Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Соціологія - тести, кросворди

ПРОДОВЖЕННЯ

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Соціологія як наука виникла:

a. у ХУІІІ ст.

b. після Другої світової війни

c. у першій половині ХІХ ст.

d. на початку ХХ ст.

Question 2

Коли виникає соціальне?

a. коли людина задовольняє свої вітальні потреби

b. коли поведінка одного індивіда попадає під вплив іншого або групи незалежно від того, чи присутні фізично індивід або група

c. коли людина розмірковує про сенс свого життя

Question 3

Теоретична соціологія відрізняється від прикладної за:

a. методом дослідження

b. об’єктом дослідження

c. метою, яку ставить перед собою соціологія

Question 4

Яке з положень найбільш вірно визначає місце соціології в системі суспільних наук:

a. соціологія є складовою частиною соціальної філософії

b. соціологія не може існувати без висновків інших наук

c. це самостійна наука, яка має свій науковий інструментарій

Question 5

Соціологія як галузь соціологічного знання покликана:

a. здійснювати соціологічний аналіз історичного розвитку

b. вивчати історію конкретного суспільства

c. описувати й пояснювати сучасні соціальні процеси

Question 6

Термін "соціологія" запропонував і вперше використав у своїх творах:

a. Г.Спенсер

b. О.Конт

c. Е.Дюркгейм

d. К.Маркс

Question 7

Органічний напрям в соціології заснував:

a. Дж.Міль

b. Г.Спенсер

c. Е.Дюркгейм

d. О.Конт

Question 8

Вчення про соціально-економічні формації належить:

a. Дж.Міду

b. О.Конту

c. М.Веберу

Question 9

Засновником "розуміючої" соціології є:

a. Е.Дюркгейм

b. К.Маркс

 c. О.Конт

d. Г.Спенсер

e. М.Вебер

f. П.Сорокін

Question 10

Автором першого українського підручника "Загальна соціологія" є:

a. С.Дністрянський

b. М.Ковалевський

c. М.Грушевський

d. М.Шаповал

Question 11

Створення у Відні Українського соціологічного інституту належить:

a. Б.Кістяківському

b. І.Франку

c. М.Грушевському

d. М.Шаповалу

Question 12

"Суспільство – надіндивідуальна реальність, що базується на колективних уявленнях". Кому належить це визначення суспільства?

a. Аристотелю

b. Е.Дюркгейму

c. О.Конту

d. М.Веберу

Question 13

Складне суспільство – це таке:

a. що утворено з декількох держав або країн

b. в якому існують багатії та бідні

c. де є декілька соціальних верств населення що розташовуються зверху вниз із зменшенням доходів

Question 14

Простою, недиверсифікованою є соціальна структура:

a. традиційного аграрного суспільства

b. індустріального суспільства

c. інформаційного суспільства

d. протосуспільства

Question 15

Це поняття позначає зміни, що відбувається впродовж деякого часу у соціальних спільностях, групах, інститутах, організаціях та суспільствах, в їх взаєминах одне з одним, а також індивідами. Про яке поняття йдеться?

a. соціальний процес

b. соціальний прогрес

c. соціальна трансформація

d. соціальний розвиток

Question 16

Всезагальні зміни, які передбачають докорінне ламання соціального об’єкта і, як правило, спираються на насильство, - це:

a. еволюційні зміни

b. революційні зміни

c. прогресивні зміни

d. реформаційні зміни

Question 17

Різні форми колективної поведінки (мода, чутки, бунти) та соціальні рухи можна зарахувати до:

a. факторів природного оточення

b. технологічного фактора

c. фактора демографічних змін

d. фактора людських дій

Question 18

Пані "А" є українкою, християнкою, дочкою пана "Б", 30-річною жінкою. Це, з точки зору соціолога, є перелік її:

a. набутих соціальних статусів

b. рангових соціальних характеристик

c. приписних соціальних статусів

d. особистих якостей

Question 19

Прикладом соціального інституту є:

a. сім’я

b. релігія

c. Львівський банківський інститут

d. Інститут соціології НАН України

Question 20

Категорія "маргінал" вживається соціологами для означення:

a. в залежності від контексту правильними можуть бути обидві відповіді

b. людей і груп, які втратили зв’язок із суспільством, дистанціюються від нього

c. "нетипових" представників певної соціальної групи

Question 21

Категорія "социальна стратифікація" відображає:

a. процес переміщення соціальних груп чи окремих індивідів з однієї страти в іншу

b. ієрархічну організовану систему соціальної нерівності

c. набір соціальних статусів особистості

Question 22

Поняття "соціальна мобільність" було введено в науковий обіг:

a. Дж.Мідом

b. М.Вебером

c. Т.Парсонсом

d. П.Сорокіним

Question 23

Які з нижче перелічених позицій виділяють головний статус людини?

a. католичка

b. студентка

c. одружена

d. українка

e. молода

Question 24

Як називається ситуація, коли шістнадцятирічну доньку одночасно чекають батьки, щоб разом відсвяткувати день народження бабусі, і друзі, щоб піти на дискотеку:

a. конфлікт поколінь

b. статусний конфлікт

c. рольовий конфлікт

d. культурний конфлікт

Question 25

Процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це:

a. екстеріоризація

b. адаптація

c. інтеріоризація

Question 26

Хто з соціологів увів поняття девіації у соціологічну систему знань:

a. Е.Дюркгейм

b. Г.Спенсер

c. М.Вебер

Question 27

Соціалізація – це:

a. процес усвідомлення людиною себе як частки суспільства

b. процес розвитку людини

c. процес набуття певних знань, навичок та вмінь

d. засвоєння культурно-історичних традицій, соціальних норм та цінностей, що склалися в суспільстві

Question 28

Що вивчає економічна соціологія:

a. суспільство

b. соціально-економічні відносини

c. спільноти

Question 29

Що характеризує економічну соціологію:

a. предмет

b. об’єкти

c. процеси

Question 30

Які з економічних законів вивчає і досліджує економічна соціологія

a. закон відповідності виробничих відносин продуктивним силам

b. закон вартості

c. закон зростання продуктивності праці

Question 31

Які категорії є спеціальними категоріями економічної соціології:

a. економічна сфера

b. соціальна сфера

c. соціально-економічні процеси

Question 32

Що розуміють під методами дослідження економічної соціології:

a. шляхи досліджень

b. способи й прийоми дослідження

c. методичне забезпечення досліджень

Question 33

Що розуміють під об’єктом економічної соціології?

a. соціальну сферу

b. підприємства, установи, організації

c. суспільство

Question 34

Що є предметом економічної соціології:

a. соціально-економічні проблеми

b. соціально-економічні відносини

c. те, що досліджується

Question 35

Що розуміють під соціально-економічним захистом як предметом досліджень?

a. соціальні гарантії держави

b. соціальну безпеку

c. адресну допомогу

Question 36

Що являє собою організація управління соціально-економічними відносинами:

a. організацію процесу управління

b. організаційну побудову системи управління

c. організаційну структуру управління

Question 37

Які з перелічених явищ були причиною виникнення політики:

a. розповсюдження світових релігій

b. поділ суспільства на класи

c. національні конфлікти

d. територіальні конфлікти, війни

e. усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів

f. конфлікти в системі "держава – особа"

g. поява перших державних утворень

h. становлення капіталістичних відносин

Question 38

Метою політики є:

a. забезпечення панування одних соціальних груп над іншими

b. узгодження соціальних інтересів

c. на основі суспільних інтересів об’єднувати всі верстви суспільства та спрямовувати їх дії на вирішення важливих суспільно-державних завдань

d. визначення лідера

Question 39

Хто з перелічених мислителів увів в обіг чимало положень, визначень соціології політики:

a. Ю.Хабермас

b. П.Сорокін

c. Р.Мертон

d. Е.Мейо

e. Ф.Тейлор

f. М.Вебер

g. К.Леві-Стросс

Question 40

Які з перелічених компонентів Ви віднесли б до внутрішніх складових соціологічної політики?

a. соціологія держави

b. соціологія політичної освіти

c. соціологія політичного маркетингу

d. соціологія міжнародних відносин

e. соціологія політичної свідомості та політичної поведінки

f. електоральна соціологія

g. етносоціологія

h. соціологія політичних рухів і партій

Question 41

Складова соціології політики соціологія держави вивчає:

a. усе з переліченого

b. взаємодію держави з громадським суспільством

c. нічого з переліченого

d. форму державного устрою

e. сутність правової держави

f. походження держави

g. функції держави

Question 42

Яка з названих наук вивчає молодіжні проблеми:

a. економіка

b. педагогіка

c. демографія

d. психологія

e. соціальна психологія

Question 43

Суть теоретико-пізнавальної функції соціології полягає в:

a. у вироблення специфічного понятійно-категорійного апарату

b. поширенні впливу на поведінку й свідомість людей

c. дослідженні сутнісної характеристики молоді як особливої соціально-демографічної спільноти

Question 44

Суть прогностичної функції соціології молоді полягає в:

a. прийнятті управлінського рішення

b. виробленні коротко- й довгострокових прогнозів їх розвитку

c. дослідженні актуальних економічних, правових та соціальних проблем молоді

Question 45

Суть практичної функції соціології молоді полягає в:

a. забезпеченні тісного зв’язку дослідницьких інститутів, лабораторій з державними й громадськими структурами, що працюють з молоддю

b. суспільному призначенні ролі соціології, яку вона виконує в суспільстві

c. виробленні сучасних методик комплексного вивчення молодіжних проблем

Question 46

Які молодіжні проблеми в Україні за результатами соціологічних досліджень є найголовнішими:

a. втрата соціальної перспективи

b. низький рівень життя

c. матеріальна незабезпеченість

d. низька народжуваність

e. формування молодого спеціаліста

b. взаємодію держави з громадським суспільством

g. безробіття

h. високий рівень розлучень

Question 47

Методом соціологічного дослідження є:

a. проведення соціологічного експерименту над об’єктом

b. розробка наукової гіпотези

c. отримання нових знань про об’єкт вивчення

Question 48

Процедурна частина програми соціологічного дослідження включає:

a. структурну операціоналізацію понять

b. формулювання наукових гіпотез дослідження

c. опис прийомів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації

Question 49

Результатом якого дослідження є аналіз об’єкта, розробка правил, теорії:

a. описового

b. пілотажного

c. аналітичного

Question 50

Вибіркова сукупність при дослідженнях – це:

a. частина генеральної сукупності, відібрана випадково, без системи

b. певна кількість елементів генеральної сукупності, вибраних за певними правилами

c. уся генеральна сукупність, згрупована за певними ознаками

Question 51

Соціологічне дослідження – це:

a. методи типологізації соціальних об’єктів

b. система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють отримати достовірні знання про той чи інший процес або явище суспільного життя

c. система параметрів майбутнього соціального об’єкту або якісно нового стану існуючого об’єкта

d. система знань та навичок, що дозволяє професійно займатися соціологією

 

 КРОСВОРДИ

(ВИСИЛАЮТЬСЯ КЛІЄНТУ ЗАПОВНЕНІ У КЛІТИНАХ КРОСВОРДУ-МАКЕТУ)

 КРОСВОРД 1

По горизонталі

1.

Сукупність людей, що об’єднані тривкими соціальними зв’язками і відносинами, яка виступає об’єктом соціології

3.

Кому належить визначення: «Соціологія – це наука, яка вивчає поведінку людей, що живуть в середовищі себе подібних?»

4.

Яка функція соціології передбачає збирання, систематизацію та нагромадження соціологічної інформації, одержаної в результаті проведення досліджень?

6.

функція соціології, що передбачає концентрацію, пояснення, поповнення та збагачення існуючого соціологічного знання, розробку концепцій, теорій на основі дослідження соціальної дійсності.

8.

Дослідження основних показників суспільного розвитку, якісних характеристик, які визначають певні соціальні типи населення.

9.

…… соціології – це соціальні зв’язки, соціальні відносини, соціальна структура, соціальні системи, соціальні функції, тобто все соціальне.

По вертикалі

2.

Функція соціології, яка засвідчує її здатність до вироблення науково обґрунтованих прогнозів про тенденції розвитку соціальних процесів та явищ.

3.

Наука про суспільство.

5.

Соціологія культури – це … теорія.

7.

Функція соціологічного знання, що передбачає систематизацію, опис, нагромадження дослідницького матеріалу у вигляді аналітичних записок, звітів, статей, книг.

 

 КРОСВОРД 2

По горизонталі

1.

Перша наука із класифікації наук О.Контом

5.

Автор теорії соціальної структуризації.

6.

Умисне позбавлення себе життя, одна з форм відхилення поведінки.

7.

… Сорокін (1889-1968).

8.

Німецький соціолог, філософ і історик, основоположник розуміючої соціології й теорії соціальної дії.

9.

Об’єднання в одне ціле.

По вертикалі

1.

Один із типів особистостей за характером їх пристосованості до соціального оточення у праці «Польський селянин у Європі та Америці».

2.

Американський соціолог і психолог, засновник Чиказької
школи.

3.

Вид ресурсів за Е.Гідденс.

4.

Представник географічного детермінізму.

 

 КРОСВОРД 3

По горизонталі

2.

Український історіософ, професор Ніжинського історико-філологічного інституту; вважав соціологію і психологію науками про над органічні явища; основна ідея – ідея розвитку; виділив 4 підрозділи соціології.

3.

Український публіцист-емігрант, дав соціолого-синтетичні визначення права на духовні й матеріальні надбання на рідних землях і на збереження власної ідентичності й духовних цінностей на еміграції.

4.

Політичний діяч, письменник, автор першої Конституції України (1710) на основі ідеї демократичного ладу, української державності.

5.

Громадський і політичний діяч, історик, соціолог. Створив у Відні Український соціологічний інститут, автор праці «Початки громадянства (генетична соціологія)» (1921).

6.

Український фізіолог, досліджував біологічні, фізіологічні, логічні, рефлектологічні аспекти суспільного життя, заклав початки «соціофізіології».

7.

Український історик, етнограф, соціолог, політичний діяч; вважав соціологію наукою про організацію й еволюцію суспільства, розвинув вчення про прогрес і солідарність.

По вертикалі

1.

Політичний діяч доби Центральної Ради, соціолог; в листопаді 1924 р. Заснував у Празі Український інститут громадознавства.

2.

Філософ, критик позитивізму О.Конта, висунув концепцію зближення науки й релігії, професор Київського університету в 1851 – 1886 рр.

6.

Економіст, соціолог, досліджував форми організації первісного суспільства, вказував на вплив економічного фактора в розвитку суспільного життя.

 

 КРОСВОРД 4

По горизонталі

1.

В якому суспільстві індивіди керуються традиційними цінностями, будучи обмеженими у виборі, змушені діяти згідно з традиціями?

2.

Суспільство, в якому існує поділ на основні класи.

3.

Галузь відносин між соціальними суб’єктами (класами, соціальними групами, національними спільнотами державами) щодо здійснення політичної влади.

4.

Сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми.

6.

Цілісне утворення, яке має свою внутрішню структуру, структурні елементи та зв’язки.

По вертикалі

1.

Суспільство, яке не допускає інших форм власності, крім державної, іншої ідеології, крім комуністичної.

3.

Такі суспільства виникають наприкінці ХVІІІст. З появою промислового виробництва, розвитку системи державного управління.

5.

Угрупування людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні можливості спільно діяти.

 КРОСВОРД 7

По горизонталі

1.

Здійснюване власником або делеговане ним іншим економічним суб’єктам право прийняття управлінських рішень з приводу функціонування й реалізації об’єкта власності.

3.

Соціологічна категорія, яка охоплює підсистеми суспільних відносин (економічних, соціальних, правових, психологічних), які прямо та опосередковано стосуються привласнення матеріальних і духовних благ.

4.

«Соціальні …» - процес виникнення нових явищ, структур, характеристик у різних соціальних системах і підсистемах під час їх взаємодії.

По вертикалі

2.

«Економічна …» - система соціальних дій, пов’язана з використанням різних за функціями і призначенням економічних цінностей (ресурсів) та зорієнтована на одержання користі (вигоди, винагороди, прибутку) від їх обігу.

5.

«Соціальний …» - послідовна зміна станів у соціальних системах, соціальних інститутах та організаціях, соціальні зміни в динаміці.

 

КРОСВОРД 10

По горизонталі

1.

Один з методів соціології.

3.

Уточнення змісту аналізованих понять.

6.

Обґрунтоване припущення про структуру, механізми функціонування й розвитку досліджуваного об’єкта.

7.

Метод «снігового …» - один з видів вибірки.

9.

Вид спостереження, коли спостерігач стає повноправним учасником групи, яку він спостерігає.

По вертикалі

1.

Схематичне зображення реакції досліджуваних один на одного при відповідях на соціометричний критерій.

2.

«… атака» - один з видів експертного опитування.

4.

Метод опитування в соціології.

5.

Здатність методу вимірювати саме ту властивість об’єкта, яка має бути виміряна.

8.

... – аналіз - формалізований спосіб інтерпретації текстів.

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru