Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Психологічна служба (МАУП)

 

20 грн.

 

Тест 1
Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності
b. допомога в розв’язанні проблем, що виникають в області освіти
c. створення програм для залучення уваги людей до різних суспільних заходів
d. базові властивості особистості та її еволюція
e. розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз
Question 2
Балів: 1
Виберіть те визначення, яке характеризує поняття „практична психологія”
Виберіть одну правильну відповідь
a. стандартизоване, часто обмежене у часі дослідження, призначене для визначення кількісних (і якісних) індивідуально-психологічних відмінностей
b. галузь психологічної науки, предметом вивчення якої є індивідуальність, неповторність людини та конкретних обставин її життя
c. вивчає психологічні закономірності навчання і виховання людини
Question 3
Балів: 1
Із запропонованих нижче визначень виберіть більш повне, Метод – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. активне втручання дослідника в діяльність піддослідного з метою створення умов, у яких виявляється психологічний факт
b. шлях пізнання, це спосіб, за допомогою якого досліджується
предмет науки
c. методичний засіб для отримання первинної соціологічної та соціально-психологічної інформації на основі вербальної (словесної) комунікації
Тест 2
Question 1

Виберіть ту характеристику, яка вказує на рівні організації підготовки практичних психологів до професійної діяльності:
1. мотиваційний, науковий, технологічний;
2. світоглядний, професійний, особистісний;
3. науково-методичний, когнітивний, практичний;
4. праксеологічний, базовий, інтелектуальний;
5. мотиваційний, операційний, емоційно-інтелектуальний

Question 2
Визначте, за якими з наведених тверджень можна найточніше визначити психологічну компетентність особистості:
1. Ефективність, конструктивність діяльності (зовнішньої та внутрішньої) на основі високого рівня психологічних знань, умінь, навичок.
2. Сукупність особистісно значущих бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і організацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими.
3. Усвідомлення мети, процесу і результатів своєї діяльності з оволодіння психологічною культурою, а також усвідомлення тих власних внутрішніх змін, які відбуваються.
4. Система цінностей, що виступає, як певна система координат, необхідна для того, щоб оцінити себе і інших, виявити своє ставлення, зробити адекватний обставинам вибір.
5. Сукупність психологічно обґрунтованих умінь і навичок взаємодії з іншими людьми за певних обставин.

Question 3
Визначити в якому із характеристик йдеться мова про розвинену психологічну культуру в суспільстві.
1. помірний прояв у деякої частини населення сукупності психологічних знань і умінь;
2. наявність у деякої частини суспільства певної системи психологічних знань, умінь, здібностей.
3. психологічні знання, уміння, здібності, що формуються в умовах спеціального психологічного навчання і професійної підготовки у ВНЗ.
4. професійний успіх, гармонізація особистості, психологічне і психічне оздоровлення;
5. Жодна з вказаних характеристик.

Question 4
Яке з трактувань психологічної культури більше відповідає діяльнісному підходу?
Психологічна культура це –
1. сукупність особистісно-значущих (цінних) бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій, ціннісних суджень і орієнтацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими тощо.
2. інтегративна риса людини, що розкриває її особистісне самовизначення, психологічну компетентність, творчу активність у самореалізації та ін.
3. інтегративна складова особистості, що нерозривно пов’язана з розвитком її загальної культури (як інтеграція духовних цінностей, зразків поведінки тощо), об’єднує у собі знання про оптимальні способи міжособистої взаємодії, характеризує особистість як гармонійно спрямовану, мотиваційно адекватну, орієнтовану на соціально цінні морально-психологічні якості суспільства, забезпечує емоційну врівноваженість, соціально-рольову ідентифікацію, здатність до соціальної саморегуляції, особистісного самоуправління, діяльнісної саморегуляції;
4. складне системне утворення, яке виступаючи як результат когнітивних, афективних, поведінкових компонентів, надалі визначає якість їх перебігу і забезпечує: адекватне сприймання оточуючих і самосприймання; доцільність емоційного реагування на внутрішні і зовнішні чинники; оптимальність поведінки відповідно до зовнішніх та внутрішніх обставин життєдіяльності.
5. вміння розбиратися у психології інших людей, емоційно відгукуватися на їх поведінку і стан, а також застосовувати засоби впливу, що відповідають індивідуально-психологічним особливостям кожного з них.

Тест 3

Question 1
Яка модель психологічної служби, забезпечує надання фахової допомоги людині (групі, організації) не на пряму, а (можливо) через членів колективу, адміністрацію, друзів:
1. „стабільна” модель психологічної служби;
2. „екстремальна” модель психологічної служби;
3. „організаційна” модель психологічної служби;
4. „безпосередня” модель психологічної служби;
5. „опосередкована” модель психологічної служби.

Question 2
Які психологи переважно використовують „особистісну” модель психологічних служб?
1. практичні психологи системи освіти;
2. психологи, що працюють у сфері політики;
3. практичні психологи, що працюють у сфері бізнесу;
4. практичні психологи, що працюють у сфері медицини;
5. практичні психологи, що працюють в системі соціальних служб для молоді.

Question 3
Які психологи переважно використовують „суспільну” модель психологічних служб?
1. практичні психологи системи освіти;
2. психологи, що працюють у сфері політики;
3. практичні психологи, що працюють у сфері бізнесу;
4. практичні психологи, що працюють у сфері медицини;
5. практичні психологи, що працюють в системі соціальних служб для молоді.

Question 4
Серед вказаних виберіть об’єктно-цільові критерії моделі психологічних служб:
1. мотиваційні, інтелектуальні, поведінково-вольові;
2. категорія об’єктів психологічної допомоги, пріоритетність надання психологічної допомоги, безпосередність (опосередкованість) психологічної допомоги;
3. організаторсько-управлінські, економіко-правові, предметні, українознавчі;
4. діагностично-прогностичні, організаційно-регулятивні, контрольні;
5. мотиваційно-потребові, інтелектуально-почуттєві, поведінкові.

Question 5
Виберіть більш точне визначення поняття „модель психологічної служби”:
1. забезпечення відпочинку та дозвілля працівників освітніх організацій, сприяє розв’язанню їхніх побутових проблем;
2.система теоретико-методологічних , організаційних та етичних принципів, технологій, методів і форм надання психологічної допомоги, яка визначає специфіку діяльності практичних психологів у конкретній соціальній сфері;
3. сприяння, аналіз та осмислення інформації;
4. забезпечення зворотного зв’язку між отримувачем та відправником інформації;
5. усвідомлення та визначення головних цілей і завдань, які мають бути провідними для тієї чи іншої організації.

Тест 4
Question 1
Назвіть основні види діяльності практичного психолога в системі освіти:
1. діагностика, психологічна експертиза, психологічна терапія;
2. підбір педагогічного колективу;
3. навчання та виховання;
4. діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика.

Question 2
Виберіть завдання, яке має здійснювати практичний психолог в органах внутрішніх справ:
1. займаються формуванням здорового способу життя;
2. допомагають душевнохворим людям;
3. досліджують здібності дітей та підлітків з метою правильного вибору професії; визначення шляхів саморозвитку та самовиховання;
4. здійснюють професійний відбір, контролюють процес професійної адаптації, беруть участь в аналізі криміногенного стану, проводять спеціальну підготовку з особовим складом.

Question 3
Виберіть правильну відповідь, які завдання вирішує практичний психолог у сфері політики:
1. підготовка людей до дій в екстремальних ситуаціях;
2. прищеплення нових форм поведінки в оточенні і сім’ї, які сприяють збереженню здоров’я людини;
3. формування громадської думки з застосуванням засобів масової комунікації;
4. профорієнтація і рекомендації щодо вибору професії.

Question 4
Виберіть напрямок, який характеризує діяльність психолога в системі охорони здоров'я :
1. встановлення головних мотивів поведінки людини і мотивів окремих вчинків;
2. психокорекція та розвивальні вправи щодо поведінки в суспільстві;
3. формування правил здорового способу життя;
4. проведення комплексу медичних, педагогічних, професійних, психологічних заходів, спрямованих на відновлення працездатності, особистого і соціального статусу людей, які перенесли захворювання.

Question 5
1. Назвіть основні напрями роботи практичного психолога у сфері бізнесу:
1. створення численних консультативних служб, які забезпечують регуляцію подружніх стосунків та надають допомогу щодо виховання у сім'ї;
2. робота пов’язана з виконанням діяльності з підбору та управління кадрами, забезпечення рекламної діяльності, вивчення ринку товарів, ведення переговорів, соціально-психологічного тренінгу персоналу фірм;
3. розв’язання різного роду конфліктних ситуацій та розробка заходів щодо попередження непорозумінь у майбутньому;

4. вивчає причини неуспішності або відставання учнів.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru