Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Бухгалтерський облік (МАУП)

 

120 грн.

 

Контрольні запитання до теми 1

1. Господарський облік і його види.

2. Оперативний облік і його характеристика.

3. Статистичний облік і його характеристика.

4. Відмінності бухгалтерського обліку від інших видів обліку.

5. Принципи бухгалтерського обліку в Україні.

6. Завдання бухгалтерського обліку в Україні.

7. Відмінності фінансового та управлінського обліку.

8. Суть фінансового обліку.

9. Призначення управлінського обліку.

10.Користувачі інформації фінансового та управлінського обліку.

Контрольні запитання до теми 2.1

1. Засоби господарювання – матеріальна основа бухгалтерського обліку. Групування засобів за складом й розміщенням.

2. Групування засобів за джерелами утворення й цільовим призначенням. Предмет бухгалтерського обліку.

3. Основні об’єкти бухгалтерського обліку.

4. Господарські процеси.

5. Джерела власних коштів.

6. Джерела залучених коштів.

7. Засоби праці.

8.Предмети праці.

Контрольні запитання до тем 2.2 та 2.3

1. Метод бухгалтерського обліку .

2. Елементи методу бухгалтерського обліку.

3. Документація.

4. Інвентаризація.

5. Рахунки.

6. Подвійний запис.

7. Оцінка.

8. Калькуляція.

9. Баланс.

10. Звітність.

Контрольні запитання до теми 3

1. Сутність бухгалтерського балансу.

2. Види балансів.

3. Бухгалтерський баланс як елемент фінансової звітності.

4. Побудова бухгалтерського балансу.

5. Загальна характеристика розділів активу й пасиву балансу.

6. Основні вимоги до складання балансу.

7. Способи групування господарських засобів та джерел їх утворення для відображення в балансі.

8. Сутність і типи господарських операцій.

9. Вплив господарських операцій на актив, пасив і валюту бухгалтерського балансу.

Контрольні запитання до теми 4

1. Суть і призначення рахунків бухгалтерського обліку

2. Класифікації рахунків бухгалтерського обліку.

3. План рахунків бухгалтерського обліку.

4. Загальна характеристика класів рахунків.

5. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

6. Бухгалтерське проведення. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку на основі принципу подвійного запису.

7. Порядок обліку господарських операцій на активних рахунках. Порядок обліку господарських операцій на пасивних рахунках.

8. Синтетичний і аналітичний облік.

Контрольні запитання до тем 5,1 - 5,4

1. Документація в бухгалтерському обліку як спосіб первинного спостереження за виробничою та фінансово-господарською діяльністю.

2. Документація як засіб суцільного й безперервного спостереження за господарськими операціями.

3. Основні вимоги до змісту первинних облікових документів.

4. Перевірка первинних документів по суті і по правильності визначення суми господарської операції.

5. Опрацювання первинних документів у бухгалтерії.

6. Порядок рознесення сум господарських операцій.

7. Організація документообігу на підприємстві.

8. Порядок вилучення документів.

9. Класифікація документів.

10. Порядок передачі документів в авхів.

Контрольні запитання до теми 5,5

1. Сутність, ціль та завдання інвентаризації.

2. Види інвентаризації.

3. Організація інвентаризації на підприємстві.

4. Результати інвентаризації та їх оформлення.

5. Випадки обов’язкового проведення інвентаризації.

6. Відображення наслідків інвентаризації у звітності.

7. Склад інвентаризаційної комісії.

8. Порядок проведення інвентаризації.

9. Функції робочих інвентаризаційних комісій.

10. Функції постійно-діючих інвентаризаційних комісій.

Контрольні запитання до теми 6

1. Загальна характеристика плану рахунків.

2. Робочий план рахунків.

3. Структура коду рахунка.

4. Класи, в яких згруповано активні рахунки.

5. Класи, в яких згруповано пасивні рахунки.

6. Особливості використання забалансових рахунків.

7. Синтетичні рахунки та їх характеристика.

8. Аналітичні рахунки та їх характеристика.

9. Вказати період запровадження плану рахунків.

10. Особливості використання рахунків 8 та 9 класів.

Контрольні запитання до теми 7

1. Сутність хронологічного й систематизованого обліку.

2. Характеристика облікових регістрів.

3. Помилки в процесі відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Методи виправлення помилок: коректурний, доповнюючих статей, сторно.

5. Головні ознаки форм бухгалтерського обліку.

6. Вимоги до змісту форм бухгалтерського обліку.

Контрольні запитання до теми 8

1. Укрупнене групування господарських процесів на підприємстві з точки зору особливостей їх обліку.

2. Облік праці при різних формах її оплати.

3. Облік нарахування заробітної плати й відрахувань на соціальні заходи. Облік утримань із заробітної плати.

4. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

5. Облік виробничих запасів.

6. Облік прямих і непрямих витрат виробництва.

7. Облік готової продукції.

8. Калькуляція фактичної собівартості продукції виробництва.

9. Облік реалізації готової продукції.

10. Облік розрахунків з реалізації продукції й нарахування податку на додану вартість, що належить бюджету.

11. Визначення й облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Контрольні запитання до теми 9

1. Сутність і призначення бухгалтерської звітності.

2. Користувачі звітності.

3. Вимоги до бухгалтерської звітності.

4. Класифікація видів бухгалтерської звітності за різними ознаками.

5. Загальна характеристика бухгалтерської звітності.

6. Методика складання річного фінансового звіту підприємства.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru