Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Філософія психології (МАУП)

 

100 стор., 100 грн.

 

Змістовий модуль І. ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ

Тема 1. Співіснування і взаємодоповнення різних способів пізнання світу.

Контрольні питання до заняття1

1. Сутність оптимізму в епістемології.

2. Сутність скептицизму в теорії пізнання.

3. Сутність агностицизму в гносеології.

Контрольні питання до заняття 2

1. Роль інтуїції в творчій еволюції Анрі Бергсона.

2. У чому проявляється геніальність, за Чезаре Ломброзо?

3. Творчий геній: психологічна норма чи божевілля у сприйнятті світу?

Тема 2. Еволюція філософських уявлень про природу, людину й суспільство. Загальна характеристика історії психології: видозміна предмету й методу психології в історії. Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”.

Контрольні питання до заняття 3

1. Сутність поняття “природа” у психології як науці.

2. Виникнення думки, за П.Т. де Шарденом.

3. Поява ноосфери: еволюційний процес, за В.І. Вернадським.

Заняття 4. Загальна характеристика історії психології: видозміна предмету й методу психології в історії. Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”.

Контрольні питання до заняття 4

1. Природа душі, за Аристотелем.

2. Сутність душевного світу, за Григорієм Сковородою.

3. Душа, свідомість, підсвідомість, за С.Л. Франком.

Змістовий модуль ІІ. ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ФІЛОСОФІЯ Науки

Тема 3. Предмет, завдання і місце філософії психології в комплексі наук про свідомість. Феноменологія як наука про свідомість, її зв’язок із психологією, розходження між феноменологією й психологією.

Заняття 5. Філософія психології як філософія науки: предмет, проблеми, методи, завдання. Типи філософії науки.

Тест до заняття 5

Заняття 6. Феноменологія як наука про свідомість, її зв’язок із психологією, розходження між феноменологією й психологією.

Контрольні питання до заняття 6

1. Сутність інтенціональності у феноменології Гуссерля.

2. Сутність інтерсуб’єктивності у феноменології Гуссерля.

3. Сутність темпоральності у феноменології Гуссерля.

4. Сутність тілесноті у феноменології Гуссерля.

Тема 4. Філософія як метатеорія та методологія психологічної науки.

Заняття 7. Принципи, закони та категорії науково-психологічного дослідження. Ресурс

Контрольні питання до заняття 7

1. Які основні філософські категорії застосовуються у психології?

2. Які основні закони психологічних досліджень Ви знаєте?

3. Які принципи Ткаченко О.М. називає псевдопринципами психології як науки?

Заняття 8. Структура та форми наукового пізнання.

Тест до заняття 8

Змістовий модуль ІІІ. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАДИГМ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 5. Психоаналіз в основі конструювання соціальної реальності

Заняття 9. Фрейдизм та неофрейдизм у дослідженні соціальної реальності.

Контрольні питання до заняття 9

1. Роль несвідомого в формуванні соціальної реальності, за З. Фрейдом.

2. Трансформація Принципу задоволення у Принцип реальності, за Г. Маркузе.

3. Сутність моральної проблеми нашого часу, за Е.Фроммом.

4. Співвідношення особистісного та колективного у свідомості, за К.Г. Юнгом.

Тема 6. Екзистенційна й гуманістична психологія

Заняття 10. Джерела екзистенційної психології в психіатрії.

Контрольні питання до заняття 10

1. Екзистенційний аналіз у психології, за Л. Бінсвангером.

2. Походження екзистенційної психології, за Р.Меєм.

3. Що в екзистенціалізмі використовується психологією, за А. Маслоу.

4. Екзистенційний підхід у психології та психіатрії, за К. Роджерсом.

5. Філософська методологія у психології К. Ясперса.

Тема 7. Діяльнісний підхід у філософії психології

Заняття 11. Дві школи діяльнісного підходу: радянська школа й школа Піаже.

Контрольні питання до заняття 11

1. Принцип конструктивізму в психогенезі знань Ж. Піаже.

2. Проблема діяльності в психології, за А.Н. Леонтьєвим.

3. Теорія культурно-історичного розвитку психіки Л.С. Виготського.

Тема 8. Соціальна психологія. Педагогічна й вікова психологія

Заняття 12. Місце соціальної психології серед наук про людину й суспільство, її предмет, проблематика та завдання. Педагогічна антропологія як філософська основа педагогічної психології. Формування зрілості особистості, критерії зрілості, вивчення її в меж

Тест до заняття 12

Тема 9. Педагогічна й вікова психологія

Заняття 13. Педагогічна антропологія як філософська основа педагогічної психології. Формування зрілості особистості, критерії зрілості, вивчення її в межах вікової психології.

Тест до заняття 13 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru