Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами (МАУП)

100 грн. 90 страниц + 30 грн. тесты (60 ответов) = 130 грн. 

ЕСТЬ КУРСОВАЯ

ТЕМА 1

1. Розкрийте сутність поняття «наука»

2. У чому різниця понять «пізнання» та «наукове пізнання»?

3. Які головні цілі науки?

4. У чому сутність істинного знання?

5. Що таке «наукова ідея»?

6. У чому суть і значення гіпотези?

7. Розкрийте зміст наукової діяльності та її видів.

8. Що таке «науковий результат»? Які його форми?

9. Розкрийте зміст понять «дослідник», науковець», «вчений»

11. Що є суб’єктами наукової діяльності?

12. Що таке наукова школа та її призначення?

 

ТЕМА 2

1. У чому полягає сутність науково-дослідницької діяльності студентів (НДДС)?

2. Яка назвіть та охарактеризуйте складові НДДС.

3. Які форми навчальної роботи охоплює науково-дослідницька робота студентів у межах на­вчального процесу?

4. У чому сутність НДДС поза навчаль­ним процесом?

5. Які форми організації НДДС Ви знаєте?

6. Що таке аспірантура і докторантура?

7. Які взаємозобов'язання аспіранта або докторанта визначаються у типовій угоді?

8. Що таке «наукова комунікація» і які її елементи?

9. Що таке недокументна комунікація?

10. Хто такий дослідник?

11. Які характерні ознаки людини дослідного типу?

12. Назвіть головних вимог щодо компетенцій менеджерів дослідного типу.

 

ТЕМА 3

1. Як Ви розумієте поняття «методологія»?

2. Які функції виконує методологія?

3. Що таке діалектика?

4. У чому сутність системного підходу у проведенні дослідження?

5. Назвіть основні ознаки системи.

6. Розкрийте методологічні прин­ципи, які забезпечують системну спрямованість наукового дослідження і практичного пізнання об'єкта.

7. У чому сутність структурно-функціонального підходу у проведенні дослідження?

8. У чому сутність діяльнісного підходу у проведенні дослідження?

9. Які основні компоненти системно-діяльнісний підхіду?

10. Що таке діяльність?

11. Які складові структури діяльності?

12. Розкрийте сутність синергетичного підходу?

13. Які методи синергетичного підходу?

14. У чому суть методу моделювання та яка його структура?

 

ТЕМА 4

1. Розкрийте сутність понять «метод», «методика», «методологія»?

2. Як розрізняються методи за способом реалізації дослідження?

3. Які Ви знаєте методи наукового пізнання?

4. Що являє собою метод спостереження, та які вимоги до нього висуваються?

5. Розкрийте сутність методу порівняння?

6. У чому сутність методу експерименту?

7. У чому різниця між методами опитування та тестування?

8. Що таке абстрагування?

9. У чому сутність методів аналізу та синтезу?

10. Розкрийте зміст методів індукції та дедукції?

11. Що таке теоретичні методи?

12. Назвіть закони що складають логічне основу дослідження.

13. Що таке аргументування?

 

ТЕМА 5

1. Як Ви розумієте зміст інформаційного забезпечення?

2. Як ви розумієте поняття «інформаційні ресурси», якою є їх структура?

3. Які документи називають первинними?

4. Що таке вторинний документ?

5. Які документи називають інформаційними?

6. Розкрий сутність понять «реферат» та «анотація»?

7. Що являє собою інформаційна база дослідження?

8. У чому сутність та призначення баз даних (БД)?

9. Що таке довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА) та що входить до його складу?

10. Яку роль у бібліографічному пошуку документів у бібліотеці відіграє алфавітно-предметний покажчик (АПП)?

11. Назвіть основні підходи (праила) до пошуку інформації в Інтернет.

12. У чому зміст поняття «бібліографічний апарат наукової роботи»?

13. В який спосіб можуть бути розташовані бібліографічні описи видань у списку використаних джерел?

14. Який документ визначає вимоги до бібліографічного опису джерел інформації?

15. Що таке «бібліографічний опис»?


 ТЕМА 6 
 1. Які Ви знаєте сучасні концептуальні підходи до стратегії управління персоналом? У чому їх сутність?
 2. Що таке працівник?
 3. Які напрямки, на думку японських менеджерів будуть актуальними в управлінні людськими ресурсами ХХІ століття?
 4. На яких принципах має базуватися сучасне управління персоналом?
 5. Що являє собою дипломна (магістерська) робота як наукова праця студента?
 6. У чому полягає мета та завдання написання дипломної (магістерської) роботи?
 7. Які розділи входять у структуру дипломної (магістерської) роботи?
 8. Які головні вимоги, на Вашу думку слід враховувати при виборі теми наукового дослідження?
 9. Які сучасні напрями актуальних проблем наукових досліджень в галузі управління людськими ресурсами Ви знаєте?
 10. Яка процедура затвердження теми дипломної (магістерської) роботи студента у ВНЗ?

 ТЕМА 7
 Тема 7
 1. Яку інформацію містить титульна сторінки дипломної (магістерської) роботи?
 2. Яке призначення змісту дипломної (магістерської) роботи?
 3. Яке призначення вступу дипломної (магістерської) роботи?
 4. Назвіть складова вступу.
 5. Які вимоги до формулювання мети та завдань наукового дослідження?
 6. У чому сутність та відмінність об’єкту та предмету дослідження?
 7. У чому сутність новизни отриманих результаті дослідження та практичного їх значення?
 8. Що таке апробація результатів дослідження?
 9. Які розділи входять до основної частини дипломної (магістерської) роботи?
 10. Які особливості написання першого розділу дипломної (магістерської) роботи?
 11. Що таке посилання?
 12. Які вимоги до написання третього розділу дипломної (магістерської) роботи?
 13. Назвіть вимоги до оформлення дипломної (магістерської) роботи?
 14. Особливості подання ілюстративного матеріалу та таблиць.
 15. Розкрийте обов’язки наукового керівника на різних стадіях виконання наукової роботи студентом.
 16. Які документи входять до пакету супровідних документів дипломної (магістерської) роботи?
 17. Яка інформація має бути представлена в відзиві наукового керівника?
 18. Скільки і які рецензії мають бути обов’язково у наявності супровідних документів?
 19. Яка процедура захисту дипломної (магістерської) роботи?

 ТЕМА 8
 1. З якою метою оприлюднюються результати дослідження?
 2. Які функції виконує публікація?
 3. Що таке наукове видання? Які вони бувають?
 4. Охарактеризуйте групу видань, які визначаються як науково-дослідні.
 5. Охарактеризуйте групу видань, які визначаються як джерелознавчі.
 6. Що являє собою наукова стаття?
 7. Охарактеризуйте структуру наукової статті?
 8. Що являють собою тези наукової доповіді?
 9. Що являє собою реферат? Які вимоги до його написання?
 10. Розкрийте технічний підхід до написання наукового тексту.
 11. Розкрийте зміст структури наукової конференції.
 12. Які вимоги до підготовки наукової доповіді?

 

ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ І

Question 1

Наука - це:

              a. усі відповіді правильні         

              b. перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її відбиття у свідомості людини     

              c. сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство і мислення             

              d. ідеальне відтворення умовною формою узагальнених уявлень про закономірні зв'язки об'єктивної реальності             

Question 2

Процес руху людської думки від незнання до знання в основі якого лежить відбиття і відтворення у свідомості людини об'єктивної дійсності - це:

              a. знання         

              b. пізнання      

              c. наука            

              d. дослідження             

Question 3

Повне, вичерпне відтворення уза¬гальнених уявлень про об'єкт, що забезпечує абсолютний збіг образу з об'єктом визначається як …

              a. знання         

              b. відносне знання     

              c. абсолютне знання  

              d. істинне знання        

Question 4

Який з перерахованих варіантів не належить до стадій розвитку гіпотез?

              a. підтвердження чи спростування гіпотези у висновках        

              b. накопичення фактичного матеріалу і формулювання на його основі припущень  

              c. формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припущення прийнятної теорії               

              d. перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гіпотези      

Question 5

Система поглядів, теоретичних по¬ложень, основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю – це:

              a. умовивід     

              b. судження    

              c. закон            

              d. наукова концепція 

Question 6

Наукове дослідження – це

              a. подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження 

              b. цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів і теорій 

              c. інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань  

              d. спосіб застосування відомого знання для здобуття нового знання            

Question 7

Зміст і характер науково-дослідницької діяльності студентів визначаються:

              a. умовами дослідницької роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю отримання необхідних документів, наявністю комп'ютерної техніки,; забезпеченням НДДС науковим керівництвом          

              b. тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці з закладами культури, освіти, з усіма профільними для ВНЗ установами та організаціями             

              c. усі відповіді правильні         

              d. проблематикою дослідницької і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, інституту          

Question 8

За якими напрямками здійснюється науково-дослідницька діяльність студентів ВНЗ?

              a. науково-дослідницька робота, що є невід'ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів        

              b. науково-організаційні заходи: конференції, конкурси та ін             

              c. усі відповіді правильні         

              d. науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТТ - у гуртках, проблемних групах (лабораторіях), перекладацьких та інформаційних студіях, фольклорних експедиціях та ін.           

Question 9

Повідомлення (фіксована чи нефіксована наукова інформація, закодована певним чином за допомогою символів, знаків, кодів) має назву:

              a. комунікант  

              b. комунікат    

              c. реципієнт    

              d. канал            

Question 10

Обмін науковою інформацією через спеціально створені структури для генерації, оброблення і поширення наукового знання – це:

              a. документна НК        

              b. формальна НК          

              c. просторова НК         

              d. неформальна НК     

Question 11

 Балів: 1

 До загальних характеристик системи відносять:

              a. цілісність, структурність, функціональність 

              b. усі відповіді правильні         

              c. взаємозв'язок із зовнішнім середовищем 

              d. ієрархічність, ціле¬спрямованість, самоорганізацію            

Question 12

Компоненти: потреба - суб'єкт - об'єкт - процеси - умови - результат, - належать до:

              a. структурно-функціонального підходу           

              b. системно-діяльнісного підходу       

              c. системного підходу               

              d. діяльнсного підходу             

Question 13

Що характеризує принцип інформаційності, який лежить в основі інформаційного підходу:

              a. інформація є носієм змісту всіх процесів і явищ, що відбуваються в природі та суспільств

              b. усі відповіді правильні         

              c. інформація є універсальною, фундаментальною категорією           

              d. практично всі процеси та явища мають інформаційну основу        

Question 14

Концепція – це:

              a. система поглядів, система опису певного предмета або явища стосовно його побудови, функціонування, що сприяє його розумінню, тлумаченню, вивченню головних ідей               

              b. вивчення наукових праць відомих учених, які застосовували загальнонаукову методологію для вивчення конкретної галузі науки  

              c. системою вивчення наукового, конструктивного знання за допомогою ряду методів               

              d. сукупність ідей або специфічних методів певної науки, які є базою для розв'язання конкретної дослідницької проблеми 

Question 15

Спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя – це:

              a. методика дослідження        

              b. методологія              

              c. метод           

              d. методичний підхід  

Question 16

Методи, що дають змогу перевірити отримані результати шляхом кількісного та якісного аналізу даних на основі виміру співвіднесення постійних і змінних чинників – це:

              a. первинні методи     

              b. загальні методи       

              c. вторинні методи     

              d. верифікаційні методи          

Question 17

Методи дедукції та індукції відносяться до групи:

              a. логіко-аналітичних методів              

              b. математичних методів         

              c. візуальних методів 

              d. експериментально-ігрових методів              

Question 18

Якаий з перерахованих варіантів не належить до груп методів наукового пізнання?

              a. методи емпіричного дослідження 

              b. методи або методологія практичного рівні дослідження   

              c. методи емпіричного так і на теоретичного рівнів дослідження      

              d. методи або методологія, що використовуються на теоретичному рівні дослідження              

Question 19

Процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманного двом або кільком об'єктам – метод …

              a. експерименту           

              b. вимірювання            

              c. спостереження        

              d. порівняння 

Question 20

Розумова конструкція, в якій висновок щодо якогось елементу множини робиться на підставі знання загальних властивостей всієї множини – це:

              a. метод індукції          

              b. метод синтезу          

              c. метод дедукції         

              d. метод аналізу           

Question 21

До групи теоретичних методів не входить:

              a. метод експерименту             

              b. метод ідеалізації     

              c. метод формалізації               

              d. аксіоматичний метод           

Question 22

До вимог що висуваються до аргументів не належить:

              a. аргументи слід довести незалежно від тези, тобто дотримуватися правила їх автономного обґрунтування  

              b. аргументи мають бути достатніми  

              c. аргументи мають бути істинними   

              d. аргументи мають бути суперечливими        

Question 23

Інформація - це:

              a. роз'яснення, виклад фактів, подій, витлумачення, дані, які є об’єктом обробки, передачі та зберігання             

              b. усі відповіді правильні         

              c. знання, відомості, дані, які отримуються та нагромаджуються в процесі розвитку науки та в практичній діяльності людей           

              d. нові знання, які отримує споживач (суб'єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей тощо         

Question 24

Наукова інформація – це:

              a. це наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі науки    

              b. логічна інформація, яка отримується в процесі пізнання, адекватно відображає закономірності об'єктивного світу і використовується в суспільно-історичній практиці          

              c. усі відповіді правильні         

              d. сукупність інформаційних матеріалів – документів і масивів інформації у формі публікацій, наукових звітів, електронних записів, баз даних тощо, а також різноманітні пошукові системи, що забезпечують доступ до них   

Question 25

До інформаційних документів належать:

              a. оглядові та реферативні документи             

              b. бібліографічні документи    

              c. усі відповіді правильні         

              d. аналітичні документи           

Question 26

До результат атів наукової обробки документів не відноситься:

              a. аналітичні та прогнозовані огляди, огляди стану питання, зведені реферати         

              b. рукопис, оповідання, монографія, бібліографічний опис   

              c. бібліографічний список, анотація, реферат, прес-реліз, дайджести             

              d. тематичні добірки, аналітичні довідки, аналітичні звіти     

Question 27

Реферат це – ...

              a. вторинний документ де розгорнуто викладено зміст наукового первинного документа з оціночним та критичним ставленням до нього 

              b. вторинний документ де розгорнуто викладено зміст наукового первинного документу       

              c. вторинний документ де стисло викладено наукового первинного документа з оціночним та критичним ставленням до нього           

              d. вторинний документ де стисло викладено зміст наукового первинного документу без інтерпретації чи критики          

Question 28

Аналітичний документ містить:

              a. характеристику проблемної ситуації            

              b. оглядову довідку    

              c. прес-реліз   

              d. характеристику вступу          

Question 29

Аналітичний документ являє собою:

              a. інформаційна модель кількох первинних документів          

              b. інформаційна модель первинного документу         

              c. інформаційна модель потоку первинних документів           

              d. інформаційна модель проблеми    

Question 30

До джерела інформації яка містить відомості фактичного характеру належать:

              a. офіційні публікації державних органів влади           

              b. усі відповіді правильні         

              c. спеціальна, наукова і навчально-методична література     

              d. бази даних мережі Інтернет

ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ІI

Question 1

До якої концепції щодо місця людини у сфері виробництва належить думка, де людина розглядався через формальну роль - посаду, а управління здійснювалося через адміністративні механізми (принципи, методи, повноваження, функції)?

              a. управління людськими ресурсами  

              b. управління персоналом       

              c. управління людиною             

              d. використання трудових ресурсів     

Question 2

Людина не тільки ресурс, але й самостійна цінність розглядається у концепції менеджменту персоналу:

              a. в Франції      

              b. в Україні       

              c. в Японії         

              d. в США            

Question 3

До вимог, що висуваються перед студентом для написання дипломних (магістерських) робіт належать

              a. оформлення роботи відповідно до встановлених вимог та публічність захисту     

              b. обов'язковість та самостійність написання дипломної роботи матеріалах конкретного об'єкта дослідження   

              c. корисність і практична цінність матеріалів дослідження      

              d. усі варіанти вірні      

Question 4

Який з запропонованих варіантів не входить до структури дипломної (магістерської) роботи?

              a. список використаних джерел            

              b. зміст              

              c. анотація       

              d. додатки        

Question 5

Теми магістерських дипломних робіт та їх наукове керівництво для студентів заочної (дистанційної) форми навчання обговорюється на засіданні кафедри і оформлюється розпорядженням не пізніше ніж…

              a. за 3 місяці    

              b. за 1 рік          

              c. за 6 місяців  

              d. за 1 рік і 5 місяців     

Question 6

 Актуальна проблематика наукових досліджень у галузі людськими ресурсами, що характеризується такими напрямами, як: загальні цілі, колективні цінності, харизматичні лідери, жорсткі позиції на ринку, контроль співробітників за допомогою соціальних засобів тощо, - належить до проблеми….

              a. використання моделей управлінського вибору в роботі з персоналом       

              b. розвитку організаційної культури    

              c. нерозривного зв'язку стратегії підприємства і стратегії управління персоналом     

              d. «японізації» методів управління персоналом           

Question 7

 Розділ вступу «стан розробки проблеми» має бути узгоджений:

              a. зі списком використаної літератури               

              b. усі варіанти вірні      

              c. з базою дослідження            

              d. з науковим керівником        

Question 8

 Процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення має назву:

              a. мета дослідження   

              b. актуальність теми     

              c. об’єкт дослідження 

              d. предмет дослідження           

Question 9

Які види інформаційних джерел формують інформаційну базу дослідження?

              a. наукові друковані та електронні ресурси     

              b. усі варіанти вірні      

              c. нормативні документи, статистичні збірники           

              d. енциклопедичні видання    

Question 10

До апробації результатів наукового дослідження студентів відносяться:

              a. доповіді на наукових конференцій 

              b. опубліковані тези доповідей наукових конференцій            

              c. усі варіанти вірні      

              d. наукові статті та інші публікації за темою дослідження        

Question 11

Зі скількох розділів складається основна частина дипломної (магістерської) роботи?

              a. з шести         

              b. з восьми       

              c. з семи            

              d. з чотирьох    

Question 12

 У якому з розділів дипломної (магістерської) роботи проводиться дослідження?

              a. у четвертому              

              b. у третьому    

              c. у другому      

              d. у першому    

Question 13

У четвертому розділі дипломної роботи представлено:

              a. висновки та пропозиції        

              b. дослідження проблеми        

              c. рекомендації з усунення недоліків 

              d. аналіз та узагальнення стану охорони праці             

Question 14

При написання висновків та пропозицій необхідно їх узгоджувати:

              a. завданнями               

              b. метою           

              c. результатами дослідження 

              d. з темою дослідження            

Question 15

Який допоміжний матеріал включається у додатки?

              a. усі варіанти вірні      

              b. інструкції та методики, опис алгоритмів та програм ви¬рішення задач, які розроблені в процесі виконання роботи   

              c. проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, таблиці допоміжних статистичних даних     

              d. матеріали анкетування чи опитувань, протоколи й акти випробувань, упровадження, розрахунки ефекту, копії актів (довідок), сертифікатів               

Question 16

Зображення, яке передає за допомогою умовних позначень без збереження масштабу основну ідею будь-якого процесу й показує взаємозв'язок їх головних елементів – це:

              a. рисунок        

              b. схема             

              c. таблиця        

              d. діаграма       

Question 17

Скільки стадій має порядок виконання дипломної (магістерської) роботи?

              a. п’ять               

              b. дві    

              c. три   

              d. чотири           

Question 18

Підсилити доказовість висновків і пропозицій студента, полегшити його виступ може ….

              a. доповідь       

              b. впевненість у результатах дослідження       

              c. впевненість у собі    

              d. роздатковий матеріал           

Question 19

Які ознаки має публікація?

              a. текст, надрукований у будь-якому виданні               

              b. вміщення в різних виданнях (газетах, журналах, книгах) роботи (робіт)     

              c. усі варіанти вірні      

              d. доведення до загального відома за допомогою преси, радіомовлення або телебачення

Question 20

Документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання – це:

              a. публікація    

              b. інформація  

              c. наукова праця           

              d. видання       

Question 21

Для кого призначені наукові видання?

              a. для широкого загалу             

              b. для менеджерів        

              c. усі варіанти вірні      

              d. для фахівців і для наукової роботи 

Question 22

Наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені – це:

              a. автореферат дисертації        

              b. препринт      

              c. тези доповідей         

              d. монографія  

Question 23

Сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, бібліографічної обробки, статистичного обліку й інформування читача – це:

              a. бібліографія               

              b. загальні дані              

              c. інформація про документ    

              d. вихідні відомості      

Question 24

Скільки розділів має структура наукової статті?

              a. шість              

              b. п’ять               

              c. три   

              d. вісім               

Question 25

Коротко, точно, послідовно сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці – це:

              a. повідомлення           

              b. тези 

              c. стаття             

              d. тези доповіді             

Question 26

Яких правил слід дотримуватися у підготовці тез?

              a. усі варіанти вірні      

              b. назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів)               

              c. виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовністю тез: актуальність; стан розробки проблеми; наявність проблемної ситуації; необхідність у її вивченні, вдосконаленні з огляду на сучасний стан її розробки, втілення; основна ідея, положення, висновки дослідження, якими методами це досягається; основні результати дослідження, їх значення для розвитку теорії та (або) практики  

              d. у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали; при необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомості про автора (студент, аспірант, викладач, місце роботи або навчання)             

Question 27

Який з розділів не входити до структури реферату?

              a. історія та теорія питання      

              b. вступ              

              c. дослідження проблеми        

              d. вирішення проблеми в сучасних умовах     

Question 28

Вибір варіанту (частини тексту) його послідовного розміщення згідно з планом роботи визначається як:

              a. підготовка матеріалу             

              b. групування матеріалу            

              c. узагальнення матеріалу        

              d. опрацювання матеріалу       

Question 29

Форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи – називається:

              a. конференція              

              b. наукові читання        

              c. конгрес         

              d. засідання     

Question 30

Публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання) має назву:

              a. доповідь       

              b. повідомлення           

              c. наукова доповідь     

              d. науковий звіт            

 

 

 

 


Рейтинг@Mail.ru