Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Університетська освіта - тести (МАУП)

 

 

45 грн.

 

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Хто перший в Олександрії створив центр культури і наук?

            a. старі особи з великим життєвим досвідом;            

            b. писарі;        

            c. Птоломей І;            

Question 2

Для кожної навчальної дисципліни розробляють:

            a. навчальну програму;        

            b. освітньо-кваліфікаційну характеристику;    

            c. індивідуальну програму.     

Question 3

З якого часу почав функціонувати Храм Муз - центру культури і наук?

            a. 37 року до н. є.;      

            b. 17 року до н. є.;      

            c. 307 року до н. є.;   

Question 4

Хто першим у 641 р.  знищив  Олександрійську бібліотеку, керуючись логікою: „Якщо у книгах йдеться не про те, що в Корані, їх треба знищити. А якщо ж те, що в Корані, то вони не потрібні”.

            a. солдати Цезаря.     

            b. халіф Омару;         

            c. науковціі писці;       

Question 5

Термін „університет” походить:

            a. з італійськоїБолоньї;        

            b. з Парижу;    

            c. з Греції.      

Question 6

До системи вищої освіти України належать:

            a. дитячі ясла, школи;            

            b. університети;        

            c. професійно-технічні училища.        

Question 7

Структура освіти включає:

            a. всі варіанти вірні. 

            b. дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту;            

            c. вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту;          

Question 8

Рівнів акредитації вищих навчальних закладів України існує:

            a. чотири.      

            b. сім. 

            c. п'ять;          

Question 9

Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади:

            a. I- IIрівня акредитації;          

            b. IVрівня акредитації.          

            c. III рівня акредитації;

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

У якому році був створений перший університет сучасного європейського типу?

            a. 1088 року; 

            b. 1188 року;   

            c. 188 року.     

Question 2

 Бакалавр - це:

            a. середня вища освіта.         

            b. базова вища освіта;         

            c. неповна вища освіта;         

Question 3

У якому місті був створений перший університет?

            a. в Греції.      

            b. в Італійській Болоньї;       

            c. в Парижі;    

Question 4

Складовими незалежного забезпечення якісних показників освітньої діяльності є:

            a. всі відповіді вірні.             

            b. атестація;   

            c. акредитація, ліцензування;             

Question 5

Для забезпечення додержання вимог до вищої та професійно-технічноїосвіти в Україні створена:

            a. кваліфікаційна комісія;       

            b. Державна акредитаційна комісія.            

            c. відбіркова комісія;   

Question 6

Галузеві стандарти вищої освіти містять:

            a. освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму;      

            b. робочі навчальні програми;            

            c. засоби діагностики якості вищої освіти.      

Question 7

Існують такі форми навчання у вищій школі:

            a. денна, заочна;        

            b. дистанційна;           

            c. ранкова.      

Question 8

До форм здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва належить:

            a. денна;         

            b. вечірня, дистанційна;       

            c. заочна.       

Question 9

Формальна освіта передбачає:

            a. отримання відповідного документу про освіту.             

            b. визначену освітньо-професійну програму; 

            c. державну атестацію та термін навчання;   

Question 10

Професор - це:

            a. вчене звання;        

            b. рівень освіти;         

            c. науковий ступінь;

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Що передбачає гуманітаризація вищої освіти?

            a. сформуваність системи цінностей та етичні норми поведінки.            

            b. вивчення класичного циклу дисциплін;       

            c. залучення якомога ширшого кола охочої навчатися молоді;          

Question 2

Якість вітчизняної освіти, яка формувалася зусиллями кращих представників професорсько-викладацького складу університетів, називається:

            a. гуманізацією;          

            b. cистемністю та дієвістю виховного процесу           

            c. фундаментальністю;        

Question 3

Що передбачає демократизаціявищої освіти?

            a. залученняя якомога ширшого кола охочої навчатися молоді; 

            b. вивчення класичного циклу дисциплін;       

            c. сформуваність системицінностей та етичнінормиповедінки.          

Question 4

Термін «диверсифікація» означає:

            a. вид навчальної роботи;      

            b. завдання викладача.          

            c. різноманітність;    

Question 5

Міжнароднаспівпрацявищихнавчальнихзакладів це:

            a. інтернаціоналізація;           

            b. інтеграція;   

            c. всі варіанти правильні.    

Question 6

Сорбонську декларацію підписано у:

            a. 2001 р.;       

            b. 1998 р.       

            c. 1988 р.;       

Question 7

Болонську декларацію підписано у:

            a. 1999 р.        

            b. 1988 р.;       

            c. 2001 р.;       

Question 8

 Офіційно Велику Хартію було прийнято:

            a. 1998 р;        

            b. 1988 р.;      

            c. 1999 р.        

Question 9

Міжнародним документом про взаємне визнання кваліфікацій є:

            a. Велика Хартія Університетів;         

            b. Лісабонська конвенція;       

            c. Сорбоннська декларація;             

Question 10

 Механізмами досягнення інтеграції систем вищої освіти Європи є:

            a. сприяння мобільності на ринку праці та освітніх послуг.         

            b. прийняття двоциклової системи;    

            c. заснування системи кредитів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Головна мета Болонського процесу - це:

            a. сприяння необхідним європейським вимірам у вищій освіті;          

            b. створення ідентичної систем освіти у різних країнах;   

            c. формування єдиного центру керування вищою освітою.    

Question 2

До якого типу темпераменту належить характеристика «дужеемоційна та енергійналюдина»

            a. холерик;     

            b. сангвінік.     

            c. флегматик; 

Question 3

Кредитно-модульна система - це:

            a. система виміру обсягу навчального навантаження;           

            b. модель організації навчального процесу;          

            c. форма навчання;    

Question 4

Педагогічне спілкування - це:

            a. процес взаємодій між викладачем та студентами.        

            b. процес виховання; 

            c. процес навчання;    

Question 5

 Фундаменталізація навчання - це:

            a. збільшення кількості дисциплін за фахом;             

            b. збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу; 

            c. збільшення кількості загальноосвітніх дисциплін. 

Question 6

Індивідуалізація навчання - це:

            a. посилення індивідуального впливу викладача на студентів.         

            b. урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни;   

            c. індивідуальне навчання;    

Question 7

Фактори індивідуалізації навчання передбачають:

            a. вік тих, хто навчається;      

            b. всі відповіді вірні.             

            c. індивідуально-психологічніособливості тих, хтонавчається;          

Question 8

Основою індивідуальності людини вважається:

            a. вік; 

            b. поведінка.   

            c. темперамент;        

Question 9

Природжена індивідуально-психологічна особливість людини - це

            a. темперамент;        

            b. характер.    

            c. прояви психіки;       

Question 10

До якого типу темпераменту належить характеристика «психічно активна людина»

            a. холерик;      

            b. сангвінік.   

            c. флегматик

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Навчання у широкому значенні розглядається як:

            a. формування вмінь та навичок.       

            b. засвоєння відповідної кількості інформації;       

            c. один із найважливіших видів діяльності людини;   

Question 2

Навчальні дисципліни бувають:

            a. альтернативними; 

            b. змішаними.             

            c. нормативними;     

Question 3

Провідною формою організації навчального процесу у вузі є:

            a. практичне заняття;             

            b. семінарське заняття.          

            c. лекція;        

Question 4

Навчальна програма – державний документ, який визначає:

            a. перелік навчальних предметів;   

            b. розподіл дисциплін за роками навчання;   

            c. тривалість семестру.          

Question 5

Обліковими одиницями навчального часу студента є:

            a. навчальний рік       

            b. кредит        

            c. академічна година            

Question 6

До індивідуальних завдань з окремих дисциплін належать:

            a. тести;         

            b. реферати; 

            c. дипломні роботи; 

Question 7

Зміст самостійної роботи студента визначається:

            a. навчальною програмою дисципліни;      

            b. власним бажанням студента;         

            c. методичними матеріалами та вказівками;          

Question 8

 Педагогічне спілкування – це

            a. різновид багатопланового процесу розвитку контактів.      

            b. взаємодій між тими, хто навчається, та тим, хто навчає;         

            c. вид спілкування;     

Question 9

Що у процесі навчання набуває особливо важливого значення?

            a. велика кількість термінів.   

            b. мова викладача;   

            c. синтаксичні конструкції;      

Question 10

 Перед іспитом проводиться:

            a. бесіда;        

            b. опитування;            

            c. консультація;

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Рейтинг студента визначається за:

            a. сумою оцінок з усіх навчальних дисциплін.       

            b. середнім арифметичним рейтингових показників з усіхн авчальних дисциплін;     

            c. кількістю пропущених занять;         

Question 2

Мета навчання – це

            a. усвідомлений результат навчання.         

            b. передбачення навичок та вмінь;    

            c. спонукання до навчання;    

Question 3

Який загальний час протягом навчального року передбачений для засвоєння навчального матеріалу студента?

            a. не менше 60 кредитів ECTS;        

            b. не більше 80 кредитів ECTS;         

            c. 140 кредитів ECTS.            

Question 4

Обсяг яких видів роботи студента відповідно до системи ECTS відображають кредити?

            a. лекційних, консультацій, екзаменів;           

            b. всі відповіді правильні.    

            c. практичних, семінарських та лабораторних занять;           

Question 5

Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах такі:

            a. самостійна робота;           

            b. аудиторні навчальні заняття;      

            c. прогулянка;             

Question 6

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах:

            a. навчальна робота;            

            b. теоретична підготовка;       

            c. практична підготовка;      

Question 7

До професійної свідомості фахівця належать:

            a. темп роботи;           

            b. професійні знання та цінності;    

            c. індивідуальний стиль діяльності.   

Question 8

 Професійна діяльність викладачів вищих навчальних закладів складається із сукупності функціональних обов'язків, до яких належить виконання:

            a. навчальної роботи;          

            b. навчально-методичної робота;   

            c. виховної та профорієнтаційної роботи. 

Question 9

 Найважливішим видом професійноїдіяльностівикладачів є:

            a. науково-дослідна робота;            

            b. професійна майстерність. 

            c. навчально-наукова робота зі студентами;          

Question 10

Навчально-наукова робота викладача зі студентами передбачає:

            a. підготовку студента до виступу на студентській науковій конференції.          

            b. керівництво роботою студента при його участі у виконанні науково-дослідної роботи; 

            c. допомогу та консультації в публікації статті студента;

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Європейська кредитно-трансферна система - це:

            a. система навчальних дисциплін, які вивчає студент;          

            b. кредитна система, яка базується на обліку навчальної роботи, виконаної студентом;     

            c. форма навчання;    

Question 2

Основною перевагою модульно-рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності для студента полягає у:

            a. формуванні позитивної мотивації навчальної діяльності;        

            b. добровільному, полісуб´єктному, поліваріантному, відкритому, поступовому і гнучкому процесі.          

            c. введенні двоступеневої структури вищої освіти (бакалавр — магістр);      

Question 3

Інформаційний пакет містить інформацію про:

            a. вищий навчальний заклад;            

            b. студента ; 

            c. вакансії.      

Question 4

Кредитно-модульна система - це:

            a. система виміру обсягу навчального навантаження;     

            b. модель організації навчального процесу;   

            c. форма навчального процесу;         

Question 5

Модуль – це :

            a. задокументована завершена частинаосвітньо-професійноїпрограми;        

            b. логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і практичних умінь з певної навчальної дисципліни.          

            c. змістовненаповнення кредиту;       

Question 6

Заліковий кредит – це одиниця виміру...

            a. навчального навантаження;        

            b. якості навчання ;    

            c. професійної підготовки.      

Question 7

Модернізація навчального процесу в руслі вимог Болонської декларації передбачає:

            a. рейтингова система оцінювання з кожної дисципліни;        

            b. збільшення обсягів самостійної роботи студента;        

            c. модульну технологію навчання.     

Question 8

Обсяг яких видів роботи студентавідображають кредити, відповідно до системи ECTS:

            a. всі варіанти вірні. 

            b. лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять;      

            c. консультацій, практик, екзаменів, самостійної роботи студента     

Question 9

Метою створення ЕСТS є:

            a. всі варіанти вірні    

            b. підвищення мобільності і академічного визнання;        

            c. рівномірно розподілений, рівномірно напружений характер навчання;       

Question 10

Термін «рейтинг» перекладається як:

            a. система;     

            b. номер.        

            c. порядок;

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

 Балів: 1

 Самоменеджмент – це:

            a. вміння управляти собою;            

            b. можливісь для індивідуалізації навчання. 

            c. пізнання студентом себе в процесі навчання;        

Question 2

При здобуванні студентами вищої освіти на самостійне вивчення навчального матеріалу відводиться:

            a. 50-70%;       

            b. 30-50%;       

            c. 70-90%.       

Question 3

Чому сприяє самоменеджмент поряд з мотивацією навчання і культурою розумової праці сучасного студента?

            a. збільшення рівня працездатності ;             

            b. забезпеченню успішності.           

            c. підвищенню ефективності самостійної роботи;      

Question 4

Процес формування самоменеджменту студента припускає:

            a. можливісь для індивідуалізації навчання. 

            b. самовизначення, самоорганізацію, самомотивацію і самореалізацію;            

            c. вміння управляти собою;    

Question 5

Основні цілі самоменеджменту:

            a. максимально використовувати власні можливості;      

            b. вміти долати зовнішні обставини.          

            c. свідомо керувати перебігом свого життя;          

Question 6

Однією з основних умов збереження високої працездатності студентів є:

            a. захопленісь навчанням.     

            b. дотримання режиму дня;             

            c. розпорядорк харчування;    

Question 7

Бюджет часу – це:

            a. складові частини робочого часу;    

            b. правильний розподіл режимних моментів у добовому ритмі,що дає змогу об'єктивно підійти до використання своїх функціональних можливостей.           

            c. правильне планування і розподіл часу, розумне і раціональне його витрачання на різні види робіт та форми діяльності;    

Question 8

Структуру бюджету часу студента формують:

            a. режим праці та відпочинку;            

            b. робочий (навчальний) і неробочий (позаробочий) час;            

            c. аудиторні заняття і самостійна робота.      

Question 9

Виокремлюють бюджет часу студентів:

            a. річний;       

            b. тижневий; 

            c. добовий     

Question 10

При здобуванні студентами вищої освіти на аудиторні заняття відводиться:

            a. 30-50%;       

            b. 50-70%;       

            c. 70-90%,

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

Як трактується термін «студент» в «Українському педагогічному словнику»?

            a. учень вищого навчального закладу;       

            b. найкультурніша частина молоді;    

            c. суб'єкт діяльності.   

Question 2

Важливим у навчальній діяльності студента є:

            a. своєрідність студента;        

            b. практичні дії.          

            c. самоосвіта та самовиховання;    

Question 3

Студентство – це:

            a. особлива соціальна група для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям;             

            b. особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці, побуту особливою суспільною поведінкою і психологією;   

            c. всі варіанти вірні. 

Question 4

 Що може бути для студентства специфічною рисою?

            a. висока інтенсивність спілкування;          

            b. згуртованість та колективізм;         

            c. всі варіанти вірні.   

Question 5

Соціально значущою рисою студентства є:

            a. прагнення до нових ідей;    

            b. всі варіанти вірні.             

            c. напружений пошук сенсу життя;      

Question 6

До особливих засобів діяльності студентів відносять:

            a. інтенсивність функціонування психіки.       

            b. висока інтелектуальна напруженість;         

            c. книги, лабораторне устаткування, моделі, комп'ютери;            

Question 7

 Які небажані зміни в діяльності можуть виникнути при складних ситуаціях навчальної роботи?

            a. пониження пам'яті, погіршення мислення (зустрічається під час здачі екзаменів, під час перших публічних виступів);           

            b. послаблення активності і пониження рівня працездатності.    

            c. втрата внутрішньої організованості психічних процесів;          

Question 8

Навчальна діяльність студента є

            a. навчально-професійною;    

            b. професійно спрямованою; 

            c. всі варіанти вірні. 

Question 9

Студентський вік – це:

            a. вік професійного навчання.            

            b. складова частина молоді; 

            c. вік високого розвитку пізнавальних процесів;   

Question 10

Для навчальної діяльності студентів характерне:

            a. вдосконалення психічних пізнавальних процесів; 

            b. велике розумове навантаження;             

            c. формування особистості спеціаліста.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru