Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Питання до ДЕК «Облік і аудит» (МАУП)

100 грн., 76 стор.

 

Питання до ДЕК «Облік і аудит» 

Спеціалізація «Облік і аудит»

Рівень – бакалавр

Напрям 0305 Економіка і підприємство, 6.030509 «Облік і аудит»

Дисципліни, які виносяться на ДЕК:

Фінансовий облік І,  Фінансовий облік ІІ, Аудит, Управлінський облік

 

 1. Методика складання Балансу підприємства.

 2. Аудиторські докази та їх класифікація.

 3. Системи калькулювання собівартості продукції.

 4. Документальне оформлення операцій з готівкою, характеристика рахунків 30 «Каса» і 33 «Інші кошти».

 5. Підсумкові документи аудитора.

 6. Основні положення П(С) БО 16 «Витрати».

 7. Склад, елементи фінансової звітності та їх оцінка.

 8. Кодекс професійної етики аудиторів, його призначення та роль.

 9. Поняття та види центрів відповідальності.

 10. Методика складання Звіту про фінансові результати відповідно до П(С)БО 3.

 11. Міжнародні стандарти аудиту, роль Аудиторської палати України в методичному забезпеченні аудиту.

 12. Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції..

 13. Методика складання Звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами.

 14. Вимоги МСА щодо мети та загальних принципів аудиту фінансових звітів.

 15. Назвати елементи витрат та статті калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

 16. Сутність облікової політики підприємства та основні процедури її ведення.

 17. Відмова аудитора від надання висновку, причини та обставини його ненадання.

 18. Навести приклади загальновиробничих витрат та назвати принципи їх розподілу та включення до собівартості.

 19. Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.

 20. Загальна оцінка аудитором фінансового стану підприємства та стану обліку і звітності.

 21. Напрями класифікації витрат, назвати принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що належать до витрат періоду.

 22. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

 23. Класифікація аудиторських послуг відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».

 24. Охарактеризувати особливості побудови обліку зведення елементів витрат за методом повних витрат.

 25. Дати характеристику рахунків з обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

 26. Призначення та функції робочої документації аудитора.

 27. Охарактеризувати взаємозв’язок нормативного методу із позамовним та попередільним методами обліку витрат.

 28. Особливості відображення в Балансі окремих оборотних активів - запасів.

 29. Права, обов’язки та відповідальність аудитора.

 30. Система «стандарт-костинг» як метод обліку прямих витрат.

 31. Системний та аналітичний облік грошових коштів на рахунках у банках у національній та іноземній валюті.

 32. Порядок вивчення аудитором системи внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур.

 33. Види браку та оцінка втрат від браку на виробництві.

 34. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 35. Стадії (етапи) та загальні процедури аудиту.

 36. Побудова обліку витрат за однопередільним варіантом.

 37. Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів.

 38. Зміст та основні напрями внутрішнього контролю та аудиту.

 39. Методи калькулювання собівартості продукції.

 40. Відображення даних про нематеріальні активи та гудвіл в облікових реєстрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 41. Мета, завдання і процедури аудиту установчих документів і власного капіталу.

 42. Система «директ-костинг» як метод обліку змінних витрат.

 43. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

 44. Мета, завдання і процедури аудиту витрат і собівартості продукції.

 45. Охарактеризуйте основні положення П(С)БО 15 «Дохід».

 46. Облік резерву сумнівних боргів.

 47. Мета, завдання і процедури аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій.

 48. Принципи побудови графіку беззбитковості, взаємозв’язку «обсяг-прибуток» та маржинального доходу.

 49. Сутність та призначення Приміток до фінансових звітів.

 50. Методика складання аудиторського звіту та аудиторського висновку.

 51. Визначення точки беззбитковості в умовах виробництва кількох видів продукції.

 52. Сутність понять «податкове зобов’язання» та «податковий кредит».

 53. Міжнародні стандарти аудиту (МСА).

 54. Визначення впливу зміни витрат, ціни та обсягів діяльності на прибуток підприємства.

 55. Синтетичний та аналітичний облік запасів.

 56. Аудит розрахунків із бюджетом.

 57. Навести алгоритм визначення оптимальної партії поставок.

 58. Аналітичний облік операцій з постачальниками та підрядниками.

 59. Аудит розрахунків з оплати праці.

 60. Навести алгоритм правильного встановлення ціни на продукцію, роботи, послуги.

 61. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних активів.

 62. Аудит витрат (доходу) з податку на прибуток.

 63. Навести відмінності між поняттям «довгострокова нижня межа ціни», « короткострокова нижня межа ціни», «трансфертна ціна».

 64. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу.

 65. Аудит грошових коштів та їх еквівалентів.

 66. Назвати відмінності між внутрішньою та зовнішньою звітністю підприємства.

 67. Облік резерву сумнівних боргів.

 68. Відмінність аудиту від ревізій та спільне між ними.

 69. Сутність контролю доходів та прибутків підрозділів підприємства.

 70. Облік неоплаченого і вилученого капіталу.

 71. Обов’язковий та добровільний аудит.

 72. Спільні риси та відмінності фінансового та управлінського обліку.

 73. Облік витрат на оплату праці, поняття, види та форми оплати праці.

 74. Аудит запасів виробничого підприємства.

 75. Розкрити роль планування як однієї з основних функцій управління.

 76. Облік розрахунків: за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку.

 77. Аудит орендних операцій.

 78. Сутність маржинального доходу.

 79. Облік основних засобів, їх оцінка та переоцінка.

 80. Аудит короткострокових фінансових інвестицій.

 81. Сутність принципів організації управлінського обліку.

 82. Види та класифікація інвестицій, П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 83. Аудит довгострокової та короткострокової комерційної кредиторської заборгованості.

 84. Сутність та передумови запровадження нормативного обліку витрат.

 85. Характеристика рахунків 30 «Каса» і 33 «Інші кошти».

 86. Аудит капітальних вкладень.

 87. Навести алгоритм визначення обсягу діяльності, необхідного для одержання бажаного прибутку.

 88. Методи амортизації необоротних активів.

 89. Компоненти та елементи фінансових звітів, що підлягають аудиту.

 90. Розкрити сутність норм і нормативів матеріальних витрат для розрахунку собівартості продукції.

Рейтинг@Mail.ru