Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Звітність підприємств (МАУП)

 

60 стор., 100 грн.

 

ТЕМА 1

1. Коли виникла бухгалтерська звітність

2. Періоди виникнення першої форми бухгалтерської звітності “Баланс”

3. Особливості розвитку вчення про бухгалтерську звітність

4. Основні критерії класифікації звітності

5. Види інформації в якій зацікавлені зовнішні та внутрішні користувачі

ТЕМА 2

1. Які реквізити має заголовна частина звітів і з якою метою вони подаються?

2. В яких випадках здійснюється аудиторська перевірка перед поданням фінансової звітності у відповідні органи?

3. Яким чином досягається зі ставність звітності?

4. Хто підписує звітність і про що свідчить підпис на заповненій формі звітності?

5. Які переваги та недоліки подання звітності в електронній формі?

6. Яка різниця між бланками фінансової звітності та бланками суворого обліку?

7. Що вважається датою подання фінансової звітності?

ТЕМА 3

1. Принципи побудови та структура Балансу.

2. Розкрити зміст та форми Балансу

3. Охарактеризувати розділи та статті Балансу.

4. Загальний принцип оцінки статей Балансу.

5. Охарактеризувати етапи підготовки облікових даних для складання Балансу.

6. Яка існує методика та техніка складання Балансу?

7. Перерахувати джерела даних для складання Балансу.

ТЕМА 4

1. Розкрити зміст та суть П(С)БО 3.

2. Вказати принципи формування фінансових результатів роботи підприємства в ринкових умовах та напрями їх використання.

3. Вказати порядок визначення виручки та чистого доходу від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг).

4. Розкрити порядок формування власного прибутку (збитку), пояснити порядок їх відображення у звітності. Розкрити порядок формування фінансових результатів від операційної діяльності та пояснити порядок відображення у звітності чистого прибутку або збитку.

5. Дати визначення елементів операційних витрат.

6. Поясніть чому сума операційних витрат, що відображаються у першому розділі Звіту про фінансові результати, як правило, не збігається зі значенням підсумкового рядка 280 другого розділу цього Звіту?

ТЕМА 5

1. Дайте визначення таким термінам: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, не грошові операції, рух грошових коштів.

2. Розкрийте зміст та суть П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

3. Яка структура та зміст форми Звіту про рух грошових коштів?

4. Перерахувати джерела даних для складання Звіту про рух грошових коштів.

5. Проаналізувати порядок і техніку складання форми № 3.

6. Назвати джерела даних для заповнення розділу I ”Рух коштів у результаті операційної діяльності.

7. Розкрити порядок формування звітних даних про наявність та рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

8. Перерахувати джерела даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності. Назвати грошові потоки від здійснення фінансової діяльності.

ТЕМА 6

1. Розкрити зміст та основні положення П(С)БО 5.

2. З яких статей складається власний капітал? Проаналізувати їх відображення у звіті.

3. Назвати джерела даних про залишок власного капіталу, необхідні для заповнення звіту на початок року.

4. Як коригуються суми власного капіталу при зміні облікової політики при необхідності виправлення помилок та інших змінах?

5. Яким чином відображаються дані переоцінки активів у Звіті про власний капітал?

6. Який порядок відображення у Звіті розподілу прибутку: виплати власникам (дивіденди), спрямування прибутку до статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу, погашення заборгованості з капіталу.

7. В яких випадках відбувається вилучення капіталу? Як ці операції відображаються у Звіті про власний капітал?

ТЕМА 7

1. Яка структура та зміст Приміток до фінансової звітності?

2. Перерахувати джерела даних для складання Приміток до фінансової звітності.

3. Проаналізувати порядок і техніку складання форми №5.

4. Розкрити зміст статей форми №5.

ТЕМА 8

1. Шляхи об’єднання підприємств;

2. Принципи консолідації фінансової звітності;

3. Умови вивільнення материнського підприємства від підготовки і подання консолідованої звітності;

4. Умови виключення з консолідації дочірнього підприємства;

5. Поняття про ідентифіковані чисті активи;

6. Порядок розрахунку гудвілу;

7. Поняття про частку меншості, порядок її визначення;

8. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

ТЕМА 9

1. Яка існує послідовність проведення аналізу фінансового стану підприємства?

2. Про що говорить аналіз фінансового стану?

3. Що є причинами не платоспроможності?

4. Які реальні засоби збільшення платоспроможності підприємства?

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru