Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Соціологія праці (МАУП)

 

50 стор., 90 грн.

 

Тема 1: Праця як об’єкт дослідження соціології

Контрольні питання до теми 1

1. Що вивчає соціологія праці?

2. Які ще суспільні науки досліджують працю?

3. Що таке праця з точки зору соціології?

4. Що таке соціально-трудові відносини? Які типи соціально-трудових відносин ви знаєте?

5. Що таке характер праці? Наведіть приклади.

6. Що таке зміст праці?

7. Що таке засоби праці? Наведіть приклади.

8. Що таке предмет праці? Наведіть приклади.

9. Які ви знаєте види праці?

10. Чим відрізняється творча праця від розумової?

Тема 2: Історія становлення соціології праці як науки

Контрольні питання до теми 2

1. Які соціологічні ідеї виділяють у теорії А.Сміта?

2. Що таке «відчужена праця» з точки зору К.Маркса?

3. Які види відчуження виділяє К.Маркс?

4. Які типи солідарності описує Е.Дюркгейм?

5. Як релігія впливає на розвиток економіки з точки зору М.Вебера?

6. Назвіть основні положення теорії наукового менеджменту?

7. Що досліджував Е.Мейо під час «Хоторнських експериментів»?

8. Які принципи організації виробництва пропонував О.Гастєв?

9. Якими були основні напрямки діяльності Всеукраїнського Інституту праці у 30-х роках?

10. Які основні проблеми досліджувала соціологія праці у радянський період?

Тема 3: Трудова поведінка

Контрольні питання до теми 3

1. Що таке трудова поведінка?

2. Яка різниця між поняттями «трудова поведінка» та «трудова діяльність»?

3. Назвіть основні види трудової поведінки.

4. Що таке підприємницька трудова поведінка?

5. Назвіть основні елементи підприємницької трудової поведінки.

6. Що таке інноваційн а трудов а поведінка?

7. Які основні причини девіантної трудової поведінки?

8. Які типи трудової поведінки ви можете назвати?

9. Що таке соціальний контроль у сфері праці?

10. Які види соціального контролю ви знаєте?

Тема 4: Трудовий коллектив

Контрольні питання до теми 4

1. Що таке трудовий колектив?

2. Що таке структура трудового колективу?

3. Що таке первинний, вторинний та основний трудовий колектив?

4. Які ви знаєте типи трудових колективів?

5. Які функції виконує трудовий колектив?

6. У чому полягає сутність виробничої функції трудового колективу?

7. Чи реалізується виховна функція трудового колективу у сучасному суспільстві?

8. Як формується згуртованість у трудовому колективі?

9. Що таке згуртованість трудового колективу?

10. Що таке морально-психологічний клімат?

Тема 5: Трудова адаптація

Контрольні питання до теми 5

1. Що таке трудова адаптація?

2. Яка різниця між трудовою та соціальною адаптацією?

3. Коли починається процес трудової адаптації?

4. Які основні види трудової адаптації ви знаєте?

5. У чому полягає сутність професійної адаптації?

6. Що таке організаційна адаптація?

7. Що таке соціально-психологічна адаптація?

 

8. Наведіть приклади адаптації до загальнокультурних та специфічних норм та цінностей.

9. Які основні причини трудової дезадаптації?

10. На які стадії (етапи) поділяється процес трудової адаптації робітника?

Тема 6: Мотивація та стимулювання праці

Контрольні питання до теми 6

1. Назвіть основні компоненти трудової мотивації.

2. Яка різниця між потребами та інтересами?

3. Що таке цінності та ціннісні орієнтації?

4. Що таке мотив і які види мотивів ви знаєте?

5. Яка різниця між мотивацією та стимулюванням?

6. Що досліджують змістовні теорії мотивації?

7. Що досліджують процесуальні теорії мотивації?

8. Із яких взаємозв’язків складається теорія очікувань?

9. Які стимули використовуються при стимулюванні праці?

10. Що складає зміст гуманізації праці?

Тема 7: Трудова мобільність

Контрольні питання до теми 7

1. Що таке трудова мобільність?

2. Назвіть основні причини/фактори трудової мобільності.

3. Які фактори можуть стримувати трудову мобільність?

4. Які види плинності кадрів ви знаєте?

5. Що таке професійна орієнтація?

6. Які компоненти входять до складу професійної орієнтації?

7. Що таке професійна диагностика та професійний відбір?

8. Що таке трудова кар’єра?

9. Які види трудової кар’єри ви знаєте?

10. Яка різниця між трудовою мобільністю та трудовою міграцією?

Тема 8: Соціальні аспекти ринку праці

Контрольні питання до теми 8

1. Що таке ринок праці?

2. Що таке попит та пропозиція робочої сили?

3. Що таке гнучкість ринку праці і які види гнучкості ви знаєте?

4. Які основні причини сегментації ринку праці?

5. Що таке гендерна дискримінація?

6. Представники яких вікових категорій частіше за інших дискримінуються на ринку праці?

7. Які соціальні наслідки молодіжного безробіття ви можете назвати?

8. Що таке первинний та вторинний ринок праці?

9. За якими критеріями вимірюється якість робочої сили?

10. Що таке кваліфікація?

Тема 9: Соціологічний аналіз зайнятості

Контрольні питання до теми 9

1. Дайте порівняльний аналіз понять “ринок праці” та “зайнятість”

2. Що таке зайнятість?

3. Які основні види зайнятості ви знаєте?

4. Назвіть основні прояви нерегламентованої зайнятості.

5. Що таке домашнє господарство?

6. Чому домашнє господарство вважається формою зайнятості (з точки зору соціології праці)?

7. Що таке безробіття?

8. Які функції виконує безробіття?

9. Які основні причини безробіття у сучасному суспільстві?

10. Які основні види безробіття ви знаєте?

 

Рейтинг@Mail.ru