Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Питання для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену (МАУП)

100 грн. 87 стр.


Дисципліни, що виносяться на державний комплексний екзамен:

 1. Менеджмент персоналу

 2. Мотивація персоналу

 3. Соціальна політика

 4. Управління розвитком персоналу

 5. Охорона праці в галузі

 6. Цивільний захист

 

 

 

Менеджмент персоналу

 

 1. Методи визначення потреб організації у персоналі.

 2. Методи професійного підбору персоналу.

 3. Планування трудової кар’єри в організації.

 4. Створення умов для ефективної діяльності персоналу.

 5. Методи управління персоналом.

 6. Робочий час як універсальна міра кількості праці.

 7. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу.

 8. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

 9. Методи оцінки персоналу.

 10. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів.

 11. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання.

 12. Нормативно- правова база менеджменту персоналу.

 13. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу.

 14. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.

   

  Мотивація персоналу

 15. Теорія двох факторів Ф. Герцберга і практичні аспекти її використання

 16. Характеристика теорії набутих потреб Мак Клеланда.

 17. Значення і використання процесуальних теорій мотивації в менеджменті персоналу

 18. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу

 19. Типи стимулів, їх стисла характеристика.

 20. Досвід мотивації персоналу в економічно розвинутих країнах.

 21. Закон України "Про оплату праці" і його роль в організації матеріального стимулювання персоналу.

 22. Системи заробітної плати: сучасне розуміння та роль в посиленні мотивації трудової діяльності

 23. Співвідношення та взаємозв'язок матеріальних і нематеріальних мотивів.

 24. Сфера застосування оцінки персоналу і її значення в практиці мотивації трудової діяльності.

 25. Доплати і надбавки до заробітної плати: сутність, класифікація

 26. Матеріальна, статусна та трудова мотивація праці: сутність та особливості застосування.

 27. Механізм регулювання рівня та диференціації заробітної плати.

   

  Соціальна політика:

 28. Держава та її роль в реалізації соціальної політики ( тема1)

 29. Соціальне партнерство, його роль у вирішенні соціальних проблем ( тема1)

 30. Характеристика моделей соціальної політики в державах з ринковою економікою ( тема2)

 31. Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні.( тема2)

 32. Пріоритетні напрями соціальної політики України( тема2)

 33. Державні соціальні стандарти – основа нормативно-право­вого забезпечення соціальної політики.( тема3)

 34. Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні.( тема3)

 35. Правове і нормативно-методичне забезпечення соціальної політики.( тема3)

 36. Принципи, на яких будується система соціального захисту в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.( тема5)

 37. Соціальний захист як система. Організаційно-правові форми соціального захисту.( тема5)

 38. Xарактеристика основних елементів системи соціального захисту населення.( тема5)

 39. Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту в Україні.( тема5)

 40. Захист населення від безробіття та захист безробітних.( тема6)

 41. Мінімальна заробітна плата та її гарантії в системі соціального захисту ( тема6)

 42. Схема соціального захисту економічно активного населення.  (тема6)

 43. Напрями та механізми реалізації соціальної політики на підприємстві. (тема12)

 44. Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної політики і соціального захисту. ( тема8)

 45. Державна молодіжна політика та гарантії соціального захисту молодих громадян. ( тема8)

 46. Державна допомога сім’ям з дітьми та її види. ( тема8)

 

 

Управління розвитком персоналу

 1. Атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку.

 2. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності

 3. Модель управління розвитком персоналу організації. 

 4. Модель самоуправління розвитком персоналу.

 5. Прогнозування і планування розвитку персоналу.

 6. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління. 

 7. Планування й організація професійного навчання працівників.

 8. Планування й організація підвищення кваліфікації та перепідготовки керівників і фахівців.

 9. Планування трудової кар’єри і робота з кадровим резервом.

 10. Планування й організація соціального розвитку персоналу.

 11. Стимулювання розвитку персоналу.

 12. Професійність та креативність як головні властивості „акме” людини.

 13. Самовизначення людини щодо орієнтації на професійний розвиток.

 14. Маркетинг персоналу організації як філософія розвитку персоналу.

   

   

  Охорона праці та Цивільний захист

 15. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.

 16. Система державного управління охороною праці в Україні.

 17. Конституційні засади охорони праці в Україні.

 18. Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці»: структура зміст. 

 19. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

 20. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.

 21. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 

 22.  Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

 23. Служба охорони праці підприємства. 

 24. Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації.

 25. Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. 

 26. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.

 27. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці. 

 28. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру.

 29. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.

 30. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони.

 31. Санітарно-гігієнічні умови праці (повітря, освітлення, шум, електричні поля, випромінювання тощо) їх вплив на працюючого.

 32. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень.

 33. Фактори санітарно-гігієнічних умов праці: їх поділ та зміст за характером і природою дії на людину.

 34. Сутність зонування територій за ступенем небезпеки. 

 35. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

 36. Природні небезпеки та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

 37. Техногенні небезпеки та їхні наслідки

 38. Основи виробничої безпеки: основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.

 39. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу

 40. Роль людського фактору у виникненні та НС техногенного характеру.

 41. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 

 42. Комбіновані небезпеки та їх вплив на життя та здоров’я людини.

 43. Соціально-психологічні фактори та їх роль у створенні безпечних умов праці персоналу.

 44. Психосоціальні наслідки впливу факторів надзвичайних ситуацій. 

   

   

   

   

   

   

   

Рейтинг@Mail.ru