Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Мікроекономіка (МАУП)

 

100 стор., 100 грн.

 

Тема 1: Вступ до мікроекономіки, її предмет і методологія
Тема 2: Теорія попиту і пропозиції

Тема 3: Теорія поведінки споживача
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть поняття корисності та закон спадної граничної корисності.
2. На які етапи поділяється поведінка споживача.
3. Концепція кривих байдужості і поведінка споживача.
4. Що таке крива байдужості?
5. Які властивості притаманні кривим байдужості?
6. Що таке бюджетне обмеження?
7. Які чинники впливають на бюджетну пряму?
8. У чому полягає оптимальний вибір споживача?
9. Поясність як реагує споживач на зміну доходу і як будується крива „Дохід-споживання”.
10. Поясність як реагує споживач на зміну ціни товару і як будується крива „Ціна-споживання”.

Тема 4. Теорія виробництва та поведінка виробника
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть поняття виробництво та випуск.
2. На які періоди поділяється діяльність фірми.
3. Що таке технологія і яке її основне завдання?
4. У чому полягає технологічна та економічна ефективність виробництва?
5. Поясніть поняття „виробнича функція” та її властивості.
6. У чому різниця між одно- та двофакторною виробничою функцією?
7. Поясніть поняття ТР, АР та МР.
8. Які є стадії виробництва у залежності від графіків ТР,АР та МР?
9. У чому полягає закон спадної віддачі та причини його дії?
10. Що таке ізокоста та карта ізокост?

Тема 5 . Теорія витрат виробництва
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть відмінність між зовнішніми та внутрішніми витратами.
2. Який взаємозв’язок є між бухгалтерським та економічним прибутком?
3. Які види витрат присутні у короткостроковому періоді?
4. Опишіть взаємозв’язок між різними ивдами середніх витрат та граничними витратами.
5. Як будується крива довгострокових середніх витрат?
6. Які причини винекнення позитивного та негативного ефектів масштабу?
7. Що таке мінімальний ефективний розмір підприємства та яке практичне використання має його концепція?
8. Що таке ізокоста та які її властивості?
9. Опишіть, як виробник досягає стану рівноваги.
10. Поясність, що таке шлях експансії фірми.

Тема 6 : Ринок чистої (досконалої) конкуренції
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть суть та характерні риси чистої конкуренції.
2. Що означає поняття „оптимальний план фірми”?
2. Якою є умова максимізації прибутку чистого конкурента?
4. Яка особливість попиту чисто конкурентної фірми?
5. Якою є крива пропозиції досконало конкурентної фірми у короткостроковому періоді?
6. Як визначається середній та граничний дохід в умовах цієї ринкової моделі?
7. У якому випадку фірма – чистий конкурент здійснює виробництво, а у якому закривається у короткостроковому періоді?
8. Із врахуванням яких припущень будується крива пропозиції галузі?
9. Коли досягається рівновага досконало конкурентного ринку у короткостроковому періоді?
10. Що означає поняття „крива пропозиції галузі”?

Тема 7: Чиста монополія. Наслідки монопольної діяльності
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поясніть суть чистої монополії.
2. Які є види монополій?
2. За яких умов фірма-монополіст залишає галузь?
4. Як можна виміряти ступінь монопольної влади?
5. Які є насідки монополізації?
6. Що таке інова дискримінація?
7. Які є ступні цінової дискримінації?
8. Які є форми боротьби із монополіями?
9. Які особливості кривої пропозиції чистого монополіста?
10. Якими нормативними актами регулюються монополії в Україні?

Тема 8 : Ринок монополістичної конкуренції
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Що таке монополістична конкуренція?
2. Які головні ознаки та особливості ринку монополістичної конкуренції.
3. Що означають дві криві попиту на ринку монополістичної конкуренції?
4. Чи завжди підприємство на ринку монополістичної конкуренції має додатній економічний прибуток?
5. Що таке диференціація продукту та які її форми?
6. Що буде відбуватися із підприємством в умовах довгострокової рівноваги?
7. Які є методи нецінової конкуренції?
8. Перерахуйте аргументи „за” рекламу?
9. Перерахуйте аргументи „проти” реклами?
10. Яким чином відбувається покращення продукту?

Тема 9. Ринок олігополії
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Що таке олігополія та її основні риси?
2. Що означає „Рівновага за Нешем”?
3. Які олігополії є диференційованими, а які однорідними?
4. Які є види олігополістичних ігор?
5. Що означає дуополія Курно?
6. Як встановлюється рівновага у моделі олігополії Бертрана?
7. Чи може фірма, що є лідером, отримувати в умовах рівноваги за Штакельбергом більш низький прибуток, ніж в умовах рівноваги за Курно?
8. Чи виробляється фірмами на ринку олігополії ефективний обсяг випуску?
9. Розкрити сутність моделі “Дилема ув’язнених” та покажіть її застосування у мікроекономіці.
10. Що таке картель?

Тема10 : Ринок факторів виробництва
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Визначте та охарактеризуйте термін “ринок факторів виробництва”
2. Які ресурси належать до факторів виробництва “земля”, “капітал”, “праця”?
3. Які чинники впливають на попит та пропозицію факторів виробництва?
4. Яка різниця між ринком товарів (послуг) та ринком факторів виробництва?
5. З якою метою в аналіз ринків факторів виробництва вводяться показники: граничний продукт в грошовому виразі; граничні витрати на ресурс?
6. Проаналізйте попит на працю в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.
7. Визначте та охарактеризуйте умову максимізації прибутку фірми при використанні економічних ресурсів.
8. У чому полягає особливість попиту та пропозиції на фактори виробництва?
9. Чим визначається еластичність попиту на фактори виробництва?
10. Визначте різницю між динамічними та рівноважними цінами на фактори виробництва.

Тема 11: Ринок праці і зарплата
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Розкрийте особливості та види ринку праці.
2. Які є 2 основні види зарплати?
3. Якими факторами визначаються попит і пропозиція робочої сили?
4. Розкрийте сутність індивідуальної та ринкової пропозиції праці.
5. Розкрийте природу “ефекту доходу” та “ефекту заміщення” на ринку праці.
6. Визначте сутність поняття “монопсонія” та його вплив на ринок праці.
7. Охарактеризуйте діяльність профспілок та держави на ринку праці.
8. Що таке „гранична продуктивність праці”?
9. Які є основні види оплати праці в економіці України?
10. Перерахуйте найбільш поширені форми безтарифної системи оплати праці.

Тема 12: Ринок землі (природних ресурсів) та капіталу
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Охарактеризуйте особливості ринку землі. Класифікуйте природні ресурси, що відносяться до даного ринку.
2. Розкрийте сутність понять “рента”, “земельна рента”, “диференціальна рента”, “монопольна рента”.
3. Визначте особливість поняття “економічна рента”.
4. В чому особливості формування ціни на природні ресурси?
5. Дайте визначення поняттям “капітал”, “капітальний товар”, “інвестиція”.
6. Визначте направлення інвестиційної діяльності та види інвестицій.
7. В чому полягає сутність понять “компаудінг” та “дисконтування”?
8. Рокрийте шляхи досягнення міжчасової рівноваги на ринку капіталу.
9. Дайте визначення поняттю “гранична норма вподобань споживача у часі”

10. Перерахуйте основні види інвестицій.

 

ТЕСТИ

1
Теорiя поведiнки споживача передбачає, що споживач намагається максимiзувати.
a. кожну з перерахованих величин.
b. загальну кориснiсть.
c. граничну кориснiсть
d. рiзницю мiж загальною та граничною кориснiстю.
2
Ціна товару одиниці Х складає 1,5 грн., а товару Y – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 ютилей, то при якій граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів:
a. 15 ютилей.
b. 30 ютилей;
c. 45 ютилей;
d. 20 ютилей;
3
Якщо ціна нормального товару А знижується, то:
a. ефект доходу та ефект заміщення дозволяють споживачеві придбати більше цього товару;
b. ефект доходу дозволяє купувати менше, а ефект заміщення – більше цього товару;
c. ефект доходу та ефект заміщення дозволяють споживачеві придбати менше цього товару;
4
Для товару Гіффена:
a. обсяг споживання зростає зі збільшенням доходу;
b. ефект заміщення менший ефекту доходу;
c. ефект заміщення більший ефекту доходу;
d. лінія попиту має від’ємний нахил.
5
Коли будь-яка кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на цей товар є:
a. абсолютно нееластичним.
b. абсолютно еластичним.
c. еластичним.
d. нееластичним.
6
Балів: 0.8/1
Середній продукт змінного фактора – це:
a. загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших.
b. збільшення сукупного продукту змінного фактора відносно до збільшення змінного фактора на одну одиницю.
c. відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнята у виробництві.
d. відношення граничного продукту до кількості змінного фактора, що зайнята у виробництві.
7
У довгостроковому періоді для фірми:
a. постійні витрати зростають швидше, ніж змінні.
b. всі витрати є сталими.
c. змінні витрати зростають швидше, ніж постійні.
d. всі витрати є змінними.
8
В короткостроковому перiодi фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить виробництво, коли виявиться, що:
a. нормальний прибуток менший середньо галузевого.
b. цiна менше мінімальних середніх змінних витрат.
c. ціна продукту менше середніх сукупних витрат.
d. загальний доход менший від загальних витрат.
9
Станції для заправки пальним є прикладом фірми, що працює на ринку монополістичної конкуренції. Що з перерахованого Ви вважаєте нетиповим для неї:
a. нульовий прибуток у довгостроковому періоді;
b. економічний прибуток у довгостроковому періоді;
c. економічний прибуток у короткостроковому періоді;
d. використання місця розташування для диференціації продукції.
10
"Ламана" крива попиту для олiгополiста обов’язково передбачає:
a. розрив у кривiй граничних витрат.
b. розрив у кривiй граничного доходу.
c. що поведiнка фiрми не оптимальна.
d. що цiна товару не повинна бути вищою граничного доходу.
11
Граничні витрати найму фактора для фірми, що діє на досконало конкурентному ринку:
a. мають порівнюватися до граничного виторгу, щоб визначити, яку кількість продукції потрібно виробляти
b. є засобом виміру тих вигод, які отримує підприємство
c. більше середніх витрат фактора.
d. постійні.
12
При падінні заробітної плати індивід, що прагне макисмізувати свою корисність:
a. працює менше;
b. працює, так як і раніше;
c. працює більше;
d. може працювати більше, менше або так, як і раніше, в залежності від його смаків та уподобань по відношенню до відпочинку і споживання
13
Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції визначений 4% за рік, то реальна ставка становить, %:
a. 2,5;
b. 6;
c. 4.
d. 14;
14
Земельна рента за iнших рiвних умов буде зростати, якщо:
a. попит на землю скорочується.
b. цiна на землю знижується.
c. пропозицiя землi росте.
d. попит на землю зростає.
15
Цiнова дискримiнацiя - це:
a. експлуатацiя трудящих шляхом встановлення високих цiн на товари широкого вжитку.
b. рiзниця в оплатi працi за нацiональнiстю чи статтю.
c. продаж за рiзними цiнами однiєї i тiєї ж продукцiї рiзним покупцям.

d. пiдвищення цiни на товари бiльш високої якостi.

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru