Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Теоретико-методологічні засади мотивації персоналу (МАУП)

100 грн., 91 стр., (всего 90 вопросов)

Тема 1

1. Наведіть типи класифікації потреб.

2. Розкрийте сутність категорії «інтереси».

3. Поясніть сутність категорії «мотиви».

4. Охарактеризуйте взаємозв’язок між категоріями «потреби», «інтереси», «мотиви».

5. Розкрийте сутність категорій «стимули», «стимулювання».

6. Дайте визначення категорії «мотивація персоналу».

7. Дайте характеристику складових мотивації персоналу.

8. Обґрунтуйте сутність понять «внутрішньої» і «зовнішньої» мотивації, співвідношення та відмінності між ними.

9. Назвіть основні стадії процесу мотивації та розкрийте їхній зміст.

10. Охарактеризуйте взаємозв’язок між мотивацією персоналу і кінцевими результатами діяльності.

 

Тема 2

1. Назвіть українських учених, які зробили суттєвий внесок у створення та розвиток теорій мотивації.

2. Дайте характеристику основних етапів розвитку теоретичних поглядів на мотивацію трудової діяльності.

3. Розкрийте основні положення та ідеї теорії Маслоу.

4. Дайте характеристику потреб за Маслоу та поясніть їх ієрархічність.

5. Чимало економістів критикує окремі положення теорії Маслоу. Чи є, на ваш погляд, правомірною така критика?

6. Розкрийте сутність теорії Герцберга.

7. За Герцбергом, рівень заробітної плати не належить до чинників-мотиваторів. Ваше ставлення до цього твердження?

8. Розкрийте ключові положення теорії набутих потреб Мак-Клелланда.

9. Як ви ставитесь до класифікації потреб, запропонованої Мак-Клелландом?

10. Сформулюйте загальні положення змістових теорій мотивації.

 

Тема 3

1. У чому полягає принципова відмінність між змістовими і процесуальними теоріями мотивації?

2. На яких засадах будується теорія очікувань?

3. Сформулюйте власне ставлення до ідеї теорії справедливості.

4. У чому полягають основні ідеї теорії справедливості?

5. Викладіть власний погляд на взаємозв’язок справедливості і мотиваційних настанов персоналу.

6. Як ви ставитесь до концепції партисипативного (спільного) управління? Вкажіть її найсуттєвіші положення.

7. У чому полягає особливість моделі Портера – Лоулера?

8. Сформулюйте якими є, на Ваш погляд, сильні та слабкі сторони моделі Портера – Лоулера.

9. Ваша оцінка повноти використання потенціалу сучасних теорій мотивації в практиці менеджменту персоналу на підприємствах України.

10. Що, на Ваш погляд, заважає (сприяє) розвитку мотиваційної політики вітчизняних підприємств на сучасному етапі?

 

Тема 4

1. Розкрийте сутність матеріальної мотивації персоналу.

2. Назвіть основні чинники підвищення (зниження) матеріальної мотивації трудової діяльності.

3. Поясніть, з чим пов’язана неефективність обмежувальної політики стосовно заробітної плати.

4. Охарактеризуйте механізм взаємозв’язку заробітної плати, ефективності виробництва та доходів працівників.

5. Назвіть та дайте пояснення показників, які використовуються для оцінки диференціації доходів працівників.

6. Поясніть, чому саме трудовій мотивації належить одне з провідних місць у підвищенні ефективності праці.

7. Що Ви розумієте під статусною мотивацією трудової діяльності?

8. Обґрунтуйте сутність неоматеріальної мотивації трудової діяльності.

9. Розкрийте зміст конфліктності мотивів та його вплив на трудову поведінку персоналу.

10. Сформулюйте сутність мотиваційного моніторингу.

 

Тема 5

1. Сформулюйте сучасне розгорнуте визначення сутності заробітної плати.

2. Розкрийте зміст функцій заробітної плати.

3. Опишіть механізм реалізації основних функцій заробітної плати.

4. Назвіть та охарактеризуйте основні рівні формування заробітної плати.

5. Чим зумовлено необхідність державного втручання в організацію заробітної плати і якими є допустимі межі цього втручання?

6. Назвіть суб’єктів та основні об’єкти договірного регулювання оплати праці на різних рівнях соціального партнерства.

7. Дайте визначення системи оплати праці, розкрийте її сутність

8. Який взаємозв’язок існує між системами і формами оплати праці?

9. Назвіть основні класифікаційні ознаки систем оплати праці.

10. За якими критеріями здійснюється вибір індивідуальної чи колективної системи оплати праці?

 

Тема 6

1. Розкрийте місце тарифної системи в механізмі визначення індивідуальної заробітної плати.

2. Які функції заробітної плати реалізуються через тарифну її частину?

3. Дайте оцінку ролі нормування у визначенні заробітної плати.

4. Дайте характеристику мотиваційної ролі нормування праці.

5. Назвіть та опишіть вимоги до розробки системи преміювання персоналу підприємства.

6. Яку роль у системі матеріального стимулювання відіграють одноразові премії та винагороди?

7. Поясніть, чим відрізняються доплати від надбавок.

8. За якими ознаками здійснюється класифікація надбавок?

9. Дайте характеристику доплат, які мають водночас і стимулювальний, і компенсаційний характер.

10. Назвіть критерії, за якими доцільно диференціювати надбавки за високу професійну майстерність робітників.

 

Тема 7

1. Назвіть чинники, що зумовлюють підвищення ролі нематеріальної мотивації трудової діяльності.

2. Охарактеризуйте складові класичної програми гуманізації праці.

3. Обґрунтуйте необхідність широкого залучення працівників до управління виробництвом?

4. За якими напрямами має здійснюватися розвиток виробничої демократії на підприємствах України?

5. Чому планування кар’єри правомірно розглядати як чинник мотивації?

6. Дайте визначення поняття «кар’єра» та назвіть її основні види.

7. У чому виявляється мотиваційна роль вільного часу та сприятливого режиму робочого часу?

8. Розкрийте сутність моделей гнучкої організації робочого часу.

9. Охарактеризуйте сутність ковзних графіків робочого часу.

10. У чому полягає сучасна роль права персоналу на інформацію?

 

Тема 8

1. Дайте розгорнуте визначення поняття «оцінка персоналу».

2. Викладіть сутність основних видів оцінки персоналу.

3. Обґрунтуйте взаємозв’язок між оцінкою та мотиваційними настановами персоналу.

4. Розкрийте основні положення змісту оцінки.

5. Охарактеризуйте сутність методів оцінки персоналу.

6. Дайте загальну характеристику методу оцінки персоналу на основі системи балів.

7. Обґрунтуйте «технологію» оцінки результантів праці керівників і спеціалістів.

8. Назвіть основні етапи оцінки за цілями.

9. Чи існує необхідність здійснення соціально-психологічної оцінки керівників і спеціалістів?

10. Що дає змогу визначити метод оцінки керівників і спеціалістів?

 

Завдання до іспиту

1. Як ви ставитесь до концепції партисипативного (спільного) управління? Вкажіть її найсуттєвіші положення.

2. Назвіть основні чинники підвищення (зниження) матеріальної мотивації трудової діяльності.

3. Поясніть, чому саме трудовій мотивації належить одне з провідних місць у підвищенні ефективності праці.

4. Сформулюйте сучасне розгорнуте визначення сутності заробітної плати.

5. Розкрийте місце тарифної системи в механізмі визначення індивідуальної заробітної плати.

6. Якими принципами та правилами слід керуватися, вибираючи показники та умови преміювання робітників?

7. Окресліть основні напрями, за якими на практиці може реалізовуватись участь персоналу в управлінні виробництвом.

8. За якими напрямами має здійснюватися розвиток виробничої демократії на підприємствах України?

9. Дайте розгорнуте визначення поняття «оцінка персоналу»

10. Дайте визначення поняття «кар’єра» та назвіть її основні види.

 


Рейтинг@Mail.ru