Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Питання до комплексного державного екзамену з економічної теорії (МАУП)

100 грн.. 108 стор.

Питання до комплексного державного екзамену з економічної теорії 

(заочна форма навчання)

 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

 2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження.

 3. Методи дослідження соціально-економічних процесів і явищ.

 4. Економічні категорії та закони, їх класифікація.

 5. Функції економічної теорії.

 6. Місце економічної теорії в системі суспільних наук.

 7. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави.

 8. Економічні потреби, їх класифікація. Закон зростання потреб.

 9. Економічні інтереси. Взаємозв`язок потреб, економічних інтересів і виробництва.

 10. Економічні ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей.

 11. Економічна система: сутність, структурні елементи.

 12. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі.

 13. Корпоративна (акціонерна) власність.

 14. Типи економічних систем

 15. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія.

 16. Ефективність виробництва: сутність, економічні та соціальні показники.

 17. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво.

 18. Товарне виробництво: умови виникнення, ознаки, види.

 19. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості.

 20. Закон вартості і його функції.

 21. Гроші та їх функції. Еволюція грошей.

 22. Грошовий обіг та його закони.

 23. Інфляція: причини виникнення та соціально-економічні наслідки.

 24. Ринок, його функції та структура.

 25. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні.

 26. Ринковий механізм: економічна природа попиту та пропозиції.

 27. Конкуренція та її роль в функціонуванні ринкової економіки.

 28. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Формування конкурентного середовища в Україні.

 29. Сутність підприємництва. Економічні основи розвитку підприєм­ництва в Україні.

 30. Підприємство, його види та функції.

 31. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.

 32. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація та відтворення основного капіталу.

 33. Номінальна та реальна заробітна плата. Взаємозв'язок зростання продуктивності праці і заробітної плати.

 34. Ціна, її сутність та структура. Види цін.

 35. Ринкова ціна: механізм формування.

 36. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку.

 37. Форми земельної ренти. Ціна землі.

 38. Диференційна рента І і ІІ: причини виникнення та механізм утворення.

 39. Суспільне відтворення і економічне зростання.

 40. Циклічність економічного розвитку. Фази класичного ділового циклу. Види економічних циклів.

 41. Безробіття, форми та соціально економічні наслідки.

 42. Становлення та розвиток ринку праці в Україні.

 43. Доходи та відтворення робочої сили в ринковій економіці.

 44. Державний бюджет: зміст, структура, функції. Державний борг.

 45. Банки, їх види та функції. Банківський прибуток.

 46. Ринок цінних паперів. Курс акції. Дивіденд.

 47. Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства.

 48. Форми міжнародних економічних відносин.

 49. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.

 50. Необхідність і основні напрями ринкової трансформації економіки України.

 51. Роздержавлення і приватизація – основа ринкових перетворень е економіки України.

 52. Зовнішньоекономічна стратегія незалежної України. Сучасні проблеми включення економіки України в світогосподарскі зв`язки.

 53. Стан та перспективи розвитку економіки України.

Мікроекономіка

 1. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем.

 2. Ординалістська концепція корисності. Оптимум споживача.

 3. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту.

 4. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції.

 5. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

 6. Еластичність попиту та пропозиції: поняття, методи обчислення і практичне застосування.

 7. Виробництво з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі.

 8. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта.

 9. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Криві витрат та їх взаємозв`язок.

 10. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Криві довготривалих витрат.

 11. Прибуток, як кінцевий результат діяльності фірми (підприємства). Прибуток нормальний, бухгалтерський, економічний.

 12. Ринок досконалої конкуренції. Стратегія поведінки фірми за умов досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку.

 13. Ринок чистої монополії. Оптимальна стратегія підприємства-монополіста. Монопольна влада.

   

   

  Макроекономіка

 14. Система національних рахунків (СНР): зміст та співвідношення між показниками.

 15. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт як показники вимірювання обсягу виробництва.

 16. Методи обчислення ВВП. Номінальний і реальний ВВП.

 17. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в моделі AD-AS.

 18. Інфляція. Система антиінфляційного макроекономічного регулю­вання.

 19. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.

 20. Інтерпретація ділового циклу та моделі циклічних коливань.

 21. Держава в системі макроекономічного регулювання.

 22. Фіскальна політика, її типи. Крива Лаффера.

 23. Пропозиція грошей Центральним банкам. Структура грошової маси.

 24. Ринок праці та механізм його функціонування.

 25. Причини та наслідки нерівномірного розподілу доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт Джінні.

 26. Соціальна політика держави: напрямки та проблеми.

   

  Історія економічних вчень

 27. Економічна політика раннього і пізнього меркантилізму (Т.Мен).

 28. Школа фізіократів. Економічні погляди Ф. Кене і А.Тюрго.

 29. А. Сміт як засновник теоретичної системи класичної політекономії.

 30. Етапи розвитку класичної школи (Петті, Сміт, Рікардо).

 31. Економічні погляди Ж.Б. Сея та їх вплив на розвиток класичного ринкового лібералізму.

 32. Економічна теорія К.Маркса та її місце в історії економічних вчень.

 33. Австрійська школа маржиналізму та розробка теорії граничної корисності. К Менгер.

 34. А. Маршал як засновник неокласики та його внесок в економічну науку.

 35. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його сучасне значення.

 36. Економічна суть сучасного монетаризму. Економічні погляди М. Фрідмена.

 37. Неокласичинй синтез. П. Самуєльсон.(змішана економіка)

 38. Інституціоналізм та основні етапи його розвитку (Т. Веблен, Дж. Гейлбрейт, В. Ростоу, Д. Белл). Технократичні теорія Гелбрейта і Ростоу.

 39. Економічна теорія пропозиції. Крива Лаффера.

 40. Економічні погляди М.Туган - Барановського.

 41. Теорія потреб А. Маслоу та К. Алдерфера.

 42. Теорія вартості та прибутку Т. Мальтуса.

   

   Рейтинг@Mail.ru