Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Дмитренко Ю.П. Трудове право України [підручник] / Ю.П.Дмитренко. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 624 с.

ЗМІСТ

Загальна частина

Модуль 1

Роздiл I. Загальна характеристика трудового права................. ......... 11

§ 1. Iсторичнi витоки та становлення трудового права........................... ......... 11

§ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку трудового права............... ........ 30

§ 3. Роль працi та трудового права в життi суспiльства......................... ........ 34

Роздiл II. Предмет, метод i система трудового права.................. ........ 38

§ 1. Поняття i предмет трудового права.................................................. ........ 38

§ 2. Методи трудового права.................................................................... ........ 46

§ 3. Функцiї трудового права.................................................................... ........ 52

§ 4. Система трудового права України.................................................... ........ 55

§ 5. Мiсце трудового права в загальній системi права............................ ........ 59

Питання для самоконтролю.................................................................... ........ 67

Нормативнi акти i лiтература............................................................... ........ 68

Роздiл III. Джерела трудового права............................................. ........ 69

§ 1. Поняття та види джерел трудового права........................................ ........ 69

§ 2. Конституцiя України як основне джерело

трудового права.................................................................................. ........ 73

§ 3. Кодекс законiв про працю України та iншi законодавчi

акти, що регулюють трудовi правовiдносини................................... ........ 75

§ 4. Пiдзаконнi нормативнi акти як джерела трудового права............... ........ 84

§ 5. Дiя нормативних актiв у часi, у просторi й за колом осiб............... ........ 95

§ 6. Єднiсть i диференцiацiя норм трудового законодавства................. ........ 97

Питання для самоконтролю.................................................................... ........ 99

Нормативнi акти i лiтература............................................................... ...... 100

Роздiл IV. Основнi принципи трудового права........................... ....... 101

§ 1. Поняття i значення принципiв трудового права............................... ....... 101

§ 2. Класифiкацiя i змiст основних принципiв трудового

Питання для самоконтролю.................................................................... ...... 104

Нормативнi акти i лiтература............................................................... ...... 104

Роздiл V. Суб’єкти трудового права.............................................. ...... 105

§ 1. Поняття та класифiкацiя суб’єктiв трудового права....................... ...... 105

§ 2. Працiвник як суб’єкт трудового права............................................. ...... 106

§ 3. Правовий статус роботодавця як суб’єкта трудового права. . . .            108

§ 4. Професiйнi спiлки як суб’єкт трудового права................................ ....... 111

§ 5. Статус трудового колективу у трудовому правi.............................. ....... 114

§ 6. Державнi органи як суб’єкти трудового права................................. ...... 118

Питання для самоконтролю....................................................................        120

Нормативнi акти i лiтература...............................................................        120

Роздiл VI. Правовiдносини, що складають предмет

трудового права................................................................................ ....... 121

§ 1. Поняття та ознаки трудових правовiдносин..................................... ....... 121

§ 2. Класифiкацiя правовiдносин, що складають предмет трудового

§ 3. Умови й пiдстави виникнення, змiни та припинення трудових

правовiдносин...................................................................................... ...... 123

§ 4. Змiст трудових правовiдносин........................................................... ...... 130

Питання для самоконтролю....................................................................        133

Нормативнi акти i лiтература...............................................................         134

Тестовi завдання за модулем 1....................................................... ...... 135

Модуль 2

Роздiл VII. Соцiальне партнерство................................................. ...... 146

§ 1. Поняття, сторони та змiст соцiального партнерства........................ ...... 146

§ 2. Поняття, сторони та змiст колективних угод................................... ...... 149

§ 3. Поняття та сторони колективних договорiв..................................... ...... 153

§ 4. Порядок укладення колективного договору.................................... ...... 155

§ 5. Змiст колективного договору............................................................ ...... 158

§ 6. Контроль за виконанням умов колективного договору

та вiдповiдальнiсть сторiн.................................................................. ...... 159

Питання для самоконтролю....................................................................         161

Нормативнi акти i лiтература...............................................................         161

Роздiл VIII. Правове регулювання зайнятостi

та працевлаштування..................................................................... ....... 162

§ 1. Загальна характеристика законодавства про зайнятiсть

§ 2. Поняття зайнятостi населення, її види.............................................. ...... 165

§ 3. Державна служба зайнятостi, її структура

та повноваження.................................................................................. ...... 167

§ 4. Поняття працевлаштування, його правовi форми........................... ....... 172

§ 5. Правовий статус безробiтного........................................................... ...... 175

§ 6. Правовий захист працiвникiв при втратi роботи.............................. ...... 179

Питання для самоконтролю....................................................................        190

Нормативнi акти i лiтература...............................................................        190

Тестовi завдання за модулем 2....................................................... ....... 192

Особлива частина

Модуль 3

Роздiл IX. Трудовий договiр.............................................................       200

§ 1. Поняття, сторони та змiст трудового договору...............................       200

§ 2. Форма трудового договору...............................................................       206

§ 3. Загальний порядок укладення трудового договору........................       207

§ 4. Правовi гарантiї працiвникiв при прийняттi на роботу....................       210

§ 5. Особливостi укладення окремих видiв трудових договорiв . . .           212

§ 6. Змiна умов трудового договору........................................................       224

§ 7. Припинення трудового договору......................................................       228

§ 8. Вiдсторонення вiд роботи..................................................................       254

§ 9. Оформлення звiльнення з роботи та проведення розрахунку               255

Питання для самоконтролю....................................................................       256

Нормативнi акти i лiтература...............................................................       258

Тестовi завдання за модулем 3.......................................................       261

Модуль 4

Роздiл X. Робочий час........................................................................       268

§ 1. Поняття та види робочого часу.........................................................       268

§ 2. Надурочнi роботи та iншi види робочого часу.................................       272

§ 3. Режим та облiк робочого часу...........................................................       275

Питання для самоконтролю....................................................................       278

Нормативнi акти i лiтература.....................................................................       278

Роздiл ХI. Час вiдпочинку................................................................       279

§ 1. Поняття та види часу вiдпочинку......................................................       279

§ 2. Поняття вiдпусток та їх види.............................................................       282

§ 3. Порядок надання окремих видiв вiдпусток......................................       283

Питання для самоконтролю....................................................................       299

Нормативнi акти i лiтература...............................................................       300

Тестовi завдання за модулем 4.......................................................       301

Модуль 5

Роздiл ХII. Оплата працi...................................................................       307

§ 1. Поняття i структура заробiтної плати...............................................       307

§ 2. Державне та договiрне регулювання оплати працi...........................       309

§ 3. Правова основа та порядок обчислення середньої заробiтної

§ 4. Органiзацiя виплати заробiтної плати...............................................       312

§ 6. Тарифна система в оплатi працi.........................................................       316

§ 7. Системи оплати працi......................................................................... .... 318

§ 8. Оплата працi при вiдхиленнi вiд нормальних умов роботи                   319

Питання для самоконтролю....................................................................      322

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      323

Роздiл ХIII. Гарантiї i компенсацiї................................................... .... 324

§ 1. Гарантiйнi виплати та доплати........................................................... .... 324

§ 2. Компенсацiйнi виплати та їх види...................................................... .... 330

Питання для самоконтролю....................................................................      333

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      333

Тестовi завдання за модулем 5....................................................... .... 335

Модуль 6

Роздiл XIV. Трудова дисциплiна...................................................... .... 341

§ 1. Поняття трудової дисциплiни та методи її забезпечення................. .... 341

§ 2. Правове регулювання внутрiшнього трудового розпорядку. . .          342

§ 3. Заохочення в трудовому правi.......................................................... .... 351

§ 4. Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть у трудових правовiдносинах             352

Питання для самоконтролю....................................................................      357

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      358

Роздiл ХV. Матерiальна вiдповiдальнiсть суб’єктiв

трудових правовiдносин................................................................. .... 359

§ 1. Поняття, пiдстави та умови матерiальної вiдповiдальностi

§ 2. Види матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв за шкоду,

заподiяну ними пiдприємству............................................................ .... 361

§ 3. Визначення розмiру шкоди, заподiяної працiвником

пiдприємству, та порядок її покриття................................................ .... 371

§ 4. Матерiальна вiдповiдальнiсть роботодавцiв за шкоду, заподiяну працiвникам у зв’язку з виконанням ними

трудових обов’язкiв........................................................................... .... 373

Питання для самоконтролю....................................................................      376

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      376

Тестовi завдання за модулем 6....................................................... .... 378

Модуль 7

Роздiл ХVI Охорона працi................................................................. .... 386

§ 1. Поняття охорони працi та державна полiтика в цiй сферi............... .... 386

§ 2. Органiзацiя охорони працi на виробництвi....................................... .... 388

§ 3. Розслiдування та облiк нещасних випадкiв на виробництвi                  390
§ 4. Правовий захист i охорона працi жiнок, неповнолiтнiх

та осiб зi зниженою працездатнiстю................................................... .... 418

Питання для самоконтролю....................................................................      424

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      425

 

Роздiл ХVII. Пiльги для осiб, що поєднують роботу

з навчанням......................................................................................      428

§ 1. Поняття та загальна характеристика пiльг для працiвникiв,

що навчаються.....................................................................................      428

§ 2. Пiльги для працiвникiв, якi навчаються, та їх диференцiацiя               429

Питання для самоконтролю....................................................................      434

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      435

Тестовi завдання за модулем 7.......................................................      436

Модуль 8

Роздiл ХVIII Трудовi спори...............................................................      442

§ 1. Поняття трудових спорiв, їх види та причини виникнення. . . .            442

§ 2. Iндивiдуальнi трудовi спори..............................................................      444

§ 3. Колективнi трудовi спори..................................................................      451

Питання для самоконтролю....................................................................      460

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      460

Роздiл ХIX. Нагляд i контроль за дотриманням законодавства

§ 1. Поняття та змiст нагляду i контролю за дотриманням

законодавства про працю....................................................................      462

§ 2. Державний нагляд i контроль за дотриманням законодавства

про працю та охорону працi................................................................      464

§ 3. Повноваження профспiлкових органiв при здiйсненнi ними

контролю за дотриманням законодавства про працю......................      470

§ 4. Юридична вiдповiдальнiсть за порушення законодавства

про працю й охорону працi.................................................................      472

Питання для самоконтролю....................................................................      474

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      475

Роздiл ХХ. Мiжнародно-правове регулювання працi.................      476

§ 1. Поняття мiжнародно-правового регулювання працi

§ 2. Мiжнародна органiзацiя працi, її структура, завдання та роль

в удосконаленнi правого регулювання вiдносин у сферi працi              477

§ 3. Джерела мiжнародно-правового регулювання працi.......................      478

§ 4. Загальна характеристика трудового законодавства країн СНД            482
§ 5. Загальна характеристика трудового законодавства iнших

зарубiжних держав.............................................................................      485

Питання для самоконтролю....................................................................      499

Нормативнi акти i лiтература...............................................................      499

Тестовi завдання за модулем 8.......................................................      500

 

 

 

 


Рейтинг@Mail.ru