Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Міжнародні фінанси - тести (МАУП)

Всего 56 ответов - 30 грн.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1                                                                                       

Question 1

Фінансові потоки поділяються на потоки приватних ресурсів та офiцiйних ресурсів за критерієм:

a. з точки зору умов їх переміщення від власників до користувачів

b. за вiдношенням до вiдтворювального процесу

c. за видами економічної діяльності

d. за характером власності щодо їх джерел

Question 2

Фактором розвитку євроринку є:

a. євроринки не підлягають нормам національного регулювання

b. євроринки характеризуються високими бар’єрами входу

c. середній розмір депозитів та позик на євроринках менший, ніж у місцевих банків

Question 3

Розподіл рахунків на внутрішні зовнішні, що позбавлені обмежень, характеризує офшорну зону:

a. "податкові сховища"

b. нью-йоркський типу

c. лондонський типу

Question 4

Рахунок поточних операцій відбиває рух грошових коштів у вигляді:

a. надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі тільки товарами

b. надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі товарами та цінними паперами

c. надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі товарами та послугами

Question 5

Рахунок руху капіталів відображає:

a. надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі товарами та послугами

b. надходження в країну iноземних капіталів та їх відплив з країни

c. надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі товарами та цінними паперами

Question 6

Активе сальдо платiжного балансу збiльшиться, якщо в країнi:

a. зростуть темпи iнфляцiї

b. нiчого iз зазначеного не вiдбудеться

c. зростуть темпи економiчного зростання

d. мають мiсце усi зазначенi процеси

e. знизяться ставки вiдсотку

ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 2

Question 1

Здійснення нагляду за політикою обмінного курсу країн покладено на:

a. Світовий банк

b. Міжнародний валютний фонд

c. Всі відповіді вірні

Question 2

Спеціальні права запозичення:

a. євровалюта

b. іноземна валюта

c. міжнародна розрахункова одиниця

Question 3

Згідно розділам 2(а), 3 і 4 Статті VIII угоди МВФ, держава-член зобов'язується:

a. запроваджувати обмеження на платежі і перекази за поточними міжнародними операціями

b. стримуватися від введення обмежень на платежі і перекази за поточними міжнародними операціями

c. відмінити будь-які обмеження щодо руху валютних коштів

Question 4

Інструменти міжнародного грошового ринку переважно використовуються для мобілізації коштів:

a. банками

b. урядами країн

c. корпораціями

Question 5

Євровалютний ринок – це:

a. операції з валютою на території європейських країн

b. операції з національною валютою за межами країни-емітента

c. операції з національною валютою європейських країн

Question 6

У теперішній час відповідно до вимог валютних обмежень обов'язковому продажу через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України підлягають:

a. 50% експортної виручки в іноземній валюті

b. обмеження щодо продажу відсутні

c. 100% експортної виручки в іноземній валюті

Question 7

При порушенні резидентами вимог валютного регулювання придбана на валютному ринку України валюта продається уповноваженими банками протягом:

a. 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України

b. 7 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України

c. 10 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України

ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 2

Question 1

Валютні операції, за якими валютні кошти надходять на рахунки учасників операції протягом 48 годин:

a. спот

b. форвард

c. своп

Question 2

Валютні операції, за якими валютні кошти надходять на рахунки учасників операції у термін триваліший за 48 годин:

a. своп

b. спот

c. форвард

Question 3

Валютні операції, які передбачають здійснення операції на умовах спот із одночасною контругодою на умовах форвард:

a. спот

b. своп

c. форвард

Question 4

Дата, на яку валютні кошти надходять на рахунки учасників операції:

a. дата підписання угоди

b. дата укладання угоди

c. дата валютування

Question 5

Валютні операції купівлі або продажу двох валют:

a. конверсійні

b. хеджування

c. арбітражні

Question 6

Курс двох валют розрахований через третю валюту:

a. крос-курс

b. спот курс

c. форвардний курс

Question 7

Валютна операція, яка передбачає укладання першої конвесійної операції на умовах форварда, а зустрічна операція теж здійснюється на умовах форварда:

a. своп форвард-форвард

b. простий своп

c. споп із датою валютування до спота

Question 8

Валютний курс, який відображає валютний курс та процентні ставки на ринку на дату укладання валютної угоди:

a. крос-курс

b. форвардний курс

c. спот курс

Question 9

Форвардні пункти, які додаються до курсу спот:

a. дисконт

b. репорт

c. премія

Question 10

Форвардні пункти, які віднімаються від курсу спот:

a. премія

b. дисконт

c. репорт

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Рахунок банку однієї країни у банку-кореспонденті іншої кра¬їни, на якому відображено взаємні платежі:

a. міжнародний рахунок лоро

b. кліринг

c. міжнародний рахунок ностро

Question 2

Міжнародна автоматизована система платежів, яка передбачає використання телекомунікаційної мережі:

a. ЧІП

b. СВІФТ

c. ТЕЛЕКС

Question 3

Грошовий документ встановленої форми, який є безумовним розпорядженням, наказом банку про виплату тримачу вказаної суми грошей:

a. чек

b. тратта

c. платіжне доручення

Question 4

Цінний папір у вигляді письмового зобов'язання боржника у встановленій та закріпленій правовими нормами формі:

a. вексель

b. сертифікат

c. коносамент

d. гарантія

Question 5

Форма міжнародних безготівкових розрахунків – зобов'язання банку однієї країни отримати за дорученням екс¬портера від імпортера суму платежу за договором проти передачі останньому документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортеру:

a. документарний акредитив

b. чисте інкасо

c. чистий акредитив

d. міжнародне інкасо

Question 6

Інкасове доручення надає банку:

a. посередник

b. платник

c. покупець

d. постачальник

Question 7

Банк, який здійснює платежі, розрахунки, інші операції за дорученням іншого банку і за його рахунок на підставі кореспондентського договору:

a. банк-гарант

b. банк-ремітент

c. інкасуючий банк

d. банк-кореспондент

Question 8

Вид інкасо, за яким інкасування передбачає разом із передачею товаророзпорядчих документів акцепт тратти імпортером:

a. чисте інкасо

b. інкасо Д/Р

c. інкасо Д/А

Question 9

Акредитив виставляє:

a. платник

b. посередник

c. покупець

d. банк покупця

e. банк експортера

f. постачальник

Question 10

Акредитивне доручення надає банку:

a. постачальник

b. посередник

c. покупець

d. платник

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Особлива форма надання короткотермінового кредиту банком, за яким величина платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта:

a. факторинг

b. овердрафт

c. кліринг

Question 2

Форма фінансування міжнародних розрахунків у кредит, за якою компанія бере на себе їх кредитування до повернення боргу платником, а також бухгалтерське, збутове, страхове, рекламне обслуговування клієнтів:

a. факторинг

b. франчайзинг

c. форфейтинг

Question 3

Форма кредитування банком дебіторської заборгованості експортера шляхом викупу в нього грошового зобов'язання імпортера про оплату товару, дострокової оплати вартості товару експортера за відповідне винагородження:

a. факторинг

b. форфейтинг

c. лізинг

Question 4

Суть операцiї форфетування полягає :

a. у придбаннi банком на повний термiн на певних умовах векселiв та iнших боргових та платiжних документiв

b. у перетвореннi для експортера експортної угоди з кредитної у готiвкову

c. у кредитуваннi банком-форфейтором експортера методом облiку векселiв

Question 5

Яке з тверджень є вiрним?

a. емiсiя євробондiв меншою мiрою, нiж iноземних облiгацiй, регулюється державою

b. емiсiя євробордiв здiйснюється банковським консорцiумом

c. розмiщення євробондiв здiйснюється на ринках декiлькох країн

d. усi твердження є вiрними

Question 6

Квота учасника МВФ вiдбиває розмiр:

a. економiчного потенцiалу країни

b. кількості голосiв країни при вирiшеннi питань в органах керування МВФ

c. лiмiту користування ресурсами МВФ

d. внеску до статуту МВФ

Question 7

МФК на вiдмiну вiд МБРР надає:

a. кредити виключно пiд гарантiї урядiв

b. кредити високорентабельним приватним пiдприємствам

c. кредити найбiднiшим країнам свiту

d. кредити тiотки країнам з перехiдною економiкою

Question 8

МАР надає:

a. безвiдсотковi кредити на термiн 35-40 рокiв

b. кредити на пiльгових умовах термiном до 20 рокiв

c. кредити за пiльговими ставками на термiн 5-7 рокiв

Question 9

Сферами дiяльностi МБРР є фiнансування:

a. глобальних екологiчних проектiв

b. структурної перебудови економiки найбiднiших країн Африки

c. врегулювання зовнiшнього боргу найбiльш розвинутих з країн, що розвиваються

d. усе зазначене

Question 10

В практицi мiжнародного кредитування бланковi кредити – це такi, що:

a. видаються пiд зобов'язання боржника його погасити

b. усi вiдповiдi вiрнi

c. видаються пiд забезпечення

d. отримують пiд заклад товару, який належить позичальнику

Question 11

Роловернi кредити виникли внаслiдок:

a. рефiнансування банками позичок 3-6 мiсячними депозитами

b. збiльшення потреб у короткостроковому кредитуваннi зовнiшньої торгiвлi

c. усi вiдповiдi вiрнi

d. потреби зменшення кредитного ризику позичальника

Question 12

Практика консорцiального кредитування передбачає:

a. усе зазначене

b. банки-андерайтери пiдписуються на певнi частини спiльного кредиту

c. зменшення базової ставки на розмiр маржi

d. банки-андерайтери обговорюють з позичальником умови кредиту

Question 13

Визначити вартiсть кредиту, виходячи з таких данних: кредит у розмiрi $ 100тис. надано виходячи iз ставки 10%, комiсiйнi становлять 0,4 %, кредит надано на умовах рiвномiрного використання та погашення на 3 роки з пiльговим перiодом 1 рiк та перiодом погашення 3 роки.

a. $ 56,7

b. $ 46,5

c. $ 41,6

Question 14

Використання євровалют, як валют позики, у практицi мiжнародного кредиту зумовлено:

a. умовами держрегулювання на ринку євровалют

b. можливостями зменшення кредитного ризику

c. бiльшою стабiльнiстю євровалют у порiвнянi з вiльноконвертованими валютами

d. можливостями зменшення вартостi кредитування

Question 15

Акцептно-рамбурсний кредит передбачає:

a. рамбурсування суми векселя банком експортера

c. рамбурсування суми векселя банком-акцептантом

d. акцепт векселя, який виставлено iмпортером, експортером

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Процедура лiстiнгу впроваджується фондовою бiржею з метою:

a. збiльшення грошових надходжень на користь бiржi

b. усi вiдповiдi є вiрними

c. обмеження доступу компанiй на бiржовий ринок

d. забезпечення iнвесторiв всебiчною iнформацiєю щодо дiяльностi компанiй, цiннi папери яких котируються на бiржi

Question 2

Маркет-мейкери дiють на:

a. на котирувальному ринку

b. Токiйськiй фондовiй бiржi

c. на валютному ринку

Question 3

Який iз зазначених ринкiв є котирувальним?

a. Токiйськая фондова биржа

b. NASDAQ

c. Ньюйоркська фондова биржа

Question 4

Американськi депозитарнi розписки:

a. випускаюься банком-зберiгачем

b. емiтуються урядом США

c. емiтуються iноземною компанiєю для обiгу в США

Question 5

Систематичну перевагу перед національними корпораціями забезпечують ТНК:

a. інвестиційна політика країн-реципієнтів

b. недосконалості ринку

Question 6

В міжнародній інвестиційній діяльності ТНК:

a. надають перевагу прямим іноземним інвестиціям

b. поєднують міжнародне пряме та портфельне інвестування

c. надають перевагу портфельним іноземним інвестиціям

Question 7

Акція – це цінний папір, що надає право:

a. на участь у керуванні АТ

b. на пільги, передбачені статутом АТ

c. на одержання дивідендів, якщо АТ приймає рішення про їхню виплату

Question 8

Прибуток власників облігацій складається з:

a. процентних платежів по облігаціях

b. приросту вартості активів, придбаних емітентом за рахунок засобів емісії

c. різниці в цінах покупки і продажу

Рейтинг@Mail.ru