Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Фінанси підприємств (МАУП)

 

62 стор., 60 грн.

 

Завдання до теми 1

1. Дайте визначення терміну „фінанси підприємства”.

2. Які основні функції виконують фінанси підприємства?

3. Що включає в себе сфера фінансових відносин підприємства?

4. Сформулюйте визначення „фінансові ресурси підприємства”.

5. З яких елементів складається загальна сума фінансових ресурсів підприємства ?

6. Що розуміється під організацією фінансів підприємства, на яких принципах вона базується?

7. Розкрийте структуру фінансової служби підприємства.

8. Що відноситься до функцій фінансової служби підприємства?

9. Розкрийте сутність державного регулювання фінансів підприємств. За якими напрямами воно проводиться ?

10. Що відносять до основних сфер державного регулювання підприємств ?

Завдання до теми 2

1. Дайте класифікацію грошових надходжень підприємств.

2. Розкрийте суть валового та чистого доходу, а також валового прибутку підприємства.

3. Що включає в себе виручка від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг, за якими методами визначається момент реалізації продукції ?

4. Перерахуйте напрями розподілу виручки від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг підприємства.

5. За якими методами планується виручка від реалізації продукції (виконаних робіт та наданих послуг), в чому їх особливості ?

6. Дайте класифікації грошових витрат підприємства за економічним змістом та цільовим призначенням.

Завдання до теми 3

1. В чому сутність прибутку підприємства?

2. В чому особливості понять „бухгалтерський прибуток” і „економічний прибуток”, який між ними існує зв’язок?

3. Приведіть схему формування валового прибутку підприємств.

4. Розкрийте сутність поняття „рентабельність”.

5. Які показники рентабельності розраховують і за якими формулами, що вони характеризують?

6. Розкрийте суть методу прямого рахунку прибутку.

7. Назвіть основні принципи та розкрийте зміст етапів розподілу валового прибутку підприємств.

Завдання до теми 4

1. Яка суть понять „оборотні кошти підприємства” підприємства, що вони в себе включають ?

2. Що включає в себе аналіз обіговості оборотних коштів, які показники при цьому визначаються ?

3. За якими методами розраховуються нормативи оборотних коштів, які їх особливості ?

4. За якими етапами визначається планова потреба в оборотних коштах ?

5. Назвіть джерела формування оборотних коштів підприємства.

6. Що є об ’ єктами основних засобів підприємств, за якими ознаками та групами вони класифікуються ?

7. Які чинники впливають на розміри фізичного і морального зносу основних виробничих засобів підприємств ?

8. Дайте визначення терміну „амортизація” та перерахуйте витрати, які підлягають та не підлягають амортизації.

9. Як нормуються амортизаційні відрахування і які особливості їх застосування?

10. Розкрийте суть методів нарахування амортизації основних засобів і особливості їх застосування.

11. В чому суть відтворення основних виробничих засобів підприємств ?

12. Що розуміється під поняттям „капітальні інвестиції (капітальні вкладення)”, як визначається їх розмір та які джерела фінансування можуть використовуватись?

Завдання до теми 5

1. Дайте визначення поняття „фінансування підприємства”, назвіть його види, а також форми внутрішнього та зовнішнього фінансування.

2. Який порядок проведення аналізу кредитоспроможності підприємства?

3. За якими принципами здійснюється кредитування підприємств?

4. Як класифікуються кредити за способом отримання, терміном та способом погашення, які особливості їх використання ?

5. Розкрийте класифікації кредитів в залежності від наявності забезпечення та за цільовим призначенням.

6. За якими етапами проводиться аналіз фінансової стійкості підприємства ?

7. Які фінансові показники використовують для характеристики фінансової стійкості підприємства ?

Завдання до теми 6

1. Що включають в себе статистичні, бухгалтерські та економко-математичні методи фінансово-економічного аналізу підприємства?

2. Що розуміється під поняттям „фінансова звітність”, яка її мета?

3. Назвіть основні форми фінансової звітності. Що вони характеризують?

4. Які етапи включає загальна оцінка фінансового стану підприємства?

5. В чому полягає сутність банкрутства підприємства?

6. Що розуміється під системою раннього попередження банкрутства підприємства, з яких етапів складається процес її створення?

7. За якими методиками може прогнозуватись банкрутство підприємств?

8. Дайте визначення поняття „планування фінансової діяльності підприємства”. Які його основні завдання?

9. Які методи використовуються у практиці планування фінансової діяльності підприємства?

10. В чому сутність перспективного, поточного та оперативного планування фінансової діяльності підприємства, що є їх результатом?

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru