Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Страхові послуги (МАУП)

100  грн., 112 стр. (84 вопроса)


Тест 1

 1. З чого складається основне призначення страхових фондів?
 2. Наведіть основні функції захисного призначення страхування.
 3. Перерахуйте головні завдання інвестиційного призначення страхування .
 4. З чого складається розподільче призначення страхування?
 5. Перерахуйте основні способи здійснення страхування і основні етапи їх історичного розвитку.
 6. У чому основна відмінність різноманітних способів страхування?
 7. Перерахуйте склад усіх суб’єктів страхових правовідносин і дайте їм визначення.
 8. Поясніть взаємозв’язок об’єкта страхування зі страховим інтересом.
 9. Зробіть об’єктну класифікацію видів страхування.
 10. Поясніть зв’язок між страховою сумою, страховою вартістю й обсягом страхової виплати для різних видів страхування.
 11. Визначите призначення страхового тарифу і його зв’язок із страховим платежем.
 12. З’ясуйте поняття прямого, непрямого і повного страхового збитку.
 13. Дайте визначення франшизи, сформулюйте її призначення і перерахуйте види франшиз.

Тест 2

 1. Перерахуйте основні ознаки, за якими страхове право можна віднести до різновиду зобов’язального права.
 2. Розкрийте зміст поняття “страховий ризик”.
 3. Поясніть зміст, умови придатності й основне призначення головних принципів страхування.
 4. Перерахуйте можливі форми страхових зобов’язань.
 5. Які основні вимоги подаються до договору добровільного страхування?
 6. Дайте характеристику основних систем страхової відповідальності і розкрийте ступінь їхньої придатності в практиці страхування.
 7. Які вимоги висовуються до правил добровільного страхування?
 8. Опишіть структуру страхового законодавства України і поясніть її склад.
 9. Як здійснюється державний нагляд за страховою діяльністю в Україні?
 10. Розкрийте основний зміст процедури ліцензування страхової діяльності.

Тест 3

 1. Дайте загальну характеристику і перерахуйте склад страхового ринку.
 2. Що таке комплексний страховий ринок?
 3. Охарактеризуйте структуру страхового ринку та її основні складові.
 4. Що таке інфраструктура страхового ринку?
 5. Визначте і перерахуйте характерні ознаки прямих страхових посередників (агентів і брокерів).
 6. Які ринкові господарські форми можна застосувати для керування страховим ринком?
 7. Поясніть роль ринку “Ллойда” як ринкового регулятора у рамках України.
 8. У чому полягають головні особливості страхового продукту як товару?
 1. Перерахуйте основні принципи і напрямки поширення страхових продуктів.
 1. Які основні тенденції у розвитку сучасних страхових ринків?

Тест 4

 1. Дайте визначення актуарних розрахунків у страхуванні, охарактеризуйте їх основні задачі і призначення.
 2. Охарактеризуйте основні параметри таблиці смертності населення та її призначення для актуарних розрахунків
 3. Дайте класифікацію основних видів актуарних розрахунків.
 4. Дайте визначення понять “нетто-ставка” і “брутто-ставка”.
 5. Охарактеризуйте основні показники страхової статистики.
 6. Наведіть рівняння для збитковості страхової суми, частоти і тяжкості шкоди.
 7. Поясніть структуру страхової премії і призначення її компонентів для ризикового страхування
 8. Поясніть структуру страхової премії і призначення її компонентів для страхування життя.
 9. З яких компонентів складається брутто-ставка?
 10. Які види страхових премій (внесків) Вам відомі?

Тест 5

 1. З чого складаються активи страхової компанії?
 2. Охарактеризуйте особливості грошового обігу страхової компанії.
 3. Перерахуйте різновиди доходів від страхової діяльності.
 4. З чого складаються доходи від інвестиційної й іншої діяльності?
 5. Дайте визначення витрат страховика і розкрийте їхній зміст.
 6. Що є джерелом прибутку страховика?
 7. Як здійснюється оподатковування страхової діяльності в Україні?
 8. За якою ставкою податку оподатковується страхування життя?
 9. Охарактеризуйте оподатковування результатів нестрахової діяльності страховика.
 10. Яка ставка оподатковування доходу за ризиковими видами страхування?
 11. Як оподатковується страхування і перестраховування ризиків у страховика-нерезидента?

 

Тест 6

 1. Поясніть, чим визначається фінансова надійність страховика.
 2. З чого складаються і яке призначення страхових резервів?
 3. Що таке технічні резерви страхової компанії?
 4. Перерахуйте призначення і склад резервів із страхування життя.
 5. Що таке резерв збитків?
 6. Перерахуйте основні принципи розміщення страхових резервів
 7. Наведіть склад параметрів платоспроможності страхової компанії.

 

Тест 7

 1. Перерахуйте основні категорії та наведіть класифікацію різновидів особистого страхування.
 2. У чому різниця між страхуванням життя у разі смерті і страхуванням від нещасних випадків?
 3. Перерахуйте страхові ризики для пенсійного страхування.
 4. Як визначається вартість страхування здоров’я на випадок хвороби?
 5. Що визначає потребу здійснити медичне страхування?

Тест 8

 1. Назвіть основні види майнового страхування.
 2. Що є об’єктом страхування для договору майнового страхування?
 3. У чому сутність вогневого страхування?
 4. Яка мета майнового страхування від ризиків стихійних явищ?
 5. Назвіть головні особливості здійснення страхування майна від протиправних дій третіх осіб.
 6. У чому полягає майнове страхування технічних ризиків?
 7. Опишіть порядок здійснення страхування фінансового ризику.
 8. Надайте основні ризикистрахування вантажів.
 9. Що є головним фактором визначення об’екту страхування в страхуванні транспортних засобів?
 10. Назвіть особливості ризиків при страхуванні майна громадян.

 

Тест 9

 1. Охарактеризуйте об’єкти страхування для договорів страхування різних видів відповідальності.
 2. Опишіть особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
 3. З чого складається страхування відповідальності перевізника?
 4. Наведіть приклади страхування професійної відповідальності.
 5. Що таке екологічне страхування?
 6. Які головні особливості страхування відповідальності виробника за якість продукції?
 7. Наведіть приклади ризиків при страхуванні відповідальності роботодавця.

 

Рейтинг@Mail.ru