Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Управління трудовим потенціалом (МАУП)

 

49 стор., 120 грн.

 

Завдання 1
1. Що вивчає дисципліна «Управління трудовим потенціалом?»
2. Які завдання вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Управління трудовим потенціалом?»
3. Назвати навчальні курси, з якими зв’язана дисципліна «Управління трудовим потенціалом»

Завдання 2
1. Що таке населення?
2. Як визначити поняття «структура населення?»
3. В чому полягає сутність природного руху населення?
4. Що означають показники:
коефіцієнт народжуваності;
коефіцієнт смертності;
коефіцієнт природного приросту.
5. Що таке міграція населення?
6. Дати визначення показника «сальдо міграція».
7. Як слід розуміти поняття «відтворення населення?»
8. Назвати джерела інформації про населення.

Завдання 3
1. Чому регулювання демографічних процесів є об’єктивною необхідністю?
2. Дати визначення поняття «демографічна ситуація».
3. Назвати основні показники, що характеризують демографічну ситуацію.
4. Дати визначення поняття «демографічна політика».
5. Вказати об’єкти і суб’єкти демографічної політики.
6. Назвати основні напрями демографічної політики в Україні.

Завдання 4
1. Що означає зміст праці?
2. Які якісні зміни праці відбуваються в ринкових умовах?
3. Дати визначення понять:
якість робочої сили;
якість трудового потенціалу.
4. Назвати основні завдання формування якості трудового потенціалу.
5. Розкрити мету освіти та її принципи.
6. Назвати основні стратегічні напрями розвитку освіти в Україні.
7. В чому полягає сутність професійної орієнтації?
8. В чому проявляється ефективність професійної орієнтації?
9. Назвати форми підвищення кваліфікації кадрів.

Завдання 5 ідентичне завданню 4

Завдання 6
1. Що означає поняття «управління»?
2. Як слід розуміти поняття «система»?
3. В чому сутність словосполучення «система управління трудовим потенціалом»?
4. Що означає «керівна підсистема» і «керована підсистема»?
5. Назвати рівні управління трудовим потенціалом.
6. В чому полягає мета управління трудовим потенціалом?
7. Назвати підсистеми (елементи), які включає керована підсистема управління трудовим потенціалом.
8. Розкрити завдання окремих елементів керованої підсистеми управління трудовим потенціалом:
управління, формування і розвитком трудового потенціалу;
управління ринком праці;
управління використанням ресурсів праці.
9. Дати визначення поняття «метод управління».
10. В чому полягає суть економічних методів управління?
11. На чому базується правовий метод управління трудовим потенціалом?

Завдання 8
1. Дати визначення поняття «людський капітал».
2. Які важливіші передумови формування теорії людського капіталу?
3. Чому людський капітал є визначальним чинником економічного зростання?
4. В чому полягає сутність інвестиції в людський капітал?
5. Назвати основні особливості інвестицій в людський капітал порівняно з іншими видами інвестицій.
6. За якими групами витрат можна класифікувати інвестиції в людський капітал?
7. Назвати основні групи доходів, які характеризують очікувану віддачу від інвестицій в освіту.
8. Які групи витрат, пов’язані з одержанням освіти?
9. Назвати методи визначення ефективності інвестицій в людський капітал.
10. Назвати спільні риси людського та речового капіталу.
11. Назвати основні відмінності між людським і речовим капіталом.

Завдання 9
1. В чому полягає базове положення концепції людського розвитку?
2. Поясніть, що є спільного і відмінного в концепціях людського капіталу та людського розвитку.
3. Яка роль в людському розвитку відводиться матеріальному багатству?
4. Які ключові виміри людського розвитку передбачені методологією ПРООН?
5. Яке значення мають здоров’я і тривалість життя як чинники людського розвитку?
6. В чому полягає значення освіти як чинника людського розвитку?
7. Як ви розумієте взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості та людського розвитку?

8. Які основні тенденції динаміки показників людського розвитку в Україні Вам відомі?

 

Завдання

За даними, наведеними в таблиці, розрахувати вікову структуру населення.

                                                                                                                 Таблиця 1      

Віковий склад населення України за даними переписів          

Кількість населення

1959

1970

1979

1989

2001

Все населення

41867304,69

47066516,55

51596520,50

51440146,35

48221243,43

У тому числі у віці:

 

 

 

 

 

0 – 4

3987281

3441996

3584367

3790710

1974195

5 – 9

3903181

4091089

3553041

3694021

2559107

10 – 14

2978746,71

4193356,89

3518791,71

3611738,7

3416561,71

15 – 19

3510796

3862443

4127524

3549259

3891568

20 – 24

4107614,98

3120828,66

3933279,79

3352416,65

3489588,72

25 – 29

3351346

2977259

3761480

3957115

3402010

30 – 34

3828929

4341862

2784450

3899006

3204103

35 – 39

2588584

3105154

5337283

3742248

3417079

40 – 44

2167742

3881294

3955199

2707078

3828331

45 – 49

2756520

2798055

3197688

3220622

3470419

50 – 54

2352324

1933816

3626460

3704342

3182588

55 – 59

1946586

2755559

2452126

2955544

2062711

60 – 64

1501682

2273033

1918776

3233112

3364050

65 – 69

1167365

1764001

2289942

2020390

2158171

70 і старші

1718607

2526770

3556113

4002544

4800761

На основі отриманих даних зробити порівняльний аналіз вікової структури населення, зазначити характерні тенденції зміни окремих вікових груп, оцінити вплив демографічної складової на величину трудового потенціалу. Аналіз подати у вигляді короткої аналітичної записки.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru