Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Розміщення продуктивних сил (МАУП)

 

100 стор., 100 грн.

 

Питання та завдання до лекції 1

1. Дати характеристику предмета вивчення дисципліни „Розміщення продуктивних сил”.

2. Розкрити поняття „продуктивні сили” і охарактеризувати їх елементи.

3. Пояснити відмінності понять „розміщення продуктивних сил” і „територіальна організація виробництва”.

4. В чому полягає сутність категорій „закон” і „закономірність”?

5. Розкрити, як проявляються окремі закони та закономірності.

6. Що таке принципи розміщення продуктивних сил?

7. В чому полягає сутність територіального поділу праці? Які його передумови та наслідки?

8. Дати визначення поняття чинники розміщення продуктивних сил. Назвати основні їх групи.

9. Розкрити механізм впливу окремих чинників на розміщення продуктивних сил на території України.

10. Охарактеризуйте основні концепції розміщення продуктивних сил.

Питання та завдання до лекції 2

1. Розкрити поняття „фактор розміщення продуктивних сил”.

2. Охарактеризувати основні групи факторів розміщення виробництва: природно-географічні, демографічні, техніко-економічні, соціально-економічні, геополітичні, ринкової кон’юнктури.

3. В чому полягають основні передумови, з яких слід виходити при виборі пріоритетних факторів?

4. Розкрити механізм дії сировинного фактора на розміщення виробництва.

5. Як розраховуються показники матеріаломісткості, енергоміст кості та працемісткості продукції (виробництва)?

6. Особливості розміщення матеріаломістких виробництв.

7. Розкрити зміст паливно-енергетичного фактора.

8. Особливості розміщення електрона паливомістких виробництв.

9. Пояснити сутність водного фактора та його вплив на розміщення виробництва.

10. Сутність та вплив на розміщення виробництва фактора робочої сили.

11. Споживчий фактор та його роль в розміщенні виробництва.

12. Розкрити зміст транспортного фактора.

13. Пояснити, чому фактор науково-технічного прогресу може змінювати ступінь впливу інших факторів на розміщення виробництва.

14. Охарактеризувати основні напрямки врахування екологічного фактора в розміщенні виробництва.

Питання та завдання до лекції 3

1. Розкрити поняття „ресурсний потенціал території” та його відмінності від поняття „ресурси”.

2. Сутність, структура та характерні риси системи потенціалів території.

3. В чому полягає сутність природно-ресурсного потенціалу території та його роль в розміщенні продуктивних сил?

4. Охарактеризувати основні класифікації природних ресурсів.

5. Розкрити значення та основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів.

6. Які характерні риси сучасної демографічної ситуації в Україні?

7. Якими ознаками характеризується трудоресурсний потенціал?

8. Сутність та особливості розміщення наукового потенціалу.

10. Виробничий потенціал та його характеристика.

Питання та завдання до лекції 4

1. Дати визначення поняття „народногосподарський комплекс (національна економіка)”.

2. Розкрити взаємозв’язок систем природа-економіка-суспільство.

3. Назвати основні елементи економіки.

4. В чому полягають відмінності однієї галузі від іншої?

5. Що таке класифікаційні галузі економіки та як вона здійснюється?

6. Що є класифікаційною одиницею, а що класифікаційною ознакою?

7. Покажіть відмінність сфери матеріального виробництва від сфери нематеріального виробництва.

8. Дайте характеристику окремих галузей економіки: промисловість, сільське господарство, лісове господарство, будівництво, охорона здоров’я.

9. Які принципи лежать в основі виділення секторів економіки?

10. Які сектори економіки Вам відомі?

11. Розкрити взаємозв’язок між макроекономічними суб’єктами.

12. Дати визначення структури економіки та охарактеризувати окремі види структур.

13. Розкрити основні підходи до класифікації галузей та видів економічної діяльності в зарубіжній практиці.

Питання та завдання до лекції 5

1. В чому полягає сутність та які основні особливості формування міжгалузевих комплексів?

2. Розкрити структуру паливно-енергетичного комплексу та його роль в розвитку економіки країни.

3. Охарактеризувати особливості розміщення підприємств окремих галузей паливно-енергетичного комплексу.

4. Екологічні проблеми, пов’язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу. Шляхи їх вирішення.

5. Визначити сутність металургійного комплексу та його галузеву структуру.

6. Розкрити найголовніші особливості розміщення чорної металургії.

7. Охарактеризувати структуру машинобудівного комплексу та його значення для розвитку інших галузей господарства.

8. Показати особливості розміщення галузей машинобудування.

9. Розкрити особливості структури агропромислового комплексу та його територіальної організації.

10. Визначити структуру будівельного комплексу та особливості розміщення його галузей.

11. Охарактеризувати структуру транспортного комплексу та основні фактори розміщення його галузей.

Питання та завдання до лекції 6

1. Розкрийте сутність економічного району та доведіть об’єктивний характер його формування.

2. Покажіть вплив територіального поділу праці на формування економічних районів.

3. Охарактеризуйте особливості галузей спеціалізації та обслуговуючих галузей в господарському комплексі регіону.

4. Назвати основні районоутворюючі фактори та пояснити їх вплив на формування економічного району.

5. Розкрийте основні принципи районування.

6. Охарактеризуйте основні етапи розвитку економічного районування в Україні.

7. В чому полягають відмінності економічного, соціально-економічного та еколого-економічного районування?

8. Дайте характеристику сучасної мережі економічних районів.

9. Розкрийте практичне значення економічного районування.

Питання та завдання до лекції 7

1. Розкрити сутність управління розвитком регіонів.

2. Об’єктивна необхідність управління соціально-економічним розвитком регіону.

3. Суб’єкти та об’єкти регіонального управління.

4. Охарактеризувати основні принципи управління регіональним соціально-економічним розвитком.

5. Розкрити зміст та навести приклади дії принципу узгодження інтересів місцевих органів управління комплексним розвитком регіону з економічними інтересами підприємств, розташованих на його території.

6. Пояснити сутність регіональних пріоритетів та показати значення їх встановлення для ефективного управління регіональним розвитком.

7. Вказати основні передумови встановлення регіональних пріоритетів та їхні функції

8. Розкрити сутність управлінської стратегії розвитку регіону.

9. Основні напрямки стратегії управління регіональним розвитком.

10. Дати коротку характеристику сучасного стану регіонального розвитку в Україні.

11. Розкрити сутність державної регіональної економічної політики.

12. Основні принципи державної регіональної політики.

13. Мета та завдання державної регіональної політики.

14. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики.

15. Роль державного планування у вирішенні завдань державної регіональної політики.

 

16. Сутність, зміст та місце комплексних програм в розв’язанні складних проблем регіонального розвитку.

17. Пояснити необхідність та охарактеризувати організаційну систему управління розвитком регіону.

18. Особливості інституційних структур територіального управління в окремих зарубіжних країнах.

19. Характеристика регіональної політики Європейського Союзу.

 

 

Рейтинг@Mail.ru