Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Бюджетна система (МАУП)

 

80 грн., 46 стор.

 

Завдання до теми 1

1. Бюджетна система країни – це....

2. Місцевими бюджетами визнаються .....

3. Принцип єдності бюджетної системи України передбачає.....

4. Принцип збалансованості означає......

5. Державний бюджет як економічна категорія – це....

 

Завдання до теми 2

1. Бюджетна класифікація – це......

2. Бюджетна класифікація України має такі складові частини.....

3. Податковими надходженнями визнаються....

4. Трансферти – це....

 

Завдання до теми 3

1. Відповідно до Бюджетного Кодексу України (ст.29) до складу доходів Державного бюджету України включаються...

2. Джерела формування доходів державного бюджету поділяються на.....

3. Внутрішніми джерелами формування доходів є:

4. Зовнішні джерела формування доходів бюджету характеризують ....

 

Завдання до теми 4

1. Дефіцит державного бюджету – це...

2. Профіцит бюджету – це....

3. Оборотна касова готівка встановлюється ....

4. Відповідно до Бюджетного Кодексу України джерелами фінансування дефіциту бюджетів є......

5. Кабінет Міністрів України може брати позики в межах...

 

Завдання до теми 5

1. Державний борг – це...

2. Внутрішній державний борг – це....

3. Управління державним боргом полягає у....

4. Платоспроможність за зовнішнім боргом залежить насамперед від....

 

Завдання до теми 6

1. Відповідно до бюджетного кодексу України стадіями бюджетного процесу визнаються…….

2. Керівник бюджетної установи відповідає за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю цієї установи з урахуванням....

 

Завдання до теми 7

1. Перерахуйте основні завдання Рахункової палати України.

2. Перерахуйте функції Державної податкової адміністрації.

3. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність Державного казначейства України.

4. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність контрольно-ревізійної служби України.

5. Чим саме відрізняються функції обласного фінансового управління від функцій міських та районних фінансових відділів?

6. Назвіть основні нормативні акти, якими регулюється діяльність Міністерства фінансів України.

 

Завдання до теми 8

1. Банківська система касового виконання бюджету — це...

2. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини Державного бюджету.

3. Яким документом і в якому році була затверджена структура діючої бюджетної класифікації в Україні?

4. Грошові кошти бюджету — це ...

5. Чім відрізняється банківська система касового виконання бюджету від казначейської системи касового виконання бюджету?

6. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини обласного бюджету.

7. Казначейська система касового виконання бюджету — це...

8. Систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками — це...

 

Завдання до теми 9

1. Якими нормативними актами регулюється бюджетне фінансування і хто їх розробляє?

2. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це...

3. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це...

4. Реєстраційний рахунок — це...

5. Бюджетне фінансування — це...

 

Завдання до теми 10

1. Якими нормативними актами регулюється бюджетне фінансування і хто їх розробляє?

2. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це...

3. Кому надано право вирішення питання про видачу бюджетної позички?

4. Грошова допомога, що надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому з метою забезпечення ними реалізації конкретних цілей, але без необхідності вкладання коштів з боку отримувача — це...

5. Взаємні розрахунки — це ...

6. З якого року в Україні використовується практика вилучення коштів на користь Державного бюджету?

7. Що є підставою для оформлення взаємних розрахунків між: бюджетами?

8. Хто виписує «Повідомлення про взаємні розрахунки» (ф. № 11) ?

9. Фіксована в сумі грошова допомога, що за певних умов надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому з метою забезпечення виконання ними своїх функцій без обмеження сфери використання коштів на безповоротній основі і не вимагає вкладання коштів з боку отримувача, — це…

10. В яких випадках проводять взаємозалік?

11. Які види бюджетних трансфертів використовуються в Україні?

 

Завдання до теми 11

1. Банківська система касового виконання бюджету — це...

2. Перерахуйте установи, в яких згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України» № 68 від 21.01.98 р. відкриваються рахунки органам казначейства та місцевим бюджетам.

3. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини Державного бюджету

4. Грошові кошти бюджету — це ...

5. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини обласного бюджету.

6. Дайте визначення: Казначейська система касового виконання бюджету — це...

7. Яким документом і в якому році була запроваджена діюча бюджетна класифікація?

8. Закінчіть формулювання терміна:

9. Систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками — це...

10. Дайте визначення терміна: Асигнування — це...

11. Перерахуйте, на які ступені поділяються розпорядники коштів.

12. Якими нормативними актами регулюється бюджетне фінансування і хто їх розробляє?

13. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це...

14. Реєстраційний рахунок — це...

15. Система контрольних дій направлена на всебічну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій з метою встановлення законності проведених операцій, дотримання фінансової дисципліни, порядку та правил організації обліку, достовірності звітності — це ...

16. Визначте структуру Контрольно-ревізійної служби України.

17. Обстеження і вивчення окремих сторін фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій або їх підрозділів — це...

18. Акт ревізії— це...

19. Об’єктами державного бюджетного контролю є......

 

Завдання до теми 12

1. Дайте визначення плану рахунків з обліку виконання бюджету.

2. Розкажіть про будову балансу з виконання бюджету фінансових органів.

3. Який клас рахунків призначений для обліку доходів і які рахунки другого порядку він містить?

4. Наведіть схему пасивного рахунка.

5. Єдиний казначейський рахунок являє собою…

6. Перерахуйте завдання бухгалтерського обліку бюджету у фінансових органах.

7. Наведіть схему активного рахунка.

8. Виходячи з того, що облікові реєстри поділяються на реєстри синтетичного та аналітичного обліку, вкажіть книги обліку, які відносяться до даних бухгалтерських реєстрів.

9. Первинні документи — це...

10. Хто розробив діючий план рахунків з обліку виконання бюджету і з якого часу він діє в Україні?

11. Книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують для обліку наявності і руху матеріальних цінностей і коштів та реєстрації господарських операцій на підприємствах (установах, організаціях), — це ...

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru