповіді правильні       

          d. системний       

Question 10

 Балів: 1

 За концепцією П. Сенге, при побудові організації, що навчається, потрібно враховувати наступні чинників:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. навчання в команді, особиста майстерність   

          b. всі відповіді правильні     

          c. системне мислення, спільне бачення    

          d. виклик стереотипам мислення

 

Тест до теми 9

Question 1

 Балів: 1

 Сучасні вчення поведінки людей – це:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. “теорія загальних систем” 

          b. біхевіористичне вчення   

          c. всі відповіді правильні       

          d. системний підхід до управління 

Question 2

 Балів: 1

 Один із дослідників поведінкових і організаційних аспектів менеджменту:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Томас Пітерс   

          b. Роберт Вінер   

          c. Меррі Фоллет 

          d. Кріс Арджиріс         

Question 3

 Балів: 1

 Теорія “X” припускає, що:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. робота для людини така ж природна, як гра 

          b. людина споконвічно не любить працювати й буде уникати роботи       

          c. людина може здійснити самоврядування й самоконтроль         

          d. середня людина прагне до відповідальності, а її бажання уникнути відповідальності це тільки результат минулого розчарування      

Question 4

 Балів: 1

 Теорія “У” припускає, що:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. людина споконвічно не любить працювати й буде уникати роботи           

          b. всі відповіді правильні       

          c. людина ледача, боїться відповідальності       

          d. середня людина прагне до відповідальності       

Question 5

 Балів: 1

 Американський професор, який висунув ідею про три ідеальних типи організацій:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Томас Пітерс   

          b. Вільям Оучі   

          c. Кріс Арджиріс          

          d. Дуглас Мак-Грегор 

Question 6

 Балів: 1

 Теорію “незрілість-зрілість поведінки людини” або “індивідуальність проти організації” заснував:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Кріс Арджиріс         

          b. Роберт Вінер   

          c. Меррі Фоллет 

          d. Томас Пітерс   

Question 7

 Балів: 1

 Теорію «Х» і теорією «У» розробив:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Дуглас Мак-Грегор         

          b. Томас Пітерс   

          c. Роберт Вінер   

          d. Кріс Арджиріс          

Question 8

 Балів: 1

 Теорія яка, по суті, знаменувала спробу пристосувати досвід японського управління до конкретних умов американського підприємництва і являла собою універсальний опис управління:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. теорія “X”        

          b. теорія “Z”      

          c. теорія “незрілість-зрілість поведінки людини”        

          d. теорія “У”       

Question 9

 Балів: 1

 Рівень самореалізації кожного індивіда визначався шляхом розташування його позиції на відрізку незрілість-зрілість. Це точка зору:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Томаса Пітерса         

          b. Роберта Вінера         

          c. Дугласа Мак-Грегора         

          d. Кріса Арджиріса     

Question 10

 Балів: 1

 Теорія, яка припускає, що людина буде працювати добре, якщо вона вдоволена не тільки своїм заробітком, але й своїм місцем і роллю в трудовому процесі:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. теорія “Z”        

          b. теорія “У”      

          c. теорія “незрілість-зрілість поведінки людини”        

          d. теорія “X”

 

Тест до теми 10

Question 1

 Балів: 1

 До організаційно-технічного підходу в управління належить:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. концепція “Вузької бази” О.К. Гастєва           

          b. концепція “Фізіологічного оптимуму” О.А. Єрманського (Малиновського)          

          c. концепція “Організаційного управління” О.О. Богданова          

          d. всі відповіді правильні     

Question 2

 Балів: 1

 До організаційно-технічного підходу в управління не належить:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. концепція “Фізіологічного оптимуму” О.А. Єрманського (Малиновського)          

          b. концепція “Організаційної діяльності” П.М. Керженцева    

          c. концепція “Вузької бази” О.К. Гастєва           

          d. всі відповіді правильні       

Question 3

 Балів: 1

 3. Сформулював передумови науки про організацію праці і управління, пов’язав її необхідність з появою певних соціально-економічних умов, зокрема з великим машинним виробництвом, всі фактори якого необхідно було використовувати раціонально:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. О.К. Гастєв      

          b. О.А. Єрманський    

          c. Н.А. Вітке        

          d. П.М. Керженцев       

Question 4

 Балів: 1

 Під його керівництвом була обґрунтована концепція “організаційної технології”, яка передбачала вивчення управління як самостійної науки чи системи наук, а також розроблена методика професійного відбору та оптимальної розстановки людей:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Н.А. Вітке        

          b. Ф.Р. Дунаєвський   

          c. О.А. Єрманський      

          d. О.К. Гастєв      

Question 5

 Балів: 1

 “Математизацією” наукових досліджень для розробки варіантів планових завдань в Україні займалися:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. всі відповіді правильні       

          b. О.К. Гастєв, О.А. Єрманський    

          c. Н.А. Вітке, П.М. Керженцев        

          d. В.М. Глушков, В.Г. Чумаченко         

Question 6

 Балів: 1

 Оскільки в роботі керівників різних організацій і різних сфер діяльності є загальні риси, то можна обмінюватися досвідом і сформувати таким чином загальні принципи управління. Це точка зору:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. О.К. Гастєва    

          b. О.А. Єрманського    

          c. Н.А. Вітке        

          d. П.М. Керженцева   

Question 7

 Балів: 1

 Основи комплексного підходу до теорії управління, тобто підходу, який нині розглядається як системний підхід, заклав:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Ф.Р. Дунаєвський     

          b. Н.А. Вітке       

          c. О.К. Гастєв    

          d. О.А. Єрманський      

Question 8

 Балів: 1

 Головне завдання управління вбачав у доцільній організації людей як учасників єдиної трудової кооперації, тобто управління полягає у доцільному поєднанні людських бажань. Це точка зору:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. П.М. Керженцева      

          b. О.А. Єрманського    

          c. О.К. Гастєва    

          d. Н.А. Вітке      

Question 9

 Балів: 1

 Економіст, учений, який висунув ідею створення науки про загальні закони організації – тектології, виступивши одним із піонерів системного підходу в сучасній науці:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. Н.А. Вітке        

          b. О.А. Єрманський      

          c. О.О. Богданов         

          d. П.М. Керженцев       

Question 10

 Балів: 1

 Виходячи із тенденції стрімкого зменшення співвідношення кількості керівників та виконавців протягом останнього століття, він зробив висновок, що в недалекому майбутньому воно складе 1:0, тобто всі стануть керівниками, а замість людей будуть працювати машини-автомати. Це точка зору:

 Виберіть одну правильну відповідь        

a. О.А. Єрманського     

          b. П.М. Керженцева      

          c. О.О. Богданова         

          d. Н.А. Вітке

 

Рейтинг@Mail.ru