Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Економічна теорія (МАУП)

 

100 стор., 100 грн.

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії
Контрольні запитання до теми 1
1. Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної економії.
2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії.
3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, економікс і макроекономікою. У чому ви бачите різницю між цими суспільними науками?
4. Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод?
5. Розкрийте значення кількісних, зокрема статистичних, методів у пізнанні предмета політекономії.
6. Назвіть первинну функцію політичної економії.
7. Для чого люди мають вивчати економічні закони?
8. Розкрийте роль політичної економії в системі економічних наук.
9. Чого повинна навчити вас політична економія?
10. Запишіть у конспект найвидатніших економістів і спробуйте обґрунтувати їхній персональний внесок у розвиток політичної економії як науки.
Тема 2. Економічні потреби, економічні інтереси
Контрольні запитання до теми 2
1.Сутність, визначення та класифікація потреб.
2. Чим відрізняється ієрархія потреб А. Маслоу від К.Альдерфера та Ф.Герцберга ?
3. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.
4. Напишіть формулу рівня реалізації закону зростання потреб і прокоментуйте її складові.
5. У чому полягає різниця між; корисністю продукту і його граничною корисністю?
6. Назвіть економістів XIX ст., які розробили теорії граничної корисності благ.
7. Назвіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів.
8. Що таке економічні інтереси? Поясність взаємозв'язок між: економічними інтересами та економічними потребами.
9. У чому полягає суть економічної суперечності і яка її роль в економіці?
10. Як розв'язуються суперечності між виробництвом і споживанням?
Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція
Контрольні запитання до теми 3
1. Які основні ознаки суспільного виробництва ?
2. Дайте визначення й покажіть відмінності між матеріальним і нематеріальним виробництвом.
3. Що таке "духовне виробництво"?
4. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок.
5. Чим відрізняються предмети праці від засобів праці?
6. Які види економічної діяльності виробляють матеріальні блага?
7. Розмежуйте поняття "економічне зростання" й "ефективність виробництва".
8. Назвіть економічні й соціальні показники ефективності виробництва та спосіб їхнього розрахунку.
10. У чому полягає специфіка поняття "товар-послуга"?
Тема 4. Економічна система суспільства
Контрольні запитання до теми 4
1. Назвіть закономірності переходу від однієї економічної системи до іншої та дайте стислу характеристику їх.
2. Назвіть перехідні економічні системи в цивілізаційному підході та розкрийте форми виявлення закономірностей переходу від однієї системи до іншої на прикладі кожної з перехідних форм.
3. Назвіть формаційні перехідні економічні системи та розкрийте форми прояву закономірностей переходу від однієї економічної системи до іншої.
4. Охарактеризуйте риси перехідних економічних систем та причини, що їх зумовлюють.
5. Які причини та умови виникнення командно-адміністративної системи?
6. Назвіть особливості переходу від адміністративно-командної системи до ринкової?
7. Дайте порівняльну характеристику "еволюційного переходу" від адміністративно-командної системи до ринкової та "шокової терапії". Яка з форм переходу краща? Чому? Аргументуйте.
8. Проаналізуйте здобутки та соціальні й економічні витрати, пов'язані з переходом до ринку України.
9. Чи можна було зменшити "плату" за економічні перетворення в Україні?
10. Назвіть головні інституціональні зміни трансформаційної економіки України, що нині відбуваються й уже відбулися.
Тема 5. Власність, її сутність і форми
Контрольні запитання до теми 5
1. Як в економічній науці відбувається процес еволюції визначення категорії "власність"?
2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності?
3. Що таке відносини власності і яка їхня структура?
4. Розкрийте зміст поняття "право власності"?
5. Що є первинним у взаємовідносинах: власність як економічна категорія чи як юридична категорія?
6. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності.
7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня причини?
8. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація?
9. У чому полягає сутність інтелектуальної власності?
10. Поясніть, як здійснюється роздержавлення власності.
11. Охарактеризуйте етапи приватизації.
Тема 6. Форми організації суспільного виробництва
Контрольні запитання до теми 6
1. Охарактеризуйте основні риси натурального і товарного виробництва.
2. Які умови виникнення товарного виробництва?
3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників?
4. Які загальні риси і відмінності простого й розвинутого товарного виробництва?
5. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок.
6. У чому полягає специфіка поняття "товар-послуга"?
7. В чому сутність теорії вартості за трьома факторами виробництва.
8. У чому полягають сутність і функції закону вартості?
9. Зіставте теорію трудової вартості з теорією граничної корисності і обґрунтуйте, чому їх необхідно поєднувати.
10. У чому полягають сутність і функції закону вартості?
Тема 7. Гроші і грошова система
Контрольні запитання до теми 7
1. У чому полягає сутність грошей?
2. Які альтернативні теорії виникнення грошей?
3. Розкрийте співвідношення функцій грошей
4. Які існують відмінності у визначенні функції грошей?
5. Які особливості паперових і кредитних грошей?
6. Що таке грошова маса і які її показники ?
7. Сформулюйте закони обігу грошей.
8. Напишіть формулу рівноваги грошової і товарної маси.
9. Назвіть складові грошових агрегатів M 0 , Ml , M 2, М3.
10. Чим пояснюється відмова від товарних грошей на користь кредитно-паперових?
11. Яку роль відіграє золото в сучасній грошовій системі?
12. Які є типи інфляції?
13. Якими є наслідки повзучої інфляції для економіки країни?
Тема 8. Ринкова економіка: сутність і структура
Контрольні запитання до теми 8
1. Який із секторів економіки (ринковий чи бюджетний) кращий?
2. Дайте визначення ринкової економіки.
3. Назвіть риси сучасної ринкової економіки й розкрийте їхній зміст.
4. Що таке економічна свобода? В яких формах вона проявляється?
5. Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхній зміст.
6. Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст.
7. Які функції в ринковій економіці виконують домогосподарства?
8. Які функції у ринковій економіці виконують підприємці?
9. У чому полягає специфіка функцій держави в ринковій економіці?
10. Назвіть переваги ринкової економіки, її недоліки і шляхи подолання недоліків ринку.
11. Що таке позитивні і негативні зовнішні ефекти?
Тема 9. Інфраструктура ринку
Контрольні запитання до теми 9
1. Що таке ринкова інфраструктура?
2. Назвіть функції ринкової інфраструктури.
3. Які елементи ринкової інфраструктури?
4. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово-кредитної?
5. Види бірж. Які особливості товарної біржі?
6. Назвіть найбільші біржі світу та України.
7. Які операції виконує фондова біржа, види цінних паперів?
8. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної?
9. У чому полягає різниця між центральними банками і комерційними банками?
10. Які функції виконує Національний банк України?
11. Що таке норма процента? Яка її роль у сучасній економіці?
12. Як формується прибуток банку?
13. Назвіть небанківські кредитно - фінансові установи.
Тема 10. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Контрольні запитання до теми 10
1. Обґрунтуйте протилежності між категоріями попиту і пропозиції.
2. За яких умов крива попиту може переміщуватися або праворуч, або ліворуч ?
3. Зв'язок яких явищ виражає закон попиту?
4. Дайте визначення категорії "пропозиція". Який вигляд має функція пропозиції?
5. Що означає переміщення точки по кривій пропозиції?
6. Що означає зсув кривої пропозиції і які фактори його зумовлюють?
7. Що таке рівноважна ціна? Які функції вона виконує?
8. За яких умов виникає дефіцит товарів, а за яких — надлишок?
9. Що означає термін "еластичність" в економічній теорії?
10. Дайте характеристику еластичності попиту за доходом для нижчих і нормальних товарів.

Примечание. ЕСТЬ ТЕСТЫ К ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЕ. ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Рейтинг@Mail.ru