Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Вступ до спеціальності "Психологія" (МАУП)

 

180 стор., 80 грн.

 

МОДУЛЬ I. Психологічні основи становлення психології як науки

Тема 1. Витоки психології як науки

1. Визначення поняття “психологія”.

2. Загальне уявлення про професію. Професія як діяльність і галузь прояву особистості. Зміст поняття “професія”.

3. Психологія життєва та професійна.

4. Основні ознаки психолога-професіонала (у порівнянні з психологом-аматором). Предмет і об’єкт психології як науки.

5. Виникнення професії психологія як особливої сфери людської діяльності.

Тема 2. Місце психології в системі наук. Галузі психології

1. Дати характеристику галузей психології.

2. Зв’язок психології з іншими науками.

МОДУЛЬ 2. Основні етапи розвитку уявлень про предмет практичної психології

Тема 3. Види психологічного знання. Відмінність життєвого психологічного знання від наукового

1. Практична психологія як професійна діяльність системи “людина-людина” (за Е.О.Клімовим).

2. Характеристика специфіки предмету, засобів, результату роботи практичного психолога.

3. Діяльнісний цикл практичного психолога: отримання замовлення, вивчення об’єкту, моделювання, реалізація, здача роботи (рекомендації).

Творче завдання 1

1. Визначте, якими мотивами керуються при виборі професії студенти–першокурсники. Порівняйте їх відповіді з відповідями провідних вітчизняних та зарубіжних психологів.

2. Напишіть реферат про роль практичного психолога в забезпеченні психологічного здоров’я, створенні соціально-психологічних умов для розвитку різних категорій людей.

3. Поміркуйте над такою проблемою, навіщо практикуючому психологу знання власних проблем, власної проблеми психологічного захисту, прийомів релаксації, психокорекції тощо?

Тема 4. Взаємозв'язок та специфіка наукової, практичної та побутової психологі

1. Функції психолога як постійні завдання, що складають зміст його діяльності.

2. Пходіагностична функція та її здійснення в різних галузях роботи психолога.

3. Психологічна корекція.

4. Психопрофілактична робота психолога та її випереджаючий характер функція психолога.

5. Консультативна робота психолога.

6. Психолого-просвітницька функція психолога та її роль у підвищенні психологічної компетентності людей, гуманізації життя і праці.

Творче завдання 2

1. Законспектуйте в зошит для самостійних робіт:

робоче визначення поняття “психологічна допомога”;

комунікативні техніки у консультативній роботі практичного психолога;

етапи процесу психоконсультування;

вкажіть в яких випадках варто обрати індивідуальний, а в яких груповий види діяльності.

2. Вкажіть ряд підстав та ознак для несприятливого прогнозу стосовно подальшої роботи з клієнтом.

Тема 5. Професія психолога. Класифікація професій практичної діяльності психолога

1. Практичний психолог як суб'єкт професійної діяльності.

2. Професійна компетентність практичного психолога як система професійних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання професійних функцій.

3. Основні принципи етичного кодексу практичного психолога.

Творче завдання 3

1. Написати річний план роботи практичного психолога в психологічній службі (спеціалізація за вибором).

2. Наведіть приклад психопрофілактичної роботи психолога у будь-якій сфері діяльності.

3. Напишіть основні правила побудови стосунків психолога та клієнта.,Тема 6. Психологічна культура практичного психолога. Вимоги до особистості і професійних якостей фахівця

1. Психограма і акмеограма практичного психолога.

2. Психологічні вимоги до його особистості.

Творче завдання 4

1. Законспектуйте із „Етичного кодексу психолога” вимоги щодо відповідальності та компетентності психолога, захисту інтересів клієнта та збереження конфіденційності.

2. Обґрунтуйте відповідь на запитання: „Що входить в поняття професійна етика психолога?”

3. Складіть тезаурус із заданої теми на 10 понять та дайте коротке визначення їх.

Тема 7. Структура практичної психології та її завдання. Особливості діяльності психологічних служб у різних соціальних сферах

1. Вимоги до кабінету практичного психолога.

2. Основні види діяльності психолога.

Тема 8. Організація діяльності психологічної служби

1. Яка основна специфіка розвитку психологічних служб, як різновиду практичної психології, за рубежем ?

2. Охарактеризуйте особливості діяльності психологічних служб у різних соціальних сферах.

Творче завдання 5

1. Порівняйте поняття „психологічна культура” та „психологічна грамотність” (результати запишіть у таблицю). Поясніть, що на вашу думку входить в поняття „психологічна культура особистості” та „психологічна культура суспільства”.

2. Вкажіть основні напрями професійного самовдосконалення випускника-психолога.

3. Визначте рівень власної психологічної культури. Модифікований тест К. Моткова „Психологічна культура особистості”.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru