Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Філософія (МАУП)

 

100 стор., 100 грн.

 

Тема 1. Філософська пропедевтика

Питання до теми 1

1. Що Ви знаєте про основні функції філософії: онтологічну; пізнавальну (гносеологічну), світоглядну, методологічну, аксіологічну і культурно-виховну? Дати стислу характеристику кожної із функцій.

2. Дати стислу характеристику типів світогляду.

Тема 2. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ (ІНДІЯ І КИТАЙ)

Питання до теми 2

1. Що Ви знаєте про Веди, Упанішади? Розкрийте зміст ідей давньоіндійської філософії: “карма”, “сансара”, “мокша”, “атман”, “брагман”, “порушу”, “пракриті”.

2. Які основні риси тибетського буддизму, дзен-буддизму, джайнізму?

3. Розкрити сутність соціально-політичного і етичного вчення конфуціанства.

Тема 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Питання до теми 3

1. Стисло визначити сутність космоцентризму античної філософії.

2. Дати характеристику мілетської школи досократівської античної філософії.

3. Описати, на вибір, проблематику однієї зі шкіл: елейської, піфагорійської, атомістичної.

4. Розкрити зміст учень Сократа, Платона і Аристотеля.

5. Які основні риси шкіл елліністичної та римської античної філософії?

Тема 4. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Питання до теми 4

1. Розкрийте зміст основних ідей філософії Середньовіччя: теоцентризм, монотеїзм, "Одкровення", геоцентризм, креаціонізм, провіденціалізм, теодіцея, есхатологія, гріхопадіння, спокута, спасіння.2. Як розв’язується у Середні віки проблема співвідношення між філософією і теологією (вірою і розумом)?

3. Стисло описати специфіку основних етапів розвитку середньовічної філософії: апологетики, західної і східної патристики, схоластики.

4. Що Ви можете сказати про способи доведення існування Бога в Ансельма Кентерберійського і у Форми Аквінського?

Тема 5. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ: ЛЮДИНА-ТИТАН

Питання до теми 5

1. Розкрийте зміст основних понять філософії Відродження: пантеїзм, геліоцентризм, антропоцентризм, гуманізм, індивідуалізм; утопічний соціалізм, Реформація.

2. Які основні риси вчення М.Кузанського? Дж.Бруно?

3. Стисло розкрити проблематику людської свободи (антропоцентризм) у філософії Дж.Піко делла Мірандоли.

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ: ГНОСЕОЛОГІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ СУТНОСТІ

Питання до теми 6

1. Стисло розкрити сутність філософії Нового часу.

2. Як розв’язується проблема методу пізнання.

3. Стисло визначити гносеологічні напрями емпіризму та раціоналізму.

4. Який зміст агностицизму та індетермінізму Д.Юма.

5. Дати характеристику французького Просвітництва, механістичного матеріалізму, науки та прогресу.

Тема 7. ПОГЛИБЛЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Питання до теми 7

1. Розкрити сутність гносеології й етики І.Канта.

2. Визначити основні ознаки суб’єктивного ідеалізму Й.Г.Фіхте.3. Стисло розкрити сутність філософії об’єктивного ідеалізму та діалектики Г.В.Ф.Гегеля.

4. У чому сутність гуманістичних засад філософії Л.Фейербаха?

5. Яким є внесок у класичну німецьку філософію В.Ф.Шеллінга?

Тема 8. РЕЛІГІЙНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НОВОКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст.

Питання до теми 8

1. Чому філософія А.Шопегауера є першої спробою синтезу західної і східної (Індійської) філософських парадигм.

2. Чому вчення С.К’єркегора вважається «передтечею» ірраціональних та екзистенційних напрямів філософії?

3. Розкрити зміст теорії і практики марксизму, вчення про суспільно-економічну формацію, понятття відчуження.

4. Поясніть перевагу феномену ірраціонального у “філософії життя” (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, А.Бергсон).

Тема 9. НЕКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.: АТЕЇСТИЧНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ

Питання до теми 9

1. Якими є сутнісні риси сучасної аналітичної філософії?

2. Розкрити специфіку вирішення проблеми несвідомого у класичному психоаналізі і неофрейдизмі.

3. Дати характеристику німецького та французького різновидів екзистенціалізму (М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр).

4. Що Ви можете сказати про герменевтику та феноменологію як напрями сучасної філософії?.

5. Що Ви знаєте про еволюцію релігійної філософії у ХХ ст. (неотомізм, персоналізм, тейярдизм)?

Тема 10. ОНТОЛОГІЯ: ВЧЕННЯ ПРО БУТТЯ

Питання до теми 10

1. У чому полягає зміст поняття «існування»?

2. Як формувались уявлення про світ?

3. Які проблеми вирішує онтологія?

4. Яка відмінність між науковою та світоглядною картинами світу?

5. Коли і чому у філософії виникла проблема буття?

6. У чому полягає зміст поняття «буття»?

7. Що таке рух? У чому полягає єдність руху, простору і часу?

8. Розкрити філософський зміст понять матерія, простір, час, рух.

9. Що таке буття людини?

10. Чому прогресивні революційні наукові відкриття можуть призвести до кризи в науці?

11. Чи змінилися соціально-історичне тлумачення простору й часу у XX ст.?

Тема 11. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ. ПІЗНАВАЛЬНА (ГНОСЕОЛОГІЧНА) ПРОБЛЕМА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ.

Питання до теми 11

1. Істина як процес і мета наукового пізнання.

2. Проблема істини у сучасній філософії.

3. Критерії істини.

4. Філософькі концепції Абеляра, Р.Бекона, Гегеля про творчі можливості процесу пізнання

5. Технічна творчість та її форми як результат пізнавальної діяльності

6. Порівняльна характеристика пізнавальних методів Ф.Бекона та Р.Декарта.

7. “Критичний метод” пізнання К. Поппера.

8. Основні проблеми методології постнекласичної теорії пізнання.

Тема 12. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА.

Питання до теми 12

1. Т. Парсонс та його загальна теорія соціальних систем.

2. Основні сфери суспільного життя.

3. Продуктивні сили і їх основні елементи.

4. Виробничі відносини і їх основні елементи. Типи і форми виробничих відносин.

5. Держава як важливий елемент політичної системи суспільства.

6. Сучасна НТР і екологія.

Тема 13. ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ (Феномен людини: буття, поставлене перед питанням про власний сенс)

Питання до теми 13

1. У чому сутність філософської антропології?

2. Розкрийте проблему відповідності сутності людини та її існування.

3. Які рівні буття людини існують?

4. У чому особливість екзистенційного виміру свободи людини?

Тема 14. ФІЛОСОФІЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Питання до теми 14

1. Які основні ідеї та завдання феноменології?

2. У чому сутність феноменологічного методу Едмунда Гуссерля?

3. Які особливості взаємозв’язку феноменології й естетики у філософії Романа Інгардена?

4. Які основні положення феноменології Мікеля Дюфренна?

Тема 15. ФІЛОСОФСЬКА АКСІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ЦІННОСТЕЙ

Питання до теми 15.

1. У чому сутність аксіології та які основні визначення цінностей існують?

2. Розкрийте об’єктивістські та суб’єктивістські концепції цінностей.

3. Яка класифікація цінностей існує?

4. Які функції цінностей можна виділити?

5. У чому виявляється взаємозв’язок оцінки та істини?

Тема 16. ФІЛОСОФСЬКА ПРАКСЕОЛОГІЯ

Питання до теми 16

1. Яка сутність основи праксеології?

2. У чому виявляється праксеологія як практична дисципліна?

3. Охарактеризуйте описові та нормативні твердження праксеології.

4. Які основні поняття та категорії має праксеологія?

Підсумковий тест (історична частина)

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru