Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Питання до державного комплексного екзамену із спеціальності менеджмент організацій (МАУП)

 

114 страниц (120 вопросов), цена 120 грн.

 

 

Екзаменаційні питання до комплексного екзамену

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

 

 1. Сутність та особливості стратегічного менеджменту.
 2. Сутність мотивації, її місце в системі управління, зв'язок з іншими функціями управління.
 3. Зміст і структура стратегічного менеджменту.
 4. Конкурентні переваги: поняття , види та методи аналізу.
 5. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища у стратегічному управлінні.
 6. Зміст аналізу макрооточення організації при розробці стратегії.
 7. Характеристика інвестицій підприємства.
 8. Типи стратегій розвитку бізнесу.
 9. Класифікація інвестицій.
 10. Класифікація методів мотивації.
 11. Організаційно-правові форми підприємств в Україні.
 12. Організаційна структура як об’єкт стратегічного управління.
 13. Типи і особливості діяльності господарських товариств.
 14. Процес оцінки і вибору стратегії.
 15. Інформаційне забезпечення стратегічного управління.
 16. Аналіз галузевого ринку при розробці стратегії.
 17. Напрямки і методи аналізу внутрішнього середовища організації при розробці стратегії.
 18. Функції інвестиційного менеджменту.
 19. Методи мотивації робітників.
 20. Типи об’єднань підприємств та їх характеристика.
 21. Стратегія диференціації: зміст, види, необхідні ринкові умови, ризики для підприємства.
 22. Стратегія низьких витрат: зміст, необхідні ринкові умови, ризики. Шляхи зменшення витрат підприємства.
 23. Зміст і види стратегій диверсифікації підприємства.
 24. Стратегічна піраміда:рівні розробки стратегій в корпорації.
 25. Стратегія фокусування (спеціалізації) фірми: зміст, необхідні ринкові умови, ризики.
 26. Міжнародні стратегії фірми.
 27. Стратегії фірм залежно від стадії розвитку галузевого ринку.
 28. Системний підхід до управління організацією.
 29. Сфери організаційної діяльності інноваційних процесів.
 30. Особливості стратегічного менеджменту підприємств в умовах економіки України.
 31. Сутність та види інновацій.
 32. Фактори, які впливають на вибір стратегії підприємства.
 33. Економічна сутність інвестицій.
 34. Класифікація видів мотивації.
 35. Система державного регулювання інвестиційних процесів.
 36. Методи мотивації та згуртування колективу.
 37. Види оцінювання ефективності менеджменту організацій.
 38. Характеристика систем і форм оплати праці.
 39. Управління витратами в організації.
 40. Стадії інноваційного менеджменту.
 41. Зміст і види стратегій інтеграції підприємства.
 42. Державне регулювання міжнародних зв’язків у інноваційній сфері.
 43. Діяльність менеджерів на стадії реалізації стратегії.
 44. Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту.
 45. Зміст мотиваційного процесу.
 46. Класифікація підприємств як об’єктів інвестиційного менеджменту.
 47. Управління заробітною платою на підприємстві.
 48. Сутність, роль і складові конкурентоспроможності організації.
 49. Продуктові та процесні інновації.
 50. Стратегічні переваги і недоліки різних типів організаційних структур управління.
 51. Загальнодержавне значення інновацій для економіки та національної безпеки держави.
 52. Модель сучасного менеджера організації.
 53. Класифікація інновацій.
 54. Технологія формування організаційної культури.
 55. Оцінка економічної ефективності інноваційної технології.
 56. Сутність, роль та складові організаційної культури.
 57. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій.
 58. Мотиваційні характеристики особистості.
 59. Економічні особливості залучення іноземних інвестицій.
 60. Мотиваційна ефективність організаційних джерел влади менеджера.
 61. Проблеми менеджменту організацій в Україні.
 62. Інноваційна політика підприємництва.
 63. Показники ефективності діяльності організації.
 64. Економічна природа технопарків.
 65. Сутність і властивості організації.
 66. Поняття та основні види інноваційних процесів.
 67. Прогнозування в системі стратегічного управління.
 68. Науково-технічний потенціал України.
 69.  Ролі стратегічного управління в діяльності організації.
 70. Система стимулювання іноземних інвесторів.
 71. Потреби як основа мотивації, їх види та властивості.
 72. Класифікація інвесторів.
 73. Мотиви та стимули як елементи мотиваційного процесу, їх взаємозв’язок, види, вплив на поведінку особистості.
 74. Управління продуктивністю праці в організації.
 75. Основні аспекти державної інвестиційної політики.
 76. Управління якістю продукції (послуг).
 77. Основні функції державних органів в інноваційних процесах.
 78. Етапи розвитку стратегічного менеджменту.
 79. Стратегія залучення іноземних інвестицій.
 80. Організацій основного виробництва.
 81. Види інвестиційного планування.
 82. Характеристика змістовних теорій мотивації.
 83. Методи залучення іноземного капіталу.
 84. Процесійні теорії мотивації.
 85. Методи інвестиційного планування.
 86. Мотиваційна ефективність особистісних джерел влади менеджера.
 87. Особливості інвестиційного планування.
 88. Види стратегій підприємств.
 89. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації.
 90. Організаційні форми малих інноваційних фірм та їх основні функції.

 

 

Екзаменаційні питання з охорони праці

 до державного екзамену

 

 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці
 2. Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці.
 3. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці
 4. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».
 5. Трудові норми Міжнародної організації праці
 6. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в різних галузях народного господарства
 7. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в різних галузях народного господарства
 8. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
 9. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці
 10. Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007.
 11. Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці.
 12. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій
 13. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці
 14. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
 15. Мета та завдання розслідування нещасних випадків.
 16. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків.
 17. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві.
 18. Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та невідповідностей.
 19. Дослідження та профілактика виробничого травматизму
 20. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі
 21. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми
 22. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
 23. Державний нагляд і громадський контроль  за станом охорони праці
 24. Соціальне страхування від нещасного випадку  та професійного захворювання на виробництві
 25. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.
 26. Права та обов’язки застрахованої особи від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
 27. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника  від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
 28. Здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці
 29. Ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
 30. Економічний ефект від застосування заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та його розрахунок

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru