Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Економіка праці в організації (МАУП)

 

75 грн. задания (40 страниц)  + 25 грн. тесты = 100 грн.

 

Завдання до теми 1   

1. Охарактеризуйте роль праці у розвитку людини і суспільства.

2. Поясніть поняття зміст, характер і види праці. Охарактеризуйте основні види праці.

3. Яке значення має виділення а-, р- та у-праці для аналізу процесу праці та її результатів?

4. За якими напрямами в наш час відбувається еволюція праці як чинника виробництва?

5. Як ви розумієте процес гуманізації праці?

Завдання до теми 3  

1. Що являє собою планування? Як ви розумієте поняття “планування в сфері праці”?

2. Зробіть таблицю “Основні трудові показники та фактори. Які на них впливають”.

3. Охарактеризуйте основні види планів з праці.

4. Охарактеризуйте основні трудові показники в плануванні праці та методи їх розрахунку.

Завдання до теми 6  

1. Розкрийте суть соціально-економічної категорії "оплата праці".

2. Назвіть і охарактеризуйте основні функції заробітної плати.

3. Які вам відомі принципи реалізації оплати праці?

4. Яким законом регулюється політика у сфері оплати праці? Які є його основні положенні!?

5. Проаналізуйте структуру джерел доходів населення і згрупуйте їх.

6. Охарактеризуйте зміни в мінімальній середній заробітній платі відносно прожиткового мінімуму в Україні.

7. Дайте характеристику основним складовим оплати праці.

8. Як здійснюється формування заробітної плати працівника підприєм ства?

Підсумкове завдання

1. Назвіть заходи щодо пристосування кадрів до економічних змін при постійному складі персоналу, який працює зі скороченим робочим часом.

2. Задача. Робітник протягом звітного періоду (квітень і жовтень) за 356 годин (фактично витраченого часу на відрядних роботах) виконав такі роботи:

 

Найменування

Кількість

Норма часу на

Сума,

робіт

одиниць

операцію, год.

нормо-год.

Операція 1

120

0,6

72

Операція 5

240

0,5

120

Операція 10

 

0,25

150

Різні нормовані

 

 

 

допоміжні роботи

 

 

46

Разом

 

 

388

 

Визначить виконання норм виробітку цим робітником.

3. Розкрийте суть резервів і факторів продуктивності праці.

ТЕСТЫ (ВСЕГО 51 ОТВЕТ)

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Особа, яка заключила договір з представником підприємства, організацією чи державою - це:

a. найманий працівник         

            b. немає правильної відповіді            

            c. роботодавець         

            d. член профспілки     

Question 2

 Дискримінація - це:

            a. законне обмеження прав суб'єктів соціально-трудових відносин    

            b. незаконне надання прав суб'єктам соціально-трудових відносин   

            c. немає правильної відповіді            

            d. незаконне обмеження прав суб'єктів соціально-трудових відносин    

Question 3

Показником, який характеризує рівень життя, є:

            a. соціальний стандарт        

            b. немає правильної відповіді            

            c. соціальний норматив          

            d. соціальний індикатор          

Question 4

Соціальна політика - це

            a. стратегічний фінансово-економічний напрям розвитку суспільства           

            b. стратегічний соціально-економічний напрям розвитку суспільства    

            c. стратегічний фінансово-інвестиційний напрям розвитку суспільства         

            d. немає правильної відповіді            

Question 5

Представниками сторін для укладання договорів можуть бути:

            a. міністерства, відомства, інші уповноваженні особи            

            b. державні органи виконавчої влади, союзи роботодавців, робітники   

            c. робітники, роботодавці, профспілки       

            d. немає правильної відповіді            

Question 6

Закінчіть думку: „Професійні спілки в системі соціального партнерства являють собою і захищають інтереси..."

            a. держави      

            b. немає правильної відповіді            

            c. найманих працівників       

            d. роботодавців          

Question 7

Тимчасова добровільна відмова робітників від виконання своїх трудових обов'язків з метою вирішення колективного трудового спору - це:

            a. бойкот         

            b. штурм         

            c. страйк        

            d. немає правильної відповіді            

Question 8

Термін "трипартизм " охоплює такі питання у системі соціального партнерства як:

            a. багатосторонні колективні договори; двосторонні колективні консультації і загальнодержавні переговори            

            b. немає правильної відповіді            

            c. тристоронні колективні договори; двосторонні колективні консультації та переговори між державами           

            d. двосторонні колективні договори; тристоронні колективні консультації та переговори між державою, підприємцями та робітниками           

Question 9

Якщо примирювальна процедура не призвела до рішення колективного трудового спору, то робітники вправі використовувати:

            a. зібрання, мітинги, страйки, анкетування            

            b. немає правильної відповіді            

            c. мітинги, страйки, зібрання, бойкот 

            d. страйки, зібрання, штурми, барикади

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Економія робочого часу є:

            a. загальним вираженням росту продуктивності праці     

            b. частковим вираженням росту продуктивності праці           

            c. немає правильної відповіді

            d. загальним вираженням зменшення продуктивності праці  

Question 2

Закінчіть думку: „Ріст продуктивності праці..."

            a. є безмежним           

            b. немає правильної відповіді            

            c. не може бути безмежним

            d. може бути безмежним        

Question 3

Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."

            a. повинні відбивати ефективність праці        

            b. повинні точно відбивати ефективність праці     

            c. не повинні відбивати ефективність праці   

            d. немає правильної відповіді            

Question 4

Розрізняють наступні методи визначення виробітку:

            a. грошовий, натуральний і вартісний

            b. вартісний, грошовий і трудовий      

            c. немає правильної відповіді

            d. натуральний, грошовий і трудовий        

Question 5

Сума усіх витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві - це:

            a. виробнича трудомісткість   

            b. технологічна трудомісткість           

            c. немає правильної відповіді

            d. трудомісткість продукції  

Question 6

За характером і призначенням витрат праці варто розрізняти:

            a. нормовану, планову і фактичну трудомісткість

            b. немає правильної відповіді            

            c. планову, фактичну і ненормовану трудомісткість   

            d. фактичну, нормовану і позапланову трудомісткість

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Сума грошових коштів, що одержуються робітниками за виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та якості витраченої ними праці - це:

            a. заробіток    

            b. реальна заробітна плата    

            c. немає правильної відповіді

            d. номінальна заробітна плата        

Question 2

Винагорода, що дасться робітникові грошима або натуроплатою, як правило через регулярні проміжки за відпрацьований час - це:

            a. немає правильної відповіді         

            b. ставка заробітної плати      

            c. реальна заробітна плата    

            d. номінальна заробітна плата           

Question 3

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці - це

            a. немає правильної відповіді            

            b. додаткова заробітна плата

            c. інші заохочувальні та компенсаційні виплати         

            d. основна заробітна плата  

Question 4

Закінчіть думку: „ Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між..."

            a. найманими працівниками і власниками засобів виробництва  

            b. приватним і державним секторами економіки         

            c. працюючими і безробітними           

            d. немає правильної відповіді            

Question 5

На підприємствах найчастіше використовують такі форми оплати праці:

            a. почасова і відрядна          

            b. немає правильної відповіді            

            c. проста почасова і відрядна

            d. проста почасова і відрядно-преміальна

ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 8

Question 1

Закінчіть думку: „Ріст продуктивності праці..."

            a. є безмежним           

            b. немає правильної відповіді            

            c. може бути безмежним         

            d. не може бути безмежним

Question 2

Фактори росту продуктивності праці — це;

            a. причини, під впливом яких змінюється рівень продуктивності праці

            b. немає правильної відповіді            

            c. причини, під впливом яких збільшується рівень продуктивності праці       

            d. причини, під впливом яких зменшується рівень продуктивності праці       

Question 3

Дія факторів росту продуктивності праці залежить від:

            a. природних, матеріальних і екологічних умов     

            b. суспільних, природних і матеріальних умов      

            c. немає правильної відповіді

            d. екологічних, суспільних і нематеріальних умов      

Question 4

Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."

            a. не повинні відбивати ефективність праці   

            b. немає правильної відповіді            

            c. повинні відбивати ефективність праці    

            d. повинні точно відбивати ефективність праці

ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 8

Question 1

На початку будь-якого періоду працездатність людини:

            a. менша за середній рівень, а далі швидко зростає         

            b. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується    

            c. знаходиться на середньому рівні, а далі непомітно коливається   

            d. немає правильної відповіді            

Question 2

При якій оплаті праці величина заробітку визначається відповідно до тарифної ставки і відпрацьованого часу?

            a. відрядній    

            b. немає правильної відповіді            

            c. відрядно-погодинній           

            d. погодинній

Question 3

Відрізок часу, що необхідний для виконання одиниці роботи на одному верстаті або на одному робочому місці - це:

            a. норма трудомісткості операції        

            b. немає правильної відповіді            

            c. норма обслуговування        

            d. норма тривалості операції           

Question 4

Згідно якого принципу при встановленні норм праці повинний враховуватися комплекс технічних, організаційних, економічних, психофізіологічних і соціальних факторів?

            a. принципу комплексності  

            b. принципу системності         

            c. принципу конкретності        

            d. немає правильної відповіді            

Question 5

Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."

            a. не повинні відбивати ефективність праці   

            b. повинні точно відбивати ефективність праці     

            c. немає правильної відповіді

            d. повинні відбивати ефективність праці        

Question 6

Розрізняють наступні методи визначення виробітку:

            a. грошовий, натуральний і вартісний

            b. вартісний, грошовий і трудовий      

            c. немає правильної відповіді

            d. натуральний, грошовий і трудовий        

Question 7

Сума усіх витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві - це:

            a. немає правильної відповіді            

            b. виробнича трудомісткість   

            c. технологічна трудомісткість           

            d. трудомісткість продукції  

Question 8

За характером і призначенням витрат праці розрізняють:

            a. планову, фактичну і ненормовану трудомісткість   

            b. немає правильної відповіді            

            c. нормовану, планову і фактичну трудомісткість

            d. фактичну, нормовану і позапланову трудомісткість

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

 На початку будь-якого періоду працездатність людини:

            a. знаходиться на середньому рівні, а далі непомітно коливається   

            b. немає правильної відповіді            

            c. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується     

            d. менша за середній рівень, а далі швидко зростає         

Question 2

При якій оплаті праці величина заробітку визначається відповідно до тарифної ставки і відпрацьованого часу?

            a. немає правильної відповіді            

            b. погодинній

            c. відрядній    

            d. відрядно-погодинній           

Question 3

Відрізок часу, що необхідний для виконання одиниці роботи на одному верстаті або на одному робочому місці - це:

            a. норма трудомісткості операції        

            b. норма тривалості операції           

            c. немає правильної відповіді

            d. норма обслуговування        

Question 4

Згідно якого принципу при встановленні норм праці повинний враховуватися комплекс технічних, організаційних, економічних, психофізіологічних і соціальних факторів?

            a. принципу системності         

            b. принципу комплексності  

            c. немає правильної відповіді

            d. принципу конкретності        

Question 5

Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."

            a. повинні відбивати ефективність праці        

            b. повинні точно відбивати ефективність праці     

            c. немає правильної відповіді

            d. не повинні відбивати ефективність праці   

Question 6

 Розрізняють наступні методи визначення виробітку:

            a. вартісний, грошовий і трудовий      

            b. немає правильної відповіді            

            c. грошовий, натуральний і вартісний

            d. натуральний, грошовий і трудовий        

Question 7

Сума усіх витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві - це:

            a. трудомісткість продукції   

            b. виробнича трудомісткість   

            c. технологічна трудомісткість           

            d. немає правильної відповіді            

Question 8

За характером і призначенням витрат праці розрізняють:

.           a. нормовану, планову і фактичну трудомісткість

            b. планову, фактичну і ненормовану трудомісткість   

            c. немає правильної відповіді

            d. фактичну, нормовану і позапланову трудомісткість           

Question 9

Сума грошових коштів, що одержуються робітниками за виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та якості витраченої ними праці - це:

.           a. немає правильної відповіді            

            b. заробіток    

            c. номінальна заробітна плата         

            d. реальна заробітна плата    

Question 10

Винагорода, що дасться робітникові грошима або натуроплатою, як правило через регулярні проміжки за відпрацьований час - це:

            a. ставка заробітної плати      

            b. реальна заробітна плата    

            c. немає правильної відповіді         

            d. номінальна заробітна плата           

Question 11

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці - це

            a. основна заробітна плата  

            b. додаткова заробітна плата

            c. інші заохочувальні та компенсаційні виплати         

            d. немає правильної відповіді            

Question 12

Закінчіть думку: „ Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між..."

            a. немає правильної відповіді            

            b. працюючими і безробітними           

            c. приватним і державним секторами економіки         

            d. найманими працівниками і власниками засобів виробництва  

Question 13

Основою організації оплати праці є:

            a. тарифна ставка      

            b. тарифна сітка         

            c. тарифна система  

            d. немає правильної відповіді            

Question 14

Ціни на різноманітні види праці на ринку робочої сили - це:

            a. немає правильної відповіді            

            b. тарифно-кваліфікаційний довідник

            c. ціни посадових окладів       

            d. тарифна ставка     

Question 15

На початку будь-якого періоду працездатність людини:

            a. немає правильної відповіді            

            b. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується    

            c. знаходиться на середньому рівні, а далі непомітно коливається   

            d. менша за середній рівень, а далі швидко зростає         

Question 16

При якій оплаті праці величина заробітку визначається відповідно до тарифної ставки і відпрацьованого часу?

            a. відрядно-погодинній           

            b. немає правильної відповіді            

            c. погодинній

            d. відрядній    

Question 17

Відрізок часу, що необхідний для виконання одиниці роботи на одному верстаті або на одному робочому місці - це:

            a. норма трудомісткості операції        

            b. норма тривалості операції           

            c. норма обслуговування        

            d. немає правильної відповіді            

Question 18

Згідно якого принципу при встановленні норм праці повинний враховуватися комплекс технічних, організаційних, економічних, психофізіологічних і соціальних факторів?

            a. принципу конкретності        

            b. немає правильної відповіді            

            c. принципу системності         

            d. принципу комплексності  

Question 19

Сумарний час на відпочинок і особисті потреби за зміну повинне бути:

            a. не менше 30 хвилин           

            b. не менше 20 хвилин           

            c. не менше 10 хвилин         

            d. немає правильної відповіді

 

 

Рейтинг@Mail.ru