Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Управління персоналом в транснаціональних компаніях (МАУП)

120 грн. 158 станиц. 92 вопроса

Контрольні питання до теми 1

1. Розкрийте сутність управління персоналом в ТНК.

2. Визначить предмет, завдання та етапи управління персоналом в ТНК.

3. Назвіть та коротко охарактеризуйте сучасні теорії управління персоналом.

4. Які особливості міжнародного управління людськими ресурсами Ви знаєте.

5. Назвіть основні організаційні моделі управління ТНК.

Контрольні питання до теми 2

1. Розкрийте зміст і завдання стратегії та політики управління персоналом в ТНК.

2. Назвіть послідовність (кроки) при розробці або перегляді політики управління людськими ресурсами в ТНК.

3. Визначить основні чинники, які впливають на управління людськими ресурсами в ТНК.

4. Назвіть та коротко охарактеризуйте три основні стратегії підбору персоналу в ТНК.

5. Розкрийте сутність стратегічного управління персоналом ТНК.

Контрольні питання до теми 3

1. Поясніть з позиції міжнародного менеджменту важливість ефективного використання людських ресурсів.

2. Як би ви спрогнозували потребу в кадрах, якби керували транснаціональною корпорацією?

3. На які проблеми можуть наражатися керівники ТНК під час управління кадрами? Прокоментуйте п’ять з них.

4. Які стадії розвитку трудових відносин між ТНК і приймаючою країною можна виділити? Прокоментуйте їх. Наведіть приклад.

5. Які проблеми можуть спіткати керівництво ТНК у приймаючій країні в разі застосування стратегії трудових відносин, звичної і відпрацьованої в країні знаходження?

Контрольні питання до теми 4

1. Розкрийте сутність визначення персоналу як суб’єкта управління організацією.

2. Розкрийте сутність визначення персоналу як об’єкта управління організацією.

3. Дайте характеристику соціальної структури персоналу ТНК.

4. Назвіть вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів компанії.

5. Назвіть вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня директора ТНК.

Контрольні питання до теми 5

1. Назвіть основні напрями управління персоналом ТНК.

2. Охарактеризуйте вимоги до працівників кадрових служб ТНК.

3. Розкрийте сутність функцій і структуру робіт служби управління персоналом ТНК.

4. Перелічить функції керівника відділу управління персоналом ТНК.

5. Визначіть основні функції менеджера та спеціаліста з персоналу ТНК.

Контрольні питання до теми 6

1. Які цілі і завдання кадрового планування в організації?

2. Назвіть джерела залучення персоналу в транснаціональну компанію.

3. Які позитивні і негативні наслідки від використання внутрішніх і зовнішніх джерел залучення персоналу?

4. Наведіть шляхи покриття потреб у персоналі.

5. Назвіть методи визначення необхідної чисельності працівників.

Контрольні питання до теми 7

1. Дайте визначення поняття кадрової політики організації.

2. Назвіть і охарактеризуйте типи кадрової політики організації.

3. Розкрийте зміст пасивної кадрової політики.

4. Розкрийте зміст реактивної кадрової політики.

5. Розкрийте зміст превентивної кадрової політики.

6. Розкрийте зміст активної кадрової політики.

Контрольні питання до теми 8

1. Назвіть типи і чинники кар’єри.

2. Поясніть взаємозв’язок між етапами кар’єри та етапами життя персоналу.

3. Поясніть вплив типу особистості на вибір кар’єри.

4. Розкрийте принципи управління і планування кар’єрної стратегії.

5. Поясніть ваше бачення важливості планування кар’єри персоналу.

Контрольні питання до теми 9

1. Назвіть основні особливості управління персоналом в ТНК.

2. Дайте характеристику підходам при доборі персоналу для ТНК.

3. Значення і основні рекомендації щодо організації навчання персоналу ТНК.

4. Особливості мотивації персоналу ТНК

Контрольні питання до теми 10

1. Розкрийте сутність та завдання ділової оцінки персонажу.

2. Яке значення мають результати ділової оцінки персоналу у плануванні та організації розвитку персоналу.

3. Обґрунтуйте необхідність використання атестації як обов’язкового методу оцінки персоналу.

4. Назвіть та розкрийте сутність сучасних форм атестації персоналу ТНК.

5. Розкрийте особливості проведення атестації персоналу в компаніях США.

Контрольні питання до теми 11

1. Визначте місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин.

2. Дайте характеристику видам мотивації персоналу ТНК.

3. Наведіть класифікацію основних теорій мотивації.

4. Розкрийте сутність інструментальної теорії мотивації.

5. У чому полягає сутність мотиваційної теорії змісту.

6. Сутність теорії процесів.

7. Назвіть критерії визначення винагороди.

8. Охарактеризуйте основні переваги та недоліки погодинної оплати праці працівників.

9. Назвіть основні переваги та недоліки відрядної оплати праці.

10. Назвіть основні методи визначення винагород.

Контрольні питання до теми 12

1. Назвіть характерні особливості управління персоналом в американських компаніях.

2. Сутність американської теорії і практики кадрової роботи.

3. Розкрийте сутність оцінки індивідуальних результатів праці керівників і фахівців в організаціях США.

4. Особливості управління персоналом в японських компаніях.

5. Англійський досвід управління персоналом в ТНК.

6. Розкрийте сучасні форми і методи роботи з керівними кадрами.

7. Досвід підготовки та перепідготовки керівників вищого рівня.

8. Місце оцінювання працівників в управлінні персоналом ТНК.

9. Розкрийте сутність і особливості підготовки персоналу в японських компаніях.

10. Назвіть основні причини успіху японських компаній, наведіть приклади.

Контрольні питання до теми 13

1. Сутність оцінки ефективності управління персоналом в ТНК.

2. Назвіть основні критерії оцінки ефективності роботи служби управління персоналом.

3. За якими ознаками групуються показники оцінки роботи кадрових служб ТНК?

4. Для чого проводиться аналіз якісного складу персоналу в компанії?

5. Сутність показника плинності персоналу та його вплив на ефективність роботи персоналу.

6. Розкрийте сутність показника – оборот персоналу.

7. У чому полягає сутність управління плинністю та трудовою мотивацією працівників в компаніях.

8. Дайте характеристику сучасним підходам до оцінки ефективності управління персоналом.

9. Продуктивність праці та її залежність від управління персоналом.

10. Сутність соціологічної експертизи.

 

 

Завдання на залік

1. Назвіть два основні аспекти управління персоналом та охарактеризуйте їх.

2. Розкрийте сутність та завдання стратегії та політики управління персоналом в ТНК.

3. Якими способами добір міжнародних менеджерів? Прокоментуйте кожен з них, відзначаючи його переваги та недоліки.

4. Розкрийте сутність соціально-психологічних аспектів управління персоналом ТНК.

5. Наведіть напрями діяльності кадрових служб ТНК з урахуванням національних особливостей.

6. Складіть алгоритм розрахунку чисельності управлінського персоналу.

7. На прикладі відомої Вам транснаціональної компанії дайте характеристику її кадрової політики.

8. Розкрийте сутність та завдання управління процесом руху в ТНК.

9. Аргументуйте важливість регулювання трудової діяльності персоналу в ТНК.

10. Назвіть цілі та завдання оцінювання персоналу транснаціональної компанії.

11. Визначить роль мотивації і стимулювання персоналу в транснаціональних компаніях.

12. Коротко охарактеризуйте міжнародний досвід управління персоналом в ТНК.

 


Рейтинг@Mail.ru