Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решенные задачи по гражданскому процессу

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Задача №557 

У районному суді розглядалася справа за позовом рай­виконкому до Тищенка про виселення. Судді, у провадженні якого знаходилися справа, зателефонував голова апеляційного суду і довів до його відома, що, на думку представника позива­ча, справа розглядається з порушенням чинного законодавства. Представник позивача подав на прийомі у голови апеляційного суду витяги з матеріалів справи, які засвідчували порушення суддею, у провадженні якого знаходилися справа, чинного за­конодавства. Крім того, у телефонній розмові голова апеляцій­ного суду висловив думку про те, як повинна розглядатися справа, а також про те, що позов підлягає задоволенню.

Суддя постановив судове рішення, яким задовольнив позов райвиконкому до Тищенка про виселення.

Тищенко подав апеляційну скаргу до апеляційного суду і мотивував її тим, що до судді, який розглядав справу в першій інстанції, було застосовано позапроцесуальний вплив з боку го­лови вищестоящого суду.

Чи підлягає задоволенню апеляційна скарга Тищенка?   

Задача №558

Прокурор Банківського р-ну Харківської обл. подав в інтересах Черкашиної позов до Оніщука і Козленко про ви­знання недійсним договору дарування 17/25 частки житлового будинку та переведення прав і обов'язків покупця на Черкашину, посилаючись на те, що цю угоду відповідачі уклали з метою приховання договору купівлі-продажу і позбавлення Черкаши­ної як учасниці спільної власності права привілейованої купівлі частки у спільній власності на будинок.

Чи є підстави для порушення прокурором цієї справи? Охарактеризуйте процесуальне становище прокурора в цивіль­ному судочинстві. Визначте підстави та мету участі проку­рора у цивільному процесі.

Задача №559 

Виробниче будівельно-монтажне об'єднання "Укренергобуд" пред'явило позов до Центрального райвиконкому м. Одеси про визнання недійсним його рішення про реєстрацію статуту орендного підприємства "Залізничний цех", посилаю­чись на те, що це підприємство є структурним підрозділом об'єднання і не може бути самостійним підприємством. До цьо­го   позову   приєдналось   виробниче   енергетичне   об'єднання "Одесаенерго", яке просило також визнати недійсним статутні документи "Залізничного цеху".

Ухвалою судової колегії судової палати з цивільних справ Одеського апеляційного суду провадження у справі закрито.

У касаційній скарзі "Укренергобуд" і "Одесаенерго" про­сять скасувати ухвалу суду і справу направити на новий розгляд.

Чи підлягає задоволенню касаційна скарга? Визначте поняття та види юрисдикції загальних судів. Які справи відпо­відно до чинного цивільного процесуального законодавства під­лягають розгляду в порядку цивільного судочинства?

Задача №560

Громадянин В. звернувся до суду з позовом до това­риства з обмеженою відповідальністю. "Сігма-КС" про стяг­нення доходу, отриманого внаслідок порушення авторського права, і відшкодування моральної шкоди. Позивач зазначив, що він створив літературний твір під назвою "Инноватика как возможность «встать на нош» в Украине", внаслідок чого на під­ставі ст. 11 Закону України "Про авторське право та суміжні права" став автором цього твору. У цей період він працював у відповідача на посаді консультанта і оформив свій твір на вида­ному йому комп'ютері у вигляді електронної сторінки у своїй електронній папці, де він позначив загальноприйнятий авторсь­кий знак охорони свого твору.

Відповідач незаконно використував його твір при на­данні інформаційно-консультативних послуг. Оскільки, на дум­ку позивача, свій твір він створив не в рамках службового за­вдання, відповідач цим порушив його майнові права. Останній позовні вимоги не визнав, пояснивши, що зазначена робота не є оригінальним твором, а являє собою компіляцію, крім того ця робота створена в рамках трудових обов'язків.

Позивач у зв'язку з цим змінив підстави та предмет по­зову, вимагаючи з посиланням на статті 433, 437 ЦК України, статті 8, 11, 19 Закону України "Про авторське право та суміжні права" визнати його роботу "Инноватика как возможность «встать на ноги» в Украине" такою, що виникла в результаті під­бору, розташування твору та інших даних як об'єкт авторського права; визнати його власником авторських прав на здійснений підбір, розташування твору та інших даних, що є результатом творчої праці; визнати факт порушення його авторських прав відповідачем і на підставі статей 431, 432 ЦК України та п.п. г) п. 2 ст. 52 зазначеного вище закону стягнути з відповідача ком­пенсацію в розмірі 50 000 грн.

Суд розглянув справу і відмовив у задоволенні позову з тих підстав, що зазначена позивачем робота не є самостійним твором, а є компіляцією, що підтверджується висновком авторовідчої експертизи.

Визначте сторони у даній справі та обсяг їх проце­суальних повноважень. Дайте правову оцінку діям суду.

Задача №561

Петров звернувся до суду з позовною заявою до заво­ду про внесення виправлень до трудової книжки у зв'язку з тим, що його звільнили за наказом від 5 серпня 2010 р., а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки 7 вересня 2010. Одночасно Петров заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпуску за 2010 р. та заробітної плати за час ії вимушеного прогулу з 5 серпня по 7 вересня 2010 р., оскільки затримання видачі трудової книжки перешко­дило його вступу на іншу роботу. Суд розглянув справу та за­довольнив заявлені позовні вимоги.

Визначте, чи відносяться зазначені вимоги до юрисдик­ції загальних судів. Дайте правову оцінку діям суду. Визначте, чи правомірні дії судді.

Задача №562 

До суду звернулася Кравцова із позовною заявою до адміністрації заводу "Азовсталь" про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Пред­ставник відповідача - начальник юридичного відділу заводу Стратило у судовому засіданні позов визнав і запропонував по­зивачці укласти мирову угоду на таких умовах: адміністрація заводу поновлює її на роботі і переводить на іншу посаду, а Кравцова зменшує розмір позовних вимог щодо стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Якими мають бути дії суду? Які принципи цивільного процесу мають бути реалізовані у даному випадку? Який поря­док укладення мирової угоди передбачений ЦПК?

Задача №563 

Прокурор району звернувся до суду з позовною зая­вою в інтересах Полечка до Гринькової та Скриніна про ви­знання недійсним договору купівлі-продажу двокімнатної квар­тири, мотивуючи свій позов тим, що квартира перебувала у спі­льній власності Полечка та Гринькової і була відчужена без згоди Полечка.

У судовому засіданні встановлено, що квартира нале­жить Гриньковій на підставі свідоцтва про спадщину. Прокурор від заявленої вимоги відмовився. Полечко наполягав на розгля­ді справи по суті.

Суд першої інстанції закрив провадження у справі.

Чи правильні дії суду? Визначте процесуальне станови­ще прокурора у даній справі. Які наслідки тягне за собою, від­мова від позову прокурора?

Задача №564 

Михайличенко звернувся до суду з позовом до Валєєва про стягнення грошей за договором позики. Свої позовні вимоги він обґрунтовував тим, що у липні 2005 р. позичив відповідачеві 2000 грн на 3 місяці, а відповідач грошей не повернув. Суд від­мовив позивачеві у прийнятті позовної заяви, оскільки Михайли­ченко вже звертався з подібним позовом до відповідача і під час розгляду справи сторони уклали мирову угоду.

Чи правильні дії суду? Коли суд має право відмовити у прийнятті позовної заяви?

Задача №565 (гражданский процесс)

Розглянувши позовні вимоги Кудрявцева до ВАТ "АТП 2000" про стягнення вартості речей, зіпсованих під час ДТП, та стягнення моральної шкоди, суд у рішенні зазначив, що позовні вимоги позивача задоволені повністю і стягнув вар­тість зіпсованих речей у розмірі 980 грн, але в резолютивній ча­стині рішення, зазначивши про стягнення з відповідача мораль­ної шкоди, не встановив її розміру.

Як можна виправити цей недолік рішення суду?

Задача №566

Андрєєва звернулася до суду з позовом до Абдуліна про звільнення з-під арешту телевізора вартістю 850 грн, описаного у квартирі її зятя - Абдуліна, якого засуджено до позбав­лення волі з конфіскацією майна. У позовній заяві пояснювало­ся, що зазначений телевізор був наданий позивачкою своїй сес­трі (дружині засудженого) для зберігання на час переїзду до но­вого місця проживання. До позовної заяви додавалися копія ви­року та акт опису майна. Андрєєва також просила викликати сві­дків - Мляву та Галієва, а також долучити до матеріалів справи письмові показання свідка Сирова, присутніх під час передачі телевізора на зберігання.

Суддя відкрив провадження у справі, долучив до справи письмові показання свідка і призначив справу до розгляду з ви­кликом сторін та свідків - Млявої і Галієва.

Чи правомірні дії судді? Яким чином мав діяти суддя після відкриття провадження у справі?

Задача №567 

Іванов звернувся до Московського районного суду м. Харкова з заявою до ЗАТ "Символ" про встановлення факту використання його винаходу у виробництві. Суддя розглянув заяву за правилами окремого провадження. У рішенні суду було зазначено, що використання винаходу Іванова на ЗАТ "Символ" підтверджується показаннями свідків та не заперечується пред­ставником ЗАТ "Символ", залученим до участі у справі як заін­тересована особа.

Чи правомірне рішення суду? Яким чином мав діяти суддя? Чим відрізняється позовне та окреме провадження?

Задача №568 

Ізотова Є.Б. у 1994 р. після смерті чоловіка запропо­нувала своїй сестрі Поповій Л.Б. здійснити родинний обмін житловим приміщенням з її донькою Громовою А.П. Своє бажання пояснила тим, що вона стара людина, їй важко вести гос­подарство після смерті чоловіка, а також за нею потрібен догляд І турбота. У грудні 1994 р. обмін здійснено, і племінниця Ізотової отримала ордер на квартиру своєї тітки, а тітку пропи­сано в квартирі її сестри, Однак переїжджати на нове місце проживання Ізотова не поспішала.

Громова перевезла речі до квартири і розпочала ремонт. У 1995 р. у неї народилась дитина, а в 1992 р. - друга дитина.

До 1998 р. вона вимушена була проживати у матері, яка допо­магала їй у догляді за дітьми. Ізотова весь цей час продовжува­ла мешкати за старим місцем проживання.

Громова в 1995 р. прописала у свою нову квартиру чо­ловіка, а також у подальшому обох дітей та сплачувала всі ко­мунальні послуги.

У 2001 р. родина Громової в'їхала до квартири, яка на­лежала їй.

До 2006 р. Громова зі своєю родиною проживали разом із тіткою і фактично вели спільне господарство.

У жовтні 2006 р. Ізотова подала позовну заяву про визнання правочину недійсним та повернення сторін до почат­кового положення. Суд задовольнив позовну заяву.

Складіть апеляційну скаргу.

Задача №569 

У липні 2009 р. Самсонов В.П. звернувся до суду з позовом до Воронова В.К. про відшкодування моральної шко­ди. В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що відповідач 25 травня 2009 р. звернувся до Київського райвідді­лу міліції у Харківській обл. з безпідставною заявою, в якій звинуватив позивача у нанесенні йому тілесних ушкоджень, яких той йому не спричиняв. У результаті розгляду цієї заяви в порушенні кримінальної справи проти Самсонова було відмов­лено, оскільки посилання відповідача нічим не були підтвер­джені. Позивач указав, що зазначеними діями відповідач Воро-нов завдав йому моральної шкоди, викликав неприємні відчут­тя, він страждав, нервував, змарнував свій час, даючи пояснен­ня працівникам міліції. Зважаючи на наведене, позивач просив стягнути з відповідача моральну шкоду в розмірі 5000 грн.

При розгляді справи у судовому засіданні в суді першої інстанції позивач свої вимоги підтримав, відповідач проти по­зову заперечував, посилаючись на те, що моральної шкоди Самсонову не завдавав, адже той його дійсно побив, а постано­ва органів міліції, куди він на законних підставах звернувся за розслідуванням події, є незаконною і він її оскаржив.

Рішення міського суду Київського р-ну м. Харкова по­зов задоволено частково. Суд стягнув на користь Самсонова з Воронова 2000 грн для відшкодування моральної шкоди І 81 грн судових витрат.

В апеляційній скарзі Воронов просив рішення суду першої інстанції скасувати і провадження у справі закрити, по­силаючись на те, що судом порушені норми матеріального і процесуального права та неповно з'ясовані обставини, що ма­ють значення для правильного вирішення справи. Так, суд не звернув уваги на те, що Воронов на законних підставах звернув­ся до органів міліції для розслідування складу злочину, який вчинив Самсонов, оскільки це право передбачене нормами КПК України; останній не довів факту завдання йому моральної шкоди його діями, а отже, не довів підстав для встановлення розміру її відшкодування.

Воронов вважає, що суду треба було посилатися на ст. 297 ЦК України, а не на ст. 1167 ЦК України, яку застосував суд. Рішення суду, на його думку, є незаконним, необгрунтова­ним, а також немотивованим, неясним, неповним та нечітким.

Поясніть, яким чином можна усунути недоліки рішен­ня, вказані відповідачем. Які підстави та порядок здійснення права на апеляційне оскарження рішення?

Задача №570 

Ковальчук звернулася до суду з позовом до Харківсь­кого заводу транспортного обладнання про поновлення на ро­боті. У позовній заяві вона зазначала, що працювала економіс­том у відділі праці і заробітної плати заводу. Вона вважала, що її звільнено з посади незаконно, тому що ніякого скорочення штату у відділі не було, а лише невелика реорганізація в межах двох відділів. У той самий день до відділу планування на поса­ду економіста було прийнято нового працівника. Ковальчук та­кож вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє мало­літніх дітей. У позовній заяві позивачка заявила клопотання про витребування у відповідача штатного розкладу та інших доку­ментів, які свідчать про відсутність скорочення штатів на під­приємстві.

У попередньому судовому засіданні суддя відмовив по­зивачці в задоволенні даного клопотання, посилаючись на те, що вона зобов'язана довести ті факти, на які посилається як на підставу своїх позовних вимог.

Чи відповідають дії суду процесуальному законодавст­ву? Яким принципом повинен керуватися суд при вирішенні цьо­го питання? Визначте зміст цього принципу.

Задача №571 

Герасименко О.Р. звернулася до суду з позовом про позбавлення батьківства Герасименка Р.П. щодо його малоліт­нього сина. У позовній заяві вона зазначала, що після смерті матері вони з братом проживають сумісно, вона піклується про нього, займається його вихованням і, оскільки вона працює, брат перебуває повністю на її утриманні, а батько матеріальної допомоги їм не надає.

Суд відмовив Герасименко О.Р. у відкритті проваджен­ня у справі на підставі того, що вона не призначена опікуном над своїм малолітнім братом, тому не має права безпосередньо звертатися за захистом його прав, а повинна, звернутися до ор­ганів опіки та піклування.

Чи правильні дії суду? Хто може виконувати функції законного представника у цивільному судочинстві? Процесуа­льне становище Герасименко О.Р.

Задача №572 

Кулікова подала позов до Вороніна про встановлення батьківства і стягнення аліментів на дочку Юлію і просила задо­вольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках: більше року він приходив до неї у гуртожи­ток, що можуть підтвердити її подруги Шимко та Малишева. За висновком судово-акушерської експертизи вона завагітніла у пе­ріод зустрічей з відповідачем, а за висновком судово-біологічної експертизи батьківство відповідача щодо її дитини не виключа­ється. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча й мав з позивачкою близькі стосунки, батьком бути не міг, оскільки у момент зачаття перебував у відрядженні.

Які факти підлягають доказуванню? Які факти має до­казувати кожна сторона? Які засоби доказування можуть бу­ти використані у цій справі? Визначте поняття доказів та за­собів доказування, дайте їх класифікацію.

Задача №577  Россия – 50 руб. 

В суде рассматривалось дело по иску о праве собствен­ности на часть дома. Суд назначил экспертизу, определив в качестве эксперта - инженера отдела главного архитектора города. В ходе судеб­ного разбирательства судья, закончив исследование показаний свиде­телей, перешел к письменным доказательствам, перечислив, какие  доказательства (в т.ч. заключение эксперта) имеются в деле. У сторон не возникло вопросов по поводу перечисленных доказательств, име­ющихся в материалах дела.

Суд вынес решение, обосновав его, в частности, заключением экс­перта.

Ответчик подал кассационную жалобу, обосновывая ее тем, что у сторон не были испрошены вопросы к эксперту. К тому же в противо­речие с определением суда экспертизу проводил другой эксперт.

 Оцените  действия  суда. Какие вопросы вы бы поставили перед экспертом в споре о разделе дома?

Задача №578 Россия – 50 руб. 

Определите родовую подсудность следующих споров:

а)  по иску Пуговкина об исключении из описи автомобиля «Волга» стоимостью 120 тыс. руб.;

б) по иску Конькова к Коньковой о разделе совместно нажито­го имущества -домовладения в д.Дубровка стоимостью 500 тыс. руб.;

в)  по иску Преображенского к Швондеру об устранении препят­ствий в общении с внуком Шариковым;

г) по иску Швондера к Борменталю и Преображенскому об опре­делении места жительства ребенка (Шарикова);

д) по иску прокурора о признании недействительным договора куп­ли-продажи 50 баранов (сумма сделки — 250 тыс. руб.), заключенного между Сааховым и Горидзе;

е) по иску Бендера к ООО «Газета „Станок"» об опровержении све­дений, не соответствующих действительности;

ж) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя по исполнению определения об утверждении мирового соглашения, вы­несенного мировым судьей.

Задача №579  Россия – 50 руб. 

  При подготовке дела к судебному разбирательству истец просил обеспечить исковые требования - наложить арест на расчетный счет  акционерного общества. Ходатайство было удовлетворено.

Вызванный судьей представитель ответчика заявил, что блокирование расчетного счета полностью парализует деятельность предприятия. Поэтому адвокатом было представлено письменное заявление, подписанное генеральным директором акционерного общества, о полном признании иска с просьбой прекратить производство по делу.

Какие действия должны быть совершены судом?

Задача №580 (гражданский процесс) Россия – 50 руб.

На стационарном посту ГИБДД водитель Деточкин был остановлен для проверки документов. При проверке было установле­но, что согласно данным компьютерной базы ГИБДД на принадлежа­щий Деточкину автомобиль наложен арест. Впоследствии Деточкин установил, что арест наложен на основании вынесенного мировым судьей определения об обеспечении иска (иск предъявлен ООО «Са­лон красоты» к бывшей супруге Деточкина).

Как могут быть защищены имущественные интересы Деточкина ?

Задача №581 (гражданский процесс) Россия – 50 руб. 

В суд поступила просьба истца рассмотреть дело в его отсутствие, против чего не возражал ответчик. Однако, после повторной неявки истца судья оставил исковое заявление без рассмотрения, мотивировав это невозможностью без самого заявителя понять содержание его исковых требований.

Правильно ли решение суда?

Задача №582 Россия – 50 руб. 

В первое судебное заседание по уважительной причине не явился ответчик, и суд отложил разбирательство дела. Во второе судебное заседание поступила просьба ответчика о рассмотрении дела  в его отсутствие.

С согласия истца суд рассмотрел дело в порядке заочного произ­водства и вынес решение в пользу истца. Ответчик обжаловал заочное решение в вышестоящий суд.

Имеются ли основания к отмене данного заочного решения ?

Задача №583 Россия – 50 руб. 

Составить текст мотивированного  ходатайства в суд первой инстанции о   передаче   гражданского дела в другой суд для рассмотрения по существу в связи с  неподсудностью   спора данному суду  общей юрисдикции.

Задача №584  Россия – 50 руб. 

Составить текст  мотивированного искового заявления в суд первой инстанции о  восстановлении на работе работника, уволенного за прогул, взыскании    заработной платы за период вынужденного прогула и компенсации морального ущерба, причиненного действиями работодателя.

Задача №585 

До суду надійшла заява Мілютіна про видачу судового наказу за вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати. Суддя відмовив Мілютіну в прийнятті заяви про видачу судового наказу у зв’язку з ненаданням ним документів, які підтверджують заявлені вимоги.

Чи правильно діяв суддя? Які підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу? Які документи Мілютін повинен був надати до суду? Як далі  діяти Мілютіну?

Задача №586 

В результаті ДТП Бобров спричинив  автомобілю Краснова шкоду в розмірі 5000 грн. Краснов звернувся з позовом про відшкодування матеріальної шкоди. Відповідач в судове засідання не з’явився, хоча був повідомлений належним чином,  і про причини неявки не повідомив.

На прохання позивача суд виніс ухвалу про заочний розгляд справи. Позовні вимоги були задоволені в сумі 3000 грн. Позивач з таким рішенням не погодився і  на наступний день після його отримання подав заяву про апеляційне оскарження рішення.

Через п’ятнадцять днів з дня проголошення рішення від відповідача надійшла заява про перегляд заочного рішення в якій зазначалось, що відповідач проти позову заперечує і надав докази  в обґрунтування своїх заперечень,а в  судове засідання він не з’явився у зв’язку з тим, що був у відрядженні, про що надав довідку  з місця роботи, але суд про це повідомити не мав змоги.

Суддя в прийнятті заяви відмовив мотивуючи це тим, що відповідачем не сплачений судовий збір за заяву про перегляд заочного рішення і пропущений строк на подання такої заяви.

Дайте правову оцінку діям судді та сторін.

Задача №587

Представник наркологічного закладу звернувся до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності Павлюка в інтересах його неповнолітнього сина. В заяві було вказано, що Павлюк  вже  на протязі багатьох років зловживає наркотичними засобами, витрачає гроші на їх придбання, неодноразово проходив курс лікування в стаціонарі, але знов починає приймати наркотичні засоби. Представник органу опіки та піклування, який був залучений судом для дачі висновку, підтвердив всі ці обставини в судовому засіданні і додатково вказав, що Павлюк займає гроші у друзів та сусідів.

В судовому засіданні дружина Павлюка пояснила, що вона отримує високу заробітну плату, а чоловік витрачає тільки свої гроші і борги віддає  сам, речі з дому не пропадають і тому він не ставить свою сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Суд закрив провадження по справі на підставі того, що дружина Павлюка відмовилась від вимоги про  обмеження його в цивільній дієздатності. Чи правильні дії судді? 

Задача №588 

Фізична особа-підприємець Смирнов В. Л. звернувся до суду з позовною заявою до Лисичанського міського відділу УМВС України в Луганській області про стягнення матеріальної шкоди. Зазначив, що внаслідок ДТП за участю його водія, який здійснював перевезення пасажирів, і водія відповідача, який керував службовим автомобілем, з вини останнього належному йому автобусу були спричинені пошкодження. Ухвалою Лисичанського міського суду Смирнову відмовлено у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК.

 Чи правильні дії суду? До юрисдикції якого суду, на вашу думку, слід віднести зазначену справу і за якими ознаками?

 

 ПЕРЕЙТИ К СТРАНИЦЕ   1    2    3    4 

 

 

Рейтинг@Mail.ru