Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Управлінський облік (МАУП)

 

72 стор. (130  питань), 100 грн.

 

Контрольні питання до теми 1

1. Що таке управлінський облік?

2. Які основні переваги управлінського обліку над традиційним бухгалтерським обліком?

3. Що є предметом та методом управлінського обліку?

4. Які основні функції управлінського обліку?

5. Принципи управлінського обліку?

6. Відмінності між фінансовим та управлінським обліком?

7. Основні етапи становлення та розвитку управлінського обліку?

8. Чим характерний маржинальний етап розвитку управлінського обліку?

9. Чим характерний стратегічний етап розвитку управлінського обліку?

10. Основні підходи до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку?

11. Особливості інтегрованої моделі побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку?

12. Особливості автономного підходу до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку?

13. Системи обліку витрат і доходів на рахунках управлінського та фінансового обліку?

14. Як організовано облік доходів та витрат у загальній системі обліку?

15. Як організовано облік доходів та витрат у інтегрованій системі обліку?

16. Як організовано облік доходів та витрат у переплетеній системі обліку?

17. Який підхід до побудови Плану рахунків доходів та витрат покладено в основу національного Плану рахунків?

 

Контрольні питання до теми 2

1. У чому полягає взаємозв’язок доходів та витрат підприємства?

2. Які основні методологічні засади класифікації доходів і витрат відповідно до вимог П(С)БО?

3. Які основні ознаки вітчизняної класифікації витрат?

4. Як класифікують витрати з метою розрахунку собівартості продукції та визначення розміру фінансового результату?

5. Як класифікуються витрати для прийняття управлінських рішень?

6. Як розраховується коефіцієнт реагування витрат?

7. Визначення пропорційних, дегресивних та регресивних витрат.

8. Які витрати вважаються накладними? Який їх склад?

9. Що таке контрольовані та неконтрольовані витрати?

10. Які витрати вважаються вичерпними та невичерпними?

11. У чому полягає відмінність між дійсними та уявними витратами?

12. У чому полягає відмінність середніх і маржинальних (граничних) витрат?

13. У чому полягає відмінність змінних і постійних витрат?

14. Чим відрізняються релевантні витрати від неревелантних?

15. За якою ознакою витрати поділяються на прямі і непрямі?

16. За якою ознакою поділяються витрати на дійсні і можливі?

17. Чим відрізняються витрати на продукцію від витрат періоду?

18. У чому полягає практичне значення поділу витрат на змінні та постійні?

19. Що треба розуміти під функцією витрат?

20. Які основні методи побудови функції витрат?

21. У чому полягає сутність методу аналізу бухгалтерських рахунків?

22. У чому полягає сутність методу вищої—нижчої точки?

 

Контрольні питання до теми 3

1. У чому полягає сутність позамовного методу обліку витрат і яка сфера його застосування?

2. У чому полягає сутність попередільного методу обліку витрат і яка сфера його застосування?

3. У чому полягає сутність простого (однопередільного) методу обліку витрат і яка сфера його застосування?

4. Назвіть основні елементи методу однорідних секцій.

5. За якими принципом формуються секції?

6. Поясніть сутність методу нормативного розподілу постійних витрат.

7. Як і для чого обчислюється коефіцієнт нормативного розподілу постійних витрат?

8. Чим відрізняється безнапівфабрикатний варіант попередільного методу від напівфабрикатного?

9. Для якого з варіантів зведеного обліку витрат характерна наявність у складі: калькуляційних статей статті «Напівфабрикати власного виробництва»?

10. У яких випадках застосовується рахунок 25 «Напівфабрикати власного виробництва»?

11. Як співвідносяться витрати звітного періоду з собівартістю випущеної за цей період продукції?

12. Яким чином розподіляються витрати звітного періоду між товарним випуском і залишками незавершеного виробництва?

13. Як здійснюється оцінка залишків незавершеного виробництва на кінець місяця?

14. Чим відрізняється виробнича собівартість випущеної (товарної) продукції від виробничої собівартості реалізованої продукції?

15. За якою ознакою відрізняються розподілені постійні загальновиробничі витрати від нерозподілених?

16. Що включається до складу «Інших прямих виробничих витрат»?

17. У чому полягає сутність методу «стандарт-кост»?

18. Які методи визначення норм (стандартів) застосовуються у зарубіжній практиці?

19. Яка різниця між калькуляційними об’єктами і калькуляційними одиницями?

20. З якою метою здійснюють зведений облік витрат?

 

Контрольні питання до теми 4

1. Які основні особливості методу (системи) «директ-костинг»?

2. У чому полягає практичне застосування системи «директ-костинг»?

3. Які основні фінансові показники формуються в системі «директ-костинг»?

4. Як складаються звіти про фінансові результати у системі «директ-костинг»?

5. Що таке маржинальний дохід? Які особливості його рахунку?

6. У чому полягають переваги розвинутого «директ-костингу»?

7. Що таке прямі (специфічні) постійні витрати? Наведіть приклади.

8. У чому полягає методика багатоступеневого покриття постійних витрат?

9. Які основні переваги методу «директ-костинг»?

10. У чому полягають недоліки методу «директ-костинг»?

11. Що таке стратегічний облік та які його передумови?

 

Контрольні питання до теми 5

1. У чому полягає сутність аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку?

2. Яким чином аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку сприяє прийняттю управлінських рішень?

3. Назвіть припущення, які покладені в основу аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

4. Поясніть термін «точка беззбитковості».

5. Які методи використовуються при здійсненні аналізу «витрати — обсяг — прибуток»?

6. Для прийняття яких рішень застосовують аналіз «витрати — обсяг — прибуток»?

7. Назвіть графіки, які дають змогу проілюструвати взаємозв’язок «витрати — обсяг — прибуток» та поясніть їх призначення.

8. У чому полягає сутність коефіцієнту запасу міцності?

9. Поясніть особливості застосування аналізу «витрати — обсяг — прибуток» в умовах багатопрофільних підприємств.

10. Що таке комбінація продажу?

 

Контрольні питання до теми 6

1. Назвіть основні елементи нормативного методу обліку витрат і калькулювання.

2. Чим відрізняється порядок (алгоритм) визначення фактичної собівартості продукції при нормативному методі від алгоритму (порядку), який застосовується при інших методах?

3. Чим відрізняється нормативна калькуляція від планової?

4. Назвіть методи визначення відхилень від норм матеріальних витрат.

5. Сутність і сфера застосування методу документування відхилень?

6. Сутність і сфера застосування методу партійного розкрою?

7. Сутність і сфера застосування інвентарного методу.

8. З якою метою ведеться облік зміни норм?

9. Як і для чого переоцінюються залишки незавершеного виробництва на початок місяця при нормативному методі.

10. Що розуміють під нормативним господарством підприємства?

11. Яким чином аналізуються відхилення від норм витрат?

12. Як визначити нормативну собівартість товарного випуску за місяць?

13. Як оцінюються залишки незавершеного виробництва при нормативному методі?

14. Як оцінюється остаточний (невиправний) брак при нормативному методі?

15. Особливості визначення відхилень від норм по загально-виробничих витратах?

16. Порівняйте основні риси нормативного методу і методу «стандарт-кост», визначте що є для них спільним, а що відмінним.

 

Контрольні питання до теми 7

1. Що таке релевантна інформація?

2. Які критерії дозволяють розглядати інформацію як релевантну?

3. Назвіть основні види поточних рішень.

4. В чому полягає сутність диференційного аналізу?

5. Дайте визначення диференційних доходів та диференційних витрат.

6. На чому базується аналіз інформації для прийняття рішення стосовно спеціального замовлення?

7. Які дані є релевантними при прийнятті рішення стосовно розширення або скорочення діяльності?

8. Поясніть послідовність дій у процесі прийняття рішення стосовно виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні.

9. Що таке «обмежуючий фактор»? Назвіть особливості прийняття рішень за умов існування певного обмежуючого фактору.

10. Назвіть методи, за допомогою яких можна встановити ціну продажу продукції, та поясніть їх сутність.

 

Контрольні питання до теми 8

1. Дайте визначення бюджету.

2. Що таке бюджетування? Назвіть основні етапи процесу бюджетування.

3. Назвіть основні функції бюджетів та поясніть їх сутність.

4. Які існують види бюджетів?

5. Що таке бюджетний період? Який проміжок часу він може охоплювати?

6. Який бюджет називається зведеним?

7. Які бюджети входять до складу зведеного бюджету?

8. Поясніть призначення бюджету грошових коштів.

9. В якій послідовності відбувається формування зведеного бюджету?

10. Дайте визначення гнучкого бюджету та поясніть його сутність.

11. За якими напрямками можна визначити відхилення фактичного результату діяльності від запланованого?

 

Контрольні питання до теми 9

1. Дайте визначення центру відповідальності та його типів.

2. Як і для чого складається кошторис центру витрат?

3. Як складається звіт центра витрат?

4. В чому полягає особливості складання звіту центру прибутку?

5. Особливості оцінки діяльності центру інвестицій. Основні показники оцінки.

6. Дайте визначення сегмента бізнесу, класифікація сегментів і формування їх звітності.

7. Для чого обчислюються трансфертні ціни?

8. Дайте коротку характеристику методів розрахунку трансфертних цін.

9. Що розуміють під «делегуванням повноважень»?

10. У чому сутність контрибуційного підходу до оцінки центра відповідальності?

11. Сутність управління за відхиленнями?

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru